Mandal kommune har lagt ut forslag til detaljregulering for ny E39 på strekningen Mandal øst fra Døle bru til Greipsland til offentlig ettersyn. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet forslaget i går ble det betegnet som godt gjennomarbeidet og at det i det alt vesentlige ivaretar fylkeskommunens interesser. Hovedutvalget har imidlertid en merknad knyttet til Mandalskrysset hvor det uttrykkes at det bør åpnes for mulighet til å etablere et bevertningssted i tilknytning til energistasjonen i Mandalskrysset.

I saksfremlegget skriver fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen at hun er tilfreds med at det ved Døle bru foreslås etablert 60 parkeringsplasser for pendlere. Dette er cirka ti plasser mer enn i dag. Plassen kan om nødvendig utvides til 100 parkeringsplasser.

I Mandalskrysset blir det foreslått etablert løsninger for kollektivtrafikken, energistasjon, rasteplass, samt 180 parkeringsplasser for pendlere med mulighet for utvidelse til 270 plasser. Dette er etter fylkesrådmannens mening tilstrekkelig.

Det foreslås bussholdeplass på østgående ramper samtidig som det er mulighet for etablering av en egen "kollektivterminal" i tilknytning til pendlerparkeringen. Dette vurderes som gode grep.

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø peker på at det et må arbeides for å holde klimautslippene så lave som mulig gjennom hele detaljprosjekterings- og anleggsfasen. Videre bør hensynet til storvilt vektlegges tyngre enn hva planforslaget legger opp til. Antall hjorteviltpassasjer bør økes og det bør stilles krav som sikrer at viltpassasjene får god kvalitet med tanke på utforming og plassering.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. juni 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer