Fylkesutvalget behandlet i går fylkeskommunens økonomisk rapport per andre tertial. Der fremgår det at de samlede inntektene blir forventet å ligge på budsjettert nivå for 2019. På driftsenhetene rundt i fylket blir det rapportert om god kontroll på kostnadssiden, men enkelte skoler vil dra med seg tidligere års merforbruk.

Videre blir det orientert om at prosjektsrammene for byggeprosjektene ved Søgne videregående skole – nye praksisarealer ved Søgnetunet og Kvadraturen skolesenter – miljø- og klimatiltak må styrkes. Fylkestinget bevilget en økning på 30 millioner kroner til disse prosjektene tidligere i år, men det er et behov for ytterligere 40 millioner kroner for å ferdigstille prosjektene. 

Det er videre oppstått forsinkelser med oppgraderingsprosjektet av Flekkerøytunnelen. Det medfører at avsetningen på 25 millioner kroner til denne oppgraderingen i 2019 blir anbefalt overført til 2020. 

Fylkestinget skal senere i høst sluttbehandle tertialrapporten og de tilhørende anbefalingene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. oktober 2019 | Skriv ut siden