Mandal kommune har lagt ut forslag til detaljregulering for ny E39 på strekningen Mandal øst fra Døle bru til Greipsland til offentlig ettersyn. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet forslaget i går ble det betegnet som godt gjennomarbeidet og at det i det alt vesentlige ivaretar fylkeskommunens interesser. Hovedutvalget har imidlertid en merknad knyttet til Mandalskrysset hvor det uttrykkes at det bør åpnes for mulighet til å etablere et bevertningssted i tilknytning til energistasjonen i Mandalskrysset.

I saksfremlegget skriver fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen at hun er tilfreds med at det ved Døle bru foreslås etablert 60 parkeringsplasser for pendlere. Dette er cirka ti plasser mer enn i dag. Plassen kan om nødvendig utvides til 100 parkeringsplasser.

I Mandalskrysset blir det foreslått etablert løsninger for kollektivtrafikken, energistasjon, rasteplass, samt 180 parkeringsplasser for pendlere med mulighet for utvidelse til 270 plasser. Dette er etter fylkesrådmannens mening tilstrekkelig.

Det foreslås bussholdeplass på østgående ramper samtidig som det er mulighet for etablering av en egen "kollektivterminal" i tilknytning til pendlerparkeringen. Dette vurderes som gode grep.

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø peker på at det et må arbeides for å holde klimautslippene så lave som mulig gjennom hele detaljprosjekterings- og anleggsfasen. Videre bør hensynet til storvilt vektlegges tyngre enn hva planforslaget legger opp til. Antall hjorteviltpassasjer bør økes og det bør stilles krav som sikrer at viltpassasjene får god kvalitet med tanke på utforming og plassering.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. juni 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • El -buss
  av jto, 12.06.19

  Agder kollektivtrafikk AS legger opp til å ta i bruk flere el-busser

  Les mer