Videreutdanning Udir.no

Lærere kan velge mellom fire ordninger:

  1. Ordinær videreutdanningsordning med vikar.
  2. Ordinær videreutdanningsordning med stipend.
  3. PPU/PPU-Y (praktisk pedagogisk utdanning) med stipend.
  4. YFL (yrkesfaglærerutdanning) med stipend.

I tillegg er det for skoleåret 2017/18 et nytt tilbud om videreutdanning for yrkesfaglærere, yrkesfaglærerløftet.

Vikarordning
Lærere om velger vikarordning, skal jobbe tilsvarende 25 % ved fulltids studium. Tar du 30 studiepoeng på ett år, skal du fritas i 37,5 %.

Stipendordning
Lærere som søker ordinær videreutdanning kan også velge stipend. Stipendet utbetales om høsten for første semester. Siste del av stipendet utbetales når utdanningsavdelingen har fått melding om at studiet er fullført og bestått. Du får fri til eksamen og lesedager etter avtaleverket.  All fri i forbindelse med studiene utover dette, skal tas som permisjon uten lønn. Stipendet er skattepliktig. 

Endringer/avbrudd
Alle endringer i forhold til søknaden, inkludert avbrudd, må meldes til rektor/avdelingsleder umiddelbart. Lærere på vikarordning som avbryter studiene, skal tilbake i vanlig jobb så fort som mulig. Lærere på stipendordning må tilbakebetale evt. utbetalt stipend.        

 

Det er kommet 65 søknader til ordinære studier og 12 søkere til PPU/PPU-Y/YFL-stipend for skoleåret 2017/18. 35 av søknadene til ordinære studier er innvilget. Alle søknadene PPU/PPU-Y/YFL-stipend er innvilget.

Søknader innvilges for ett studieår av gangen.

Informasjon om studietilbudet og søkeprosessen.