Hva bør du gjøre om du eller ditt barn opplever mobbing? eller tar ikke skolen deg på alvor? Vi har noen råd:

Hva bør du gjøre om du eller ditt barn opplever mobbing?

Hvis du (eller ditt barn) opplever å bli mobbet eller ser at andre har det vanskelig, lurer du kanskje på hva du skal gjøre?  I første omgang skal problemet eller hendelsen tas opp med de som er nærmest det som har skjedd. Det kan være læreren i det faget, kontaktlærer eller helsesøster. Dersom disse ikke tar tak i problemet eller de er en del av problemet, bør du be om et møte med kontaktlærer og/eller rektor. Du kan ringe eller sende e-post. Dette gjelder også dersom det er ditt eget barn som mobber andre barn. 

Dersom du ikke opplever at ting blir bedre, kan du ta det opp med skolens ledelse eller sende en klage. Slik formulere du en klage - her finner du er skjema du kan bruke: Barneombudet har en egen mal/skjema der du kan fylle inn din klage.

 

Tar ikke skolen deg på alvor?

Hvis ikke mobbingen stanser etter at du har sagt ifra, eller du opplever at skolen ikke følger opp, kan du melde saken til Fylkesmannen. Barneombudet har en egen mal/skjema der du kan fylle inn din klage.

Fylkesmannen vil kun behandle saken dersom dere i forkant har tatt saken opp med rektor, og det har gått minst én uke fra saken ble tatt opp med skolen.

Dersom fylkesmannen kommer til at skolen ikke har gjort det de skal, kan Fylkesmannen i et enkeltvedtak bestemme hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.

Ved alvorlige krenkelser bør politiet involveres

Ved alvorlige krenkelser kan du også si fra til politiet. Du kan tipse politiet om det som skjer med deg eller noen du kjenner. Du kan også anmelde saken. 

Du kan også kontakte meg for en prat eller for å få informasjon og hjelp til å komme videre i situasjonen du/dere er i.

Forebygging er viktig

Mobbeombudet vil så langt som mulig bidra til at det ikke oppstår mobbing på skolen du er elev ved eller virksomheten du er lærling i. Forebyggende arbeid er svært viktig. Alle lærlinger og elever skal ha det bra i hverdagen. Vi må stå sammen for å skape et godt miljø. Du, din lærer/veileder eller andre aktører kan kontakte mobbeombudet hvis dere vil ha besøk i klassen, skolen eller bedriften.

Det er lurt å tenke gjennom hvordan vi oppfører oss mot hverandre og hva vi kan gjøre for å inkludere og ta vare på hverandre. Vår måte å møte medmennesker på er svært avgjørende. Det er viktig at akkurat du er med på å bidra til å forebygge mobbing.  Vi yter best når vi er trygge i miljøet.

Det er mange ulike områder som kan oppleves vanskelig. Det er ikke en fasit på hva som er mobbing eller ikke. Det er din opplevelse og hvordan du har det inni deg som er viktig.

Mobbeombudet har taushetsplikt og informasjon blir ikke bragt videre uten ditt samtykke.