• av Torkelsen, Jan, 30.06.06

  Det skjer hver søndag på Bredalsholmen i sommer!

  Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter  på Andøya i Kristiansand har søndagsåpent sommermuseum...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 29.06.06

  Traineeprogram for kommunal sektor i regi av KS

  Les mer
 • Strålende resultat for elev ved Kristiansand katedralskole
  av admin, 29.06.06

  Strålende resultat for elev ved Kristiansand katedralskole

  Det var mange gode resultater for tredje klassingene ved allmennfaglig studieretning på -...

  Les mer
 • av Holbek, Rune, 29.06.06

  Maberg fjellhall klar til bruk

  Byggeprosjektet i Maberg fjellhall er nå ferdig og fylkeskommunen vil nå gå i dialog med museene om...

  Les mer
 • Samarbeid om sekretariat for det nye Listerregionens friluftsråd
  av admin, 28.06.06

  Tre interessante arkitektforslag til nybygg på Nordberg fort

   Det er innlevert spennende og interessante konkurranseutkast fra tre inviterte arkitektfirmaer...

  Les mer
 • Spennende samarbeid om Tingvatn Fornminnepark og besøkssenter
  av Torkelsen, Jan, 28.06.06

  Spennende samarbeid om fornminnepark og besøkssenter i Hægebostad

  Vest-Agder fylkeskommune og Hægebostad kommune samarbeider nært om å utvikle en tidligere...

  Les mer
 • av admin, 28.06.06

  Omfattende og spennende aktivitet på museene denne sesongen

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 28.06.06

  OPPLEVELSER er BIG BUSINESS

  Skandinavisk Opplevelseskonferanse arrangeres for tredje år på rad. Den 10. og 11. august har...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan, 28.06.06

  Aktivitetskonferansen 2006 - 14. september

  Idrettskretsene og fylkeskommunene i Agder samt Høgskolen inviterer igjen til en interessant...

  Les mer

TREBIENNALEN '06 -et nytt stort arrangement på Sørlandet

Vest-Agder fylkeskommune står i år for første gang bak et større arrangement om tre som fremtidens materiale, med konferanse, utstillinger og utdeling av Sørlandets trepris. Arrangementet kalles...

av Torkelsen, Jan, 28.06.06

Sunn økonomi i fylkeskommunene

I dag foreligger ny tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) om fylkeskommunenes økonomi. Endelige tall for fylkeskommunene viser at netto driftsresultat er på om lag 1,4 milliarder kroner, eller fire...

av Torkelsen, Jan, 27.06.06

KS skal etablere en ressursgruppe for integrering og inkludering

KS, skriver på organisasjonens nettsider, at KS skal etablere en ressursgruppe for integrering og inkludering. KS vil ha rettet innsats omkring samarbeid omkring arbeidskraftspørsmål og jobbe for...

av Torkelsen, Jan, 27.06.06

"Vi er en del av normalsamfunnet, vi er borgere ikke bare brukere!"

Det var Siri Konradsen, representant for Norges Handicapforbund i fylkeskommunens råd for funksjonshemmede, som målbar dette synspunktet i rådets møte den 23. juni 2006. Og selvsagt er det slik! Men...

av Peersen, Tor, 27.06.06

Tildeling av statlige tilskuddsmidler til tilgjengelighetstiltak i Vest-Agder

Staten ved samferdselsdepartementet opprettet i 2006 en tilskuddsordning for tiltak som kan gjøre kollektivtrafikken tilgjengelig for alle brukergrupper. Vest-Agder fylkeskommune fikk ansvar for å...

av admin, 27.06.06

Egne inntekter for kommunene

Sentralstyret i KS nedsatte 2. mars 2005 et KOU-utvalg som fikk i oppdrag å lage en utredning om friere lokal inntektsdannelse. Utgangspunktet for utredningen er det økte presset på lokaldemokratiet...

av admin, 26.06.06

Statsråd Haga besøker Agder-fylkene

Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga besøker Sørlandet onsdag 28. juni.  Hun skal innom Tvedestrand, Vennesla og Kristiansand i løpet av dagen. Besøket er et ledd i regjeringens...

av Torkelsen, Jan, 26.06.06

Farsunds-elev i kamp om medaljer i kjemi-OL

Kai Müller Beckwith (18) fra Eilert Sundt videregående skole i Farsund drar denne uken, sammen med tre andre norske ungdommer til Sør-Korea for å delta i medaljekampen i kjemi-OL.  Før avreisen...

av Torkelsen, Jan, 26.06.06

Nytt rundskriv om strukturen i Kunnskapsløftet

Rundskriv F-12-2006B handler om fag- og timefordeling i grunnopplæringen, tilbudsstruktur m.m.

av admin, 23.06.06

Vil gjennomgå utleieordning av PC-er til elever

Fylkeskommunens pilotprosjekt med utleie av bærbare PC-er til elever i videregående skoler skal evalueres til høsten. Fylkestinget gikk i dag enstemmig inn for å foreta en gjennomgang av prosjektet...

av Torkelsen, Jan, 23.06.06

Stor museumsdag på Lista 25. juni

Vest-Agder-museet arrangerer søndag 25. juni ”Den store museumsdagen”. Da presenterer de sju museumsavdelingene som inngår i museet seg i et rikholdig program på Nordberg Fort og på Kystkultursenteret...

av Torkelsen, Jan, 22.06.06

Kollektivbetjeningen i Listerregionen endres

Det vil bli opprettet et politisk samarbeidsutvalg som skal tjene som en referansegruppe i forbindelse med omlegginger av kollektivbetjeningen i Listerregionen fra i høst. Da åpner den nye E-39...

av Torkelsen, Jan, 22.06.06

Agder naturmuseum og botaniske hage bygges ut

Vest-Agder fylkeskommune skal yte et netto finansieringsbidrag på henimot 7,5 millioner kroner til tredje byggetrinn på Agder naturmuseum og botaniske hage i Kristiansand. Det besluttet et enstemmig...

av Torkelsen, Jan, 22.06.06

Spennende samarbeid om Tingvatn Fornminnepark og besøkssenter

Vest-Agder fylkeskommune og Hægebostad kommune samarbeider nært om å utvikle en tidligere forsvarseiendom og et tilgrensende område rikt på kulturminner til Tingvatn Fornminnepark og...

av admin, 22.06.06

Helge Andresen tilbake i fylkestinget

Helge Andresen (H) fra Søgne har bak seg tidligere perioder i fylkespolitikken og blant annet fylketinget. Etter valget i 2003 har han vært vararepresentant for Høyre i denne valgperioden som går frem...

av Torkelsen, Jan, 21.06.06

Fylkestinget vil ha bredt samarbeid med Søgne kommune

Fylkestinget behandlet i dag generelle sider ved et forslag til ny kommuneplan for Søgne. Fylkestinget støtter planens intensjon om at Søgne kommune skal være en aktiv bidragsyter til en utvikling i...

av Torkelsen, Jan, 21.06.06

Vil ha sterkere satsing på Kjevik i Nasjonal Transportplan

Da fylkestinget i går behandlet forslaget til Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2019 var utviklingen av Kristiansand lufthavn på Kjevik et av temaene. Fylkestinget vil ha gjennomført...

av Torkelsen, Jan, 21.06.06

Fylkestinget åpner for veiforbedringer mellom Fagerholt og Justvik i Kristiansand

Kristiansand kommune har søkt om å få forskottere utbygging av gang og sykkelvei på to riksveiparseller. Fylkestinget besluttet i dag at en utbygging av gang og sykkelvei og utbedring av riksvei 452...

av Torkelsen, Jan, 21.06.06

Fylkestinget urolig for riksveistandarden

Fylkeskommunen har mottatt forslag til riksveibudsjett for 2007 fra Statens vegvesen, Region Sør til uttalelse. Fylkestinget behandlet forslaget i dag og ga da uttrykk for at de økonomiske rammene som...

av Torkelsen, Jan, 21.06.06

En fjerdedel av fylkestinget vil ikke reservere bufferfond til teater og konserthus

Da fylkestinget i går drøftet de strategier som skal være retningsgivende for fylkesrådmannen når hun til høsten skal utarbeide årsbudsjett for 2007 og økonomiplan for de kommende fire årene ble...

av Torkelsen, Jan, 21.06.06

Elever skal lære om EU og EØS

Regjeringen vil bidra til å styrke utdanningen på det europapolitiske området. Den europeiske dimensjonen vil bli ivaretatt i de nye læreplanene som innføres i forbindelse med Kunnskapsløftet i...

av admin, 21.06.06

Ny Listerplan vedtatt av fylkestinget

Fylkestinget vedtok i dag en revidert Listerplan for kommunene: Flekkefjord, Farsund, Lyngdal, Kvinesdal, Hægebostad og Sirdal. I forbindelse med den politiske behandlingen i fylkeskommunen er det...

av admin, 20.06.06

Det blir flere lærlinger på landsplan

av Torkelsen, Jan, 20.06.06

Venstre vil la 16-åringer stemme ved valget i 2007

Venstres landsstyre vil gi landets 16-åringer stemmerett ved lokal- og fylkestingsvalget i 2007. Partiet viser til at norske 16-åringer betaler i dag skatt, de kan bli satt i fengsel, sitte i...

av Torkelsen, Jan, 19.06.06

50 nye millioner til bredbånd

Stortinget har vedtatt et forslag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet om å øke bevilgningen til bredbåndstiltak i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2006 med 50 millioner kroner. Midlene...

av Torkelsen, Jan, 19.06.06

Kanskje ”Trygt hjem for en 50-lapp” i Kvinesdal-området neste år

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ga i dag, mot stemmene fra FRP’s to representanter, fylkesadministrasjonen fullmakt til å utarbeide en prosjektskisse for et ”Trygt hjem for en 50-lapp”...

av Torkelsen, Jan, 16.06.06

Positivt med skjærgårdspark fra Lindesnes til Rogalands grense

Representantene i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø uttrykte seg i dag enstemmig svært positive til at det skal etableres skjærgårdspark fra Lindesnes til Rogalands grense....

av Torkelsen, Jan, 16.06.06

Nytt samarbeidsprosjekt om tettstedsutvikling med Audnedal kommune

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ønsker enstemmig å etablere et samarbeidsprosjekt knyttet til tettstedsutvikling mellom Vest-Agder fylkeskommune og Audnedal kommune etter ønske fra...

av Torkelsen, Jan, 16.06.06

Det skal lages en padleguide for Vest-Agder kysten

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø godkjente i dag enstemmig at et nytt prosjekt ”Padleguide for Vest-Agder kysten” igangsettes. Prosjektet er en oppfølging av fylkesdelplan for idrett og...

av admin, 16.06.06

Arbeidet med ”Frihavnprosjektet” i Kristiansand videreføres

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø uttrykte seg i dag enstemmig enig i at det arbeides videre med prosjektet ”Porto Franco – Kristiansand kulturelle frihavn” og at det skal fremmes en ny...

av Torkelsen, Jan, 16.06.06

Samarbeid om sekretariat for det nye Listerregionens friluftsråd

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ga i dag enstemmig grønt lys for å opprette et sekretariat for Listerregionens friluftsråd, som er under etablering,  som et samarbeid mellom...

av Torkelsen, Jan, 16.06.06

Fylkeskommunens samferdselspolitikere positive til fastlands-forbindelse til Hidra

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø gikk i dag inn for at Vest- Agder fylkesting skal godta grunnlaget for en bompengesøknad for Hidra landfast og at det utarbeides en bompengesøknad som...

av Torkelsen, Jan, 16.06.06

Vil ha flere eldre på valg

Statistisk materiale omkring kommune- og fylkestingsvalget i Norge i 2003 viser at én av ti representanter var over 60 år Aldersgruppen utgjør rundt 25 prosent av landets befolkning. Til neste år er...

av Torkelsen, Jan, 16.06.06

Mandal kandidat til årets Bymiljøpris

Ni byer og tettsteder, der i blant Mandal, har meldt seg på til konkurransen om årets bymiljøpris. Prisen gis hvert år til en by eller tettsted som kan være et godt eksempel på miljøvennlig utvikling,...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.06

Møteavlysning i Kontrollutvalget

av Torkelsen, Jan, 13.06.06

Fylkene kan bli opprettholdt som valgkretser

Dersom det går som det sittende flertallet på Stortinget vil så blir landet inndelt i nye regioner fra 2010. Nå kommer det imidlertid signaler som gjør at fylkene med sine fylkesgrenser kan bli...

av Torkelsen, Jan, 13.06.06

Annenhver nordmann gir blaffen i politikk

Hele 50.8 prosent av spurte nordmenn er lite eller ikke interessert i politikk. Det fremgår i en spørreundersøkelse utført i 24 europeiske land av European Social Survey (ESS), hvor i alt 46.000...

av Torkelsen, Jan, 13.06.06

Venstre vil styrke lærerne med 225 millioner kroner

Venstre krever en langt større satsing på skolen og foreslår å styrke Kunnskapsløftet med 200 millioner kroner i revidert budsjett. I tillegg vil partiet bruke 25 millioner kroner på en...

av Torkelsen, Jan, 12.06.06

Eid og drag

I disse dager foreligger innleggene på fylkeskommunens seminar om ”Eid og drag” i 2004 i trykt form. Vest-Agder inntar en sentral rolle i utforskningen av historiske drageid, først og fremst på grunn...

av admin, 12.06.06

300 år gammel sjekte fra Randesund

Rester av en bruksbåt som ble funnet ved mudring i Korsvikfjorden i begynnelsen av 1990-årene, er nå datert. Fartøyet viser seg å ha blitt bygd en gang i perioden 1717-1731.

av Frans-Arne Stylegar, 12.06.06

Spennende e-demokratikonferanse i august

av Torkelsen, Jan, 12.06.06

Regjeringen vil styrke kommunenes og regionenes politiske handlingsevne

-Regjeringa ser det som naudsynt å styrke den politiske handleevna for å gjera avvegingar på tvers av sektorar og ivareta heilskapssyn. Regjeringas mål om å overføre oppgåver til kommunar og nye...

av Torkelsen, Jan, 09.06.06

Fire vil bygge vei mellom Farsund og Kvinesdal

Et av de store prosjektene i Listerpakken er utbygging av en 6,7 kilometer lang strekning på riksvei 465 mellom Sande og Hølen. Utbyggingen vil ha stor positiv effekt for veitransporten mellom Farsund...

av Torkelsen, Jan, 09.06.06

Museumstafetten byr på jernalderopplevelser på søndag

Søndag 11. juni er årets museumsstafett på Sørlandet nådd frem til sitt tredje etappestopp. Da er det Iveland og Vegusdal Bygdemuseum som inviterer til åpning av en ny utstilling som blant annet viser...

av Torkelsen, Jan, 09.06.06

Ny brosjyre om Kunnskapsløftet på 15 språk

Fra høsten 2006 settes reformen Kunnskapsløftet ut i livet i alle grunnskoler og videregående skoler. Dette betyr endringer både for elever, foresatte og skoleverket. Med denne nye brosjyren får...

av Torkelsen, Jan, 09.06.06

Kunnskapsministeren vil ha et felles løft for realfagene

Kunnskapsminister Øystein Djupedal varslet i et innlegg på en realfagskonferanse i Tromsø i går at regjeringen har som målsetting å få til et felles løft for realfagene. I dag ser vi at samfunnet og...

av Torkelsen, Jan, 08.06.06

Vest- og Aust-Agder pilotfylker innen kulturminnevern

Miljøvernminister Helen Bjørnøy vil bedre situasjonen for private eiere av fredede bygninger - De private eierne av fredede hus her i landet gjør en fantastisk jobb. Derfor vil jeg legge til rette for...

av Torkelsen, Jan, 08.06.06

Fylkesvaraordføreren vil ha bevart tre akuttmedisinske sykehus på Sørlandet

-Foretaksreformen har ført til en oppgavefordeling mellom de ulike enhetene i Sørlandet Sykehus HF som er basert på sammenhengen mellom volum og kvalitet. En har samtidig søkt å opprettholde gode...

av Torkelsen, Jan, 07.06.06

FEMALE FUTURE: 40 kvinner er nå klare for styrerommene

Våren 2004 ble Female Future Agder (FFA) lansert. Partnere i programmet er Innovasjon Norge, Aust- og Vest-Agder fylkeskommune og NHO Agder. Likestillingsprogrammet er nå avsluttet.  Nylig var...

av Torkelsen, Jan, 07.06.06

Fem års Sør Afrika-samarbeid avsluttet

av Torkelsen, Jan, 06.06.06

Ønsker større satsing på trafikksikkerhet

Da fylkesutvalget i dag drøftet Vest-Agder fylkeskommunes innspill til et forslag til Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2015 var trafikksikkerhet et tema som det ble fokusert på. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan, 06.06.06

Fylkesutvalget anbefaler sykepleierutdanning i både Kristiansand og Grimstad

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt innstilling til organisasjonsmodell for Agder Universitet til høring. Da fylkesutvalget behandlet Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse i dag stilte ...

av admin, 06.06.06

Fylkeskommunen bidrar til rehabilitering av fullriggeren Sørlandet

Fylkesutvalget besluttet i dag enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 2,5 millioner kroner til rehabiltering av fullriggeren Sørlandet. Skipet har etter endt seilsesong i 2005 ligget ved...

av Torkelsen, Jan, 06.06.06

Vil ha rask opprusting av Kjevik

Arbeidet med Nasjonal Transportplan 2010 – 2019 har nå startet opp. I Vest-Agder fylkeskommune pågår for tiden behandlingen av fylkeskommunens innspill til planen. Da fylkesutvalget i dag behandlet...

av admin, 06.06.06

Sørlandet sykehus HF må sikres nødvendige økonomiske ressurser

Sørlandet sykehus HF har utarbeidet et forslag til strategiplan for foretaket for perioden 2007 til 2009. Planen skal behandles i helseforetakets styre 16. juni. Forslaget er sendt på høring. Da...

av Torkelsen, Jan, 06.06.06

Budsjettsprekk på rundt 4 millioner kroner antydes

Fylkesutvalget ble i dag orientert om fylkeskommunens økonomiske status basert på grunnlagsmateriale fra årets fire første måneder. I rapporten som er utarbeidet varsles det at det kan gå mot et...

av Torkelsen, Jan, 06.06.06

Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk i dag enstemmig inn for at fylkeskommunens pilotprosjekt med utleie av bærbare PC-er til elever i videregående skoler skal evalueres i løpet av høsten 2006....

av Torkelsen, Jan, 06.06.06

Tippemidler til tre lokale kulturbygg

Da hovedutvalg for kultur og utdanning i dag fordelte spillemidlene til lokale kulturbygg ble alle de tre søkerne tildelt midler. Til sammen ble det fordelt rundt 2,2 millioner kroner. Vanseheimen i...

av Torkelsen, Jan, 06.06.06

Solveig Træland blir fylkeskommunens medlem i styret for Lyngdal Kultursenter KF

Hovedutvalg for kultur og utdanning gjenvalgte i dag Solveig Træland (H) som Vest-Agder fylkeskommunens medlem i styret for Lyngdal kultursenter KF for perioden 2006 til 2008. Som varamedlem...

av admin, 02.06.06

Endringer i representasjonen i klagenemnda

Maja Foss Five (Ap) har vært valgt som medlem i klagenemda for klagesaker etter opplæringsloven. Hun er nå trådt ut av sitt politiske verv i Vest-Agder fylkeskommune på grunn av flytting. Hovedutvalg...

av Torkelsen, Jan, 02.06.06

Fylkeskommunal støtte til prosjektet ”Film i bibliotek” i Lyngdal

Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 210.000 kroner til gjennomføring av prosjektet ”Film i bibliotek” i Lyngdal. Prosjektet er et treårig...

av Torkelsen, Jan, 02.06.06

Årets folkehelse-arrangement i Flekkefjord i september

Flekkefjord kommune står i år som vertskap for folkehelsedagene, som blir arrangert 19.-20. september. Kommunen er en av 20 kommuner i Agder som deltar i Folkehelse i Agder. Årets...

av admin, 04.05.06