Areal- og transportplanutvalg i Kristiansandsregionen besluttet i dag at det skal søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner. I søknaden om belønningsmidler for 2013-2016 søkte regionen om totalt 472 millioner kroner. Samferdselsdepartementet ga den gang tilsagn om 285 millioner kroner. For perioden 2017-2019 var søknaden på 400 millioner kroner, mens tilsagnet ble på 300 millioner kroner som utgjør 100 millioner kroner per år. Søknadsbeløpet i perioden 2020-2023 vil være på 125 millioner per år. På bakgrunn av behovet for å holde satsningen og ambisjonsnivået i regionen oppe anses søknadsbeløpet å være på et realistisk nivå. Midlene vil bidra til å videreføre viktige tiltak innen gange, sykkel og kollektiv.

Den gjeldende belønningsavtalen for perioden 2017 -2019 går mot slutten.  Forhandlingene om en byvekstavtale er utsatt og det er per i dag uvisst når dette kommer i gang. Hvis regionen skal klare å opprettholde målet om nullvekst i biltrafikken fremover, er en videre sterk satsing på gange, sykkel og kollektiv nødvendig. 

Regionen er i vekst  og å innfri nullvekstmålet er krevende. For å nå dette målet er det avgjørende at regionen får belønningsmidler fra 2020 og fremover til en eventuell  avløsning av en byvekstavtale. Uten belønningsmidler videre vil regionen blant annet stå ovenfor en stor utfordring med å opprettholde dagens kollektivtilbud.

En kommende byvekstavtale vil ha tydelige målsettinger som innebærer nullvekst i personbiltransport, redusert klimautslipp og økt busstrafikk.  Overgang fra personbil til kollektiv, sykkel og gange blir sentralt. Belønningsavtalen vil opprettholde og berede grunnen for satsingen i en byvekstavtale.  Byvekstavtalen vil deretter ta regionen et skritt videre i bærekraftig retning. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. juni 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer