Forrige fredag ble stortingsmelding om reiseliv lansert: Opplev Norge - unikt og eventyrlig. Målsettingen for regjeringens næringspolitikk på reiseliv er å bidra til størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi, innenfor bærekraftige rammer.

Meldingen er organisert rundt følgende fem satsingsområder: 1) Generelle rammebetingelser for næringen, 2) Et bærekraftig reiseliv, 3) Samordning / helthetlig reisemålsutvikling, 4) Profilering av Norge som reisemål og 5) Kunnskap og kompetanse

- Vi har store forventinger til innholdet, sier Siv Hemsett, rådgiver seksjon for samfunns- og næringsutvikling. Det er 17 år siden sist stortingsmelding om reiseliv, så dette var på høy tid!

En rask gjennomlesing viser at det er flere tema som er av interesse for Agder å se nærmere på. Blant aktuelle tema kan vi trekke frem det som omhandler "Et bærekraftig reiseliv". Reiseliv baserer seg på ressurser fra natur, kultur og lokalsamfunn, og fremtidig verdiskaping i reiselivsnæringen forutsetter ansvarlighet og bærekraftig bruk av disse faktorene.

- Bærekraft og reiseliv omfatter veldig mye, sier Siv Hemsett. Det handler både om å skape konkurransedyktige (og dermed levedyktige) reisemål og næringsliv, om det at beøkende skal få gode opplevelser og være fornøyde og sist men ikke misnst, handler det om å tenke bevaring av natur, kultur og miljø når nye oppleveslesprodukter utvikles og tilbys i markedet.

Særlig det siste er aktuelt i forhold til Regionplan Agder sin satsing på klima og veien mot "det grønne skifte". Stortingsmeldingen belyser utfordringer knyttet til transport og bærekraft, både flytransport, vegrafikk og skipstrafikk er omtalt.

- Det er positivt at reisen til og fra et sted nå ser ut til å bli inkludert i klimaregnskapet for reiseliv. I så måte har vi i Agder flere fortrinn, siden en stor andel av besøkende til Agder kommer fra våre nærmarkeder. Her synes jeg kanskje særlig fylkeskommunens satsing på utbygging av ladeinfrastruktur for el-biler viktig, sier Siv Hemsett.  

Stortingsmeldingen har forøvrig sammenfallende mål med Agders vedtatte besøksstrategi Besøk Agder 2030.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som står bak meldingen. 21. mars ble den behandlet i næringskomitéen

Dato for når meldingen skal vedtas er ikke fastsatt. Les mer her: