• av Torkelsen, Jan, 02.05.06

  Nytt viktig vedtak for ny Tangen videregående skole

  Fylkestinget godkjente i dag enstemmig et skisseprosjekt for den nye Tangen videregående skole som...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 28.04.06

  Tryggere for barn på bussreiser

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 27.04.06

  Flekkefjæringene tror på tunnel til Hidra i 2009

  I følge avisen Agder skal Statens vegvesen innen 15. mai skal ha klar en bompengeutredning for Hidra...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 27.04.06

  David Reme (H) slutter i fylkespolitikken – tilbake som regionsordfører?

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 27.04.06

  Viktig nytt nasjonalt bidrag til integrering

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 27.04.06

  11350000 busspassasjerer i Vest-Agder i fjor

  Stadig flere reiser med buss i Vest-Agder. I årsberetningen for Vest-Agder fylkeskommune for 2005...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 27.04.06

  ÁRINN-festivalen - en spennende folkemusikkhelg på Agder

  Fire dager til ende blir det fra i dag av - i Setesdal og Kristiansand - seminar, kurs, konserter,...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 26.04.06

  Ekstrasatsing på fylkesveier, regional utvikling og kollektivtrafikk

  Les mer
 • av admin, 26.04.06

  Roser fylkeskommunens finansforvaltning

  Fylkesrevisor Bjørn Einar Bjerke fremla i dag sin revisjonsrapport om finansforvaltningen i...

  Les mer

Fylkeseldrerådet vil ha styrket posisjon

-Fylkeseldrerådets muligheter for uttalelse til saker som skal til videre behandling er fortsatt ikke tilfredsstillende. Vi ber om en bedring av ”arbeidsrutinene” på dette felt, skriver leder Niels...

av Torkelsen, Jan, 26.04.06

Fylkestinget: Kommunesektoren må samlet sett styrkes

Fylkestinget behandlet i dag en høringsuttalelse fra fylkeskommunen vedrørende en rapport fra Fylkesordfører/-rådslederkollegiet og en rapport fra KS, som begge omhandler den kommende...

av admin, 26.04.06

Kjøper aksjer i Sørlandets Teknologisenter AS

Fylkestinget besluttet i går enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal kjøpe inntil 750 aksjer i Sørlandets Teknologisenter AS (STS). Aksjene kjøpes til en tegningskurs på 2000 kroner per aksje for...

av Torkelsen, Jan, 26.04.06

Fortsetter i Nordisk Transportpolitisk nettverk

Vest- Agder fylkeskommune viderefører deltakelsen i Nordisk Transportpolitisk nettverk. Nettverket har vært gjennomført med interregional støtte fra EU i en prosjektperiode fra 2003 til 2005. ...

av admin, 26.04.06

Vil ha felles trafikksikkerhetsplan for Agder-fylkene

Fylkestinget vedtok i dag enstemmig et forslag til strategiplan for trafikksikkerhet i Agder-fylkene i perioden 2006 – 2009 og tiltaksdelen for denne for Vest-Agder i 2006. Dersom fylkestinget i...

av admin, 26.04.06

Vil bidra til at Mandal videreutvikles som regionsenter

Da fylkestinget i dag behandlet et forslag til kommuneplan for Mandal fra 2006 til 2017 ble det enstemmig besluttet at fylkeskommunen skal tilby å bidra i utarbeidelse av et handlingsprogram for at...

av Torkelsen, Jan, 26.04.06

Vil ha vernet Tovdalselva

av Torkelsen, Jan, 26.04.06

Inviterer Kvinesdal til samarbeid om utvikling på Knaben og Krågeland

Da fylkestinget i dag behandlet forslag til arealdelen av kommuneplanen for Kvinesdal frem til 2015 vedtok representantene å gi kommunen råd om å utarbeide en landskapsanalyse for Krågelandsområdet...

av Torkelsen, Jan, 26.04.06

Omfattende rutiner for økonomi- og prosjektkontroll

Fylkesordfører Thore Westermoen orienterte i går fylkestinget om fylkeskommunens økonomi- og prosjektkontroll. Bakgrunnen er at fremskrittspartirepresentant Ulrik Kalvø i en interpellasjon har...

av Torkelsen, Jan, 26.04.06

Kjevik lufthavn

Utvikling av Kjevik lufthavn er et strategisk satsingsområde for Vest- Agder fylkeskommune og for Agderrådet. Derfor arbeider vi aktivt i Kjevikrådet og andre grupperinger for å øke aktiviteten og...

av Peersen, Tor, 24.04.06

Ny kulturlov fra 2007

På vårparten neste år vil Stortinget ha vedtatt en ny kulturlov. Kulturminister Trond Giske presenterte på en konferanse i Oslo før helgen formålet og noe om innholdet. Den kommende kulturloven skal...

av Torkelsen, Jan, 24.04.06

Kronprinsen besøker Mandal videregående skole

H.K.H. Kronprins Haakon Magnus kommer på offisielt besøk til Mandal videregående skole 22. mai. Han skal holde foredrag om å "tenke globalt, og handle lokalt" for elevene ved skolen. Både elever og...

av Torkelsen, Jan, 24.04.06

Åse T. Sæbø styremedlem i Sørlandet sykehus

I går oppnevnte Helse Sør det nye styret for Sørlandet sykehus HF. Blant de fire politikerne som blir med i styret er KrF's gruppeleder i fylkestinget i Vest-Agder Åse Tønnessen Sæbø fra Vennesla. De...

av Torkelsen, Jan, 21.04.06

Bjørnøy vil ha regionale vindmølleplaner

av Torkelsen, Jan, 21.04.06

Omfattende intern høring i Frp om forvaltningsreformen

Frp har lenge flagget at de vil nedlegge fylkeskommunene og bare ha to forvaltningsnivåer i landet. Fra flere hold i partiet er det imidlertid kommet innspill som gjør at partiet nå vil gjennomføre en...

av Torkelsen, Jan, 20.04.06

Økning av tilskuddmidler til friluftsliv i 2005

I Frilufts-info 02/05 kan du lese: Vest-Agder fylkeskommune er en av de fylkeskommuner som bevilger mest til friluftsliv!   Også i 2005 - som var Friluftlivets år, økte bevilgningene. Satsing i...

av Egeli, Berit S., 19.04.06

Ber fylkesordføreren redegjøre om økonomi- og prosjektkontroll

-Fremskrittspartiet har gjennom flere år registrert at prosjekter innen offentlige anskaffelser ofte går med overskridelser i forhold til det budsjett som var grunnlaget for vedtak om...

av Torkelsen, Jan, 18.04.06

Ny forskrift om offentlige anskaffelser vedtatt i statsråd 7. april

En ny forskrift om offentlige anskaffelser ble vedtatt i statsråd 7. april. Den gjelder normale innkjøp til både kommunal og fylkeskommunal virksomhet og forsyningssektorene. Fornyings- og...

av Torkelsen, Jan, 18.04.06

Kopieringsforbudet opphevet – avgjørelse i vederlagsnemnda

KS og Kopinor ble rett før påskeferien enige om hvordan striden om kopieringsavtalen i skoler, kommuner  og fylkeskommuner skal løses. De uløste spørsmålene – blant annet sideprisen – overlates...

av Torkelsen, Jan, 18.04.06

Politisk skjønn fra fylkesmennene til regionene

Like før påske ble det i Aftenposten kjent at kommunalminister Åslaug Haga vil foreta en omfattende slankeprosess av landets fylkesmannsembeter i forbindelse med regionreformen. Det synes klart at...

av Torkelsen, Jan, 18.04.06

Høringsuttalelse til ny langsiktig rammeavtale med NSB

Samferdselsdepartementet skal inngå ny rammeavtale for de neste 4 årene med NSB om kjøp av persontransport. Vest-Agder fylkeskommune har i den forbindelse deltatt i høringsmøte og sendt sin...

av Johansen, Mette Kirkhus, 18.04.06

Funksjonshemmedes behov løftes fram og synliggjøres i regleverket når regjeringen nå fremmer forslag om sanksjoner for brudd på innkjøpsreglene

  Regjeringen har den 7. dm vedtatt nye forskrifter om offentlige anskaffelser. I det nye regelverket har regjeringen lagt vekt på å understreke hensynet til at alle produkt, tjenester og...

av Peersen, Tor, 11.04.06

Byremoelever styrer Konsmoheimen

av Torkelsen, Jan, 10.04.06

Internasjonal lakkeringskonferanse på Lyngdal videregående skole

Det har vært svært internasjonalt på Lyngdal videregående skole denne uken. Bakgrunnen for det er at skolen deltar i prosjektet European Coating Network som er et internasjonaliseringsprosjekt gjennom...

av Torkelsen, Jan, 06.04.06

Folk har reist mye kollektivt på nyåret

-Det er gledelig å se trafikkstatistikken for de tre første månedene i år, sier Terje Damman (H), leder fylkeskommunens hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i 2006. Tallmaterialet som...

av Torkelsen, Jan, 06.04.06

700.000 kroner til presentasjonsfilm for kommunene i vestfylket

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med et tilskudd på inntil 700.000 kroner til en presentasjonsfilm i 180 grader for de tre kommunene Flekkefjord, Kvinesdal og...

av admin, 06.04.06

Med på å utvikle prosjektet ”Sørlandet i nye medier”

Fylkesutvalget bevilget i dag 400.000 kroner til prosjektet ”Sørlandet i nye medier”. Prosjektets visjon er å bidra til at Sørlandet kan bli et senter for digitalisering og distribusjon av medierikt...

av Torkelsen, Jan, 05.04.06

Fylkeskommunen med på å utvikle et ”frisklivssenter” i Kristiansand

Kristiansand kommune vil skape et nytt Aktivitetssenter på Marinetomta i Kristiansand. Fylkesutvalget godkjente i dag at Vest-Agder fylkeskommune kan inngå en intensjonsavtale med Kristiansand kommune...

av Torkelsen, Jan, 05.04.06

Fylkeskommunens tannhelsetilbud til rusmisbrukere utvides

Fylkeskommunen vil fremover motta økte midler fra statlig hold til tannbehandling av rusmisbrukere. Dette gjelder personer i institusjon, personer som på grunn av sitt rusmisbruk mottar tjenester...

av Torkelsen, Jan, 05.04.06

En kvart million til prosjektet ”Den nye veien” i Lindesnes

Lindesnes kommune skal revidere samfunnsdelen av kommuneplanen. I det inngår planprosjektet ”Den nye veien” som skal integrere en helsefremmende og forebyggende strategi basert på de verdier...

av Torkelsen, Jan, 05.04.06

200.000 kroner i arrangementtilskudd til Skandinavisk Opplevelseskonferanse

I år er tredje gang  Skandinavisk Opplevelseskonferanse arrangeres og turen er kommet til Norge. I 2004 ble konferansen første gang avholdt i Borås i Sverige og i 2005 i Ålborg i Danmark....

av Torkelsen, Jan, 05.04.06

Reiselivskonferanse i mai: ”Fra synlig til salgbar”

Hvor tilgjengelig er egentlig din bedrift? Er dine produkter bookbare via internett? Har du valgt de riktige distribusjonskanalene? Dette er noen av utfordringene som settes på dagsorden på en stor...

av Torkelsen, Jan, 04.04.06

Anbefaler fylkeskommunalt aksjekjøp i Sørlandets Teknologisenter AS

Fylkesutvalget gikk i dag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal kjøpe inntil 750 aksjer i Sørlandets Teknologisenter AS. Aksjene vil kunne kjøpes til en tegningskurs på 2000 kroner per. aksje for...

av Torkelsen, Jan, 04.04.06

Revidert Listerplan sendes nå ut på høring

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt utkast til ny fylkesdelplan fra planutvalget for Listerplanen. Fylkesutvalget ble i dag orientert om planutkastet som nå sendes på høring frem til 10.mai....

av admin, 04.04.06

Frp’s prinsippielle synspunkter om forvaltningsreformen presentert i fylkesutvalget

Da fylkesutvalget i dag drøftet Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse til to rapporter KS har sendt til fylkeskommunene og kommunene i forbindelse med forvaltningsreformen fremmet gruppeleder...

av Torkelsen, Jan, 04.04.06

Målet for forvaltningsreformen må være at kommunesektoren samlet sett styrkes

”Det må være et overordnet mål for forvaltningsreformen at kommunesektoren samlet sett styrkes. Oppgaveløsningen bør skje på laveste effektive nivå. Videre støttes prinsippet om sterke regioner.”...

av Torkelsen, Jan, 04.04.06

Fylkestingsvalg 10. september 2007

Regjeringen har nå besluttet at valgdagen for neste års fylkestingsvalg og valg til kommunestyrer legges til mandag 10. september. Det enkelte  kommunestyret kan vedta at det i vedkommende...

av Torkelsen, Jan, 03.04.06

Regjeringen vil skape verdens beste offentlige sektor

I en kronikk i Aftenposten i dag proklamerer fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV) at regjeringen vil skape verdens beste offentlige sektor gjennom en dugnad sammen med ansatte,...

av Torkelsen, Jan, 03.04.06

Fylkeseldrerådet engasjerer seg i regionplanarbeidet

Fylkeseldrerådet ønsker å ta del i arbeidet med utvikling av regionplanen som fylkeskommunene på Agder nå står foran. Med støtte i lov og regelverk har rådet utfordret politisk og administrativ...

av Peersen, Tor, 03.04.06