Nye Veier A/S har sendt melding om oppstart av detaljregulering for ny fire-felts motorvei på strekningen Herdal–Røyskår i Lyngdal kommune til uttalelse fra fylkeskommunen. Planområdet strekker seg fra Flaten i øst der veien vil bli koblet sammen med veikorridoren østfra. På Røyskår i vest vil reguleringsplanen ta høyde for videre fire-felts motorvei vestover mot Kvinesdal. Veien vil imidlertid som første byggetrinn bli koblet til dagens E39 over Kvinesheia. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø avga nylig fylkeskommunens uttalelse med flere innspill.

Hovedutvalget ser det som positivt at det nå er igangsatt reguleringsplanarbeid for den aktuelle strekningen. Det anses som viktig at planarbeidet gis god fremdrift slik at byggestart for parsellen kan skje så snart som mulig. Det forutsettes at de overordnete rammene og føringene i gjeldende kommunedelplan blir fulgt opp i den videre detaljplanleggingen.

Det må reguleres inn gang- og sykkelvei, innenfor planområdet, fra Herdalskrysset mot Rom.

Det er, av hensyn til drikkevannsforekomsten og nærturområdene nord for Rom, ønskelig at det legges opp til en sammenhengende tunnel i dette området.

Hovedutvalget vil ut over dette spille inn følgende til det videre planarbeidet:

-Det må legges vekt på å komme frem til løsninger som i minst mulig grad bidrar til økte klimautslipp. 

-Det bør vurderes å innregulere et veiserviceanlegg med mulighet for serveringstilbud i Herdalskrysset.

-Det er viktig at det legges opp til gode avbøtende tiltak knyttet til arealbevarende interesser som blir berørt av anlegget (vannforvaltning, støy, friluftsliv, vilt, kulturmiljø, landskapsestetikk, og fisk).

-Ved omdisponering av dyrket mark må det sikres gode ordninger for å ta vare på matjord.

-Fylkeskommunen forutsetter at den nye motorveien med tilførselsveier utstyres med full belysning.

-Det forutsettes at alle kryss med tilførselsveier samt påkoblinger til eksisterende E39 tilrettelegges for modulvogntog.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. november 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer
 • Kristin Tofte Andresen
  av jto, 22.11.19

  Ser både utfordringer og muligheter når en ny handlingsplan for Agders fylkesveier skal lages

  Les mer