Her presenteres et helhetlig kvalitetssystem i fagopplæringen på Agder. Systemet består av en informativ innledning med mange aktuelle linker, samt ni kvalitetsdokumenter som omhandler de viktigste arbeidsprosessene i fagopplæringen.

For å nå kvalitetskravene som er satt i de ulike prosessene må alle aktører utarbeide retningslinjer/rutinebeskrivelser å jobbe etter slik at kvalitetskravene  blir nådd.

Vest-Agder fylkeskommune har utarbeidet flere interne rutinebeskrivelser som benyttes i sin forvaltning av fagopplæringen. I kommende samarbeidssamtaler og ved framtidige årlig rapporteringer vil fylkeskommunen ha fokus på hvilke rutinebeskrivelser de enkelte opplæringskontor benytter i sin daglige forvaltning av lærlingeordingen.

Fylkeskommunens interne rutinebeskrivelser vil stadig videreutvikles og suppleres. Vi har derfor valgt å ikke legge de ut på nett.  Ønskes opplysninger om disse kan fylkeskommunen kontaktes.

KD Agder 2020 Forside