Til alle kommuner i Vest-Agder

Invitasjon til informasjonsmøte om fortrinnsrett til videregående skole, onsdag 05.september 2018 kl. 13.00 – 14.30, møterom : Haven i Fylkeshuset, Tordenskjoldsgate 65 Kristiansand

Møtet er beregnet for skolefaglig ansvarlig i kommunene, ledere og rådgivere på ungdomstrinnet, samt private skoler. Informasjonen kan også være nyttig for kommunenes PP-tjenester

På dette informasjonsmøtet vil vi orientere om kommunens plikt til, etter samtykke fra søkeren, å melde fra til fylkeskommunen om elever på 10.trinn innen 01.oktober 2018 som:

-          Oppfyller vilkårene for fortrinn til inntak til et særskilt utdanningsprogram etter forskrift til opplæringsloven § 6-15.

-          Har behov for inntak på en skole som er særlig tilrettelagt for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne, og oppfyller vilkårene i forskrift til opplæringsloven § 6-17.

-          Søkere sin har rett til opplæring i eller på tegnspråk som oppfyller vilkårene i forskrift til opplæringsloven § 6-18.

Vi vil i løpet av møtet gå nærmere inn på:

-          Fortrinnsrett til videregående opplæring:

  • Hvem omfattes
  • Vilkår
  • Kommunenes ansvar for å melde elever til fylkeskommunen innen 01.oktober
  • Fylkeskommunenes ansvar for saksbehandling
  • Erfaringer fra tidligere inntaksår   
  • Kort gjennomgang av tilmeldingskjemaer                                                                                                                                                                                                                                                                                                       vennlig hilsen
    Bente Refseth , Seksjon for inntak og gjennomføring v Utdanningsavdelingen

           E-post: ber@vaf.no  Tlf: 38 07 4668 mobil 91309638