Håle Lista

 

  • Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste, jf opplæringsloven § 5-6.
  • PPT skal hjelpe skolen med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov.
  • PPT skal utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det.
  • PPT skal arbeide med enkeltsaker og saker på systemnivå.

Enkeltsaker

  • Vurdere behov for spesialundrevisning.
  • Utredning gjennom samtaler, tester, observasjon, veiledning, møter og utarbeiding av sakkyndig vurdring.
  • Råd og veiledning i faste møter på skolene i to-team/ressursteam.
  • Samarbeid med fagopplæringen, bedrift og lærling/lærekandidat ved tilmeldt behov.

Systemsaker

  • Kurs og veiledning til grupper av lærere.
  • Faste møter med skolenes to-team/ressursteam.