Særskilt tilrettelegging ved eksamen
Dersom du har spesielt behov for det, kan du få innvilget særskilt tilrettelegging for den praktiske gjennomføringen. Søknad med anbefalinger fra sakkyndig instans skal sendes Eksamenskontoret innen 1. oktober for høsteksamen og 15. februar for våreksamen. Dokumentasjonen må ikke være eldre enn 12 måneder (jf. opplæringslovens bestemmelser). Dokumentasjon som gir grunnlag for sakkyndig vurdering kan være skrevet ut av:

  • lege når det gjelder fysiske vansker/funksjonshemminger.
  • psykolog/logoped/spesialpedagog (for eksempel PPT) når det gjelder lese- og skrivevansker og lignende.
  • eventuelt andre i spesielle tilfeller.

Uttalelsen fra sakkyndig instans må inneholde en anbefaling i forhold til innhold og form på tilretteleggingen. Spesiell tilrettelegging ved eksamen kan være:

  • forlenget tid (NB: Mer enn 1 time skal føres som merknad på vitnemål/kompetansebevis)
  • eget rom til disposisjon
  • for hørselshemmede kan lytteprøver i fremmedspråk erstattes med lesing av ukjent tekst
  • bruk av PC (der dette ikke brukes til ordinær eksamen)
  • kombinasjon skriftlig og muntlig eksamen (istedenfor skriftlig)
  • muntlig eksamen (istedenfor skriftlig)
  • skriftlig eksamen (istedenfor muntlig)