Fag- eller svenneprøven avlegges når læretiden er fullført. Man kan tidligst gå opp til fag-/svenneprøve 3 måneder før kontraktstiden går ut. Prøven tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen og består av fire deler:

  • Planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger
  • Gjennomføring av et faglig arbeid
  • Vurdering av eget prøvearbeid
  • Dokumentasjon av eget prøvearbeid

Prøvens lengde framgår av læreplanen for faget.

Fagbrevet eller svennebrevet er dokumentasjon på at innehaveren har den kompetansen som er omtalt i læreplanen.

Kompetanseprøve Ved slutten av kontraktstiden vil lærekandidaten få muligheten til å gå opp til en kompetanseprøve som viser det nivå som opplæringen har ført frem til.  Kompetanseprøven avvikles innenfor de samme rammer som fag-/svenneprøve, men med utgangspunkt i den enkelte lærekandidats individuelle læreplan. 

Klage ved ikke bestått fag- eller svenneprøve Dersom du har fått "ikke bestått" på den avsluttende prøven, kan du rette en klage til fagopplæringskontoret i fylket.  Klagefristen er 3 uker fra du mottok meldingen fra fagopplæringskontoret

Hva skjer etter avlagt fag-/svenne- kompetanseprøve
Når en fag-/svenne- eller kompetanseprøve er ferdig utarbeider prøvenemda dokumentasjon for den avlagte prøven. Denne sendes fylkeskommunen som igjen utsteder kompetansebevis, vitnemål og Fag-/Svenne- eller kompetansebrev.

Kompetansebevis og vitnemål vil bli sendt i posten, mens Fag-/Svenne- Kompetansebrev vil bli utdelt i en egen seremoni for lærlinger og praksiskandidater bosatt i Vest-Agder. Andre vil få det sendt i posten etter seremonien.