• av Torkelsen, Jan H., 05.05.08

  Behov for mer støtte til lokalt læreplanarbeid

  Kunnskapsløftet skal i perioden 2006-2011 evalueres ved hjelp av en rekke ulike analyser og...

  Les mer
 • av admin, 02.05.08

  Kunnskapsdepartementet vurderer etablering av et eget rektorstudium

  Les mer
 • Nytt internasjonaliseringsprosjekt på Kvinesdal videregående skole
  av Torkelsen, Jan H., 02.05.08

  Kvinesdal videregående skole 40 år

  Det er i år 40 år siden Vest-Agder fylkeshusmorskole ble åpnet på Gullestad i Kvinesdal. Det ble...

  Les mer
 • Knut Otto Pedersen med i nytt nasjonalt fagråd
  av Torkelsen, Jan H., 02.05.08

  Elevene i Vest-Agder skal få bøker i tide

  Les mer
 • Resultatet av uravstemningen om tariffoppgjøret
  av Torkelsen, Jan H., 30.04.08

  Brudd i lønnsforhandlingene

  Les mer
 • av Macdonald, Cheryl, 29.04.08

  Framtidsbygda 2008

  En rekke spennende synspunkter og erfaringer kom fram da fylkeskommunen i Aust- og Vest-Agder,...

  Les mer
 • Ny styreleder for Sørlandets kunstmuseum
  av Torkelsen, Jan H., 28.04.08

  Ny styreleder for Sørlandets kunstmuseum

  Kultur- og kirkedepartementet har oppnevnt Stein Devik som ny styreleder for Sørlandets Kunstmuseum....

  Les mer
 • Landbruks- og bygdeutviklingspolitikken med fordel kan samles i regionene
  av Torkelsen, Jan H., 28.04.08

  Melkeproduksjon og hagebruk er størst i jordbruket på Agder

  Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, som er et frittstående og uavhengig statlig...

  Les mer
 • Videregående elever bak nyvinningen ”Tour de Sirdal”
  av admin, 28.04.08

  Suksess for ”Tour de Sirdal”

  Elevgruppen på Sirdal videregående skole som arrangerte tidenes første sykkelritthelg i Sirdal i...

  Les mer

To best-selgere fra Vest-Agder fylkeskommune

På denne ukens oversikt over best-selgende bøker på Sørlandet ( i Fædrelandsvennen  23. april 2008) er boken på førsteplass OG tredjeplass utgitt av Vest-Agder fylkeskommune. Det er i kategorien...

av Macdonald, Cheryl, 25.04.08

Innlegg på temamøte i fylkestinget om utdanning

Da fylkestinget avholdt sitt aprilmøte var det lagt opp til et todagers temamøte om utdanning. Professor Svein Lie fra Universitetet i Oslo gikk gjennom Pisa- undersøkelsen, Nasjonale prøver og trakk...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.08

Videregående skoler følger ikke opp krav etter forurensningsloven

En oppfølgingskontroll gjennomført av miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Vest-Agder har avdekket at videregående skoler i Vest-Agder er dårlige til å følge opp feil og mangler som er påpekt av...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.08

Byggeprosjekt på Kristiansand katedralskole Gimle godkjent

Fylkestinget godkjente onsdag et forprosjektet for et byggeprosjekt på Kristiansand katedralskole Gimle. Prosjektet omfatter et samlet nybygd bruttoareal på 1 734 kvadratmeter, nødvendig...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.08

Fire søkere til utdanningssjefstillingen

av Torkelsen, Jan H., 25.04.08

Krever at regjeringen plusser 60 prosent på i transportplanforslaget

Fylkestinget avga onsdag Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse til forslaget til Nasjonal transportplan 2010-2019, som er de statlige transportetatenes og Avinors faglige anbefalinger til...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.08

Fylkesrådmannen er opptatt av samhandling for å løse regionens utfordringer

-I følge Konjunkturbarometeret går Agder så det suser. Gode internasjonale konjunkturer, høye oljeinvesteringer og høyt forbruk i husholdningene fører til god markedssituasjon for det meste av...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.08

Enighet om utvidet bompengeperiode i Lister

Det legges nå opp til å utvide bompengeinnkrevingen knyttet til Listerpakken fra 15 til rundt 19 år beregnet fra februar 2003 da innkrevingen startet. Bompengetakstene vil bli justert i takt med...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.08

Fylkestinget: -De faglige kravene for å bli universitet må ikke svekkes

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt en innstilling fra Stjernø-utvalget om fremtidig høyere utdanning til høring. Da fylkestinget onsdag besluttet innholdet i høringsuttalelsen fra Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.08

Fylkestinget etterlyser bedre samordnet nasjonal transportplanlegging

Da fylkestinget tidligere denne uken avga Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelsesforslag til Nasjonal Transportplan 2010 – 2019 ble det pekt på at dersom de statlige transportetatene var bedre...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.08

Uklarhet om broprosjekt på Vigeland i Lindesnes kommune

I mai i fjor vedtok hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø, i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet for riksveiprosjekter i Vest-Agder, flere utbedringer langs riksvei 460 som går...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.08

Hundre prosent bredbåndsdekning i Vest-Agder i år

31. mars hadde 97,4 prosent av alle hustander i Vest-Agder tilgang til bredbåndstilknytning. Regner en med de som hadde mobil tilgang var dekningsgraden 100 prosent. Ved utgangen av året vil alle...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.08

Tid for tunge løft i utdanningssektoren

Professor Svein Lie fra Universitet i Oslo er en av forfatterne av boken ”Tid for tunge løft” hvor resultater skoleundersøkelsen Pisa bearbeides. Da han holdt innlegg for fylkestinget denne uken...

av Torkelsen, Jan H., 23.04.08

Kan nytenking muliggjøre Sørvestbaneprosjektet?

For et par uker siden deltok NSB-sjef Einar Enger på en heldagskonferanse om ny Sørvestbane mellom Stavanger og Oslo i Kristiansand. Banen vil dersom den realiseres redusere reisetid og effektivisere...

av Torkelsen, Jan H., 22.04.08

Vest-Agder eldreråd ber om døgnåpen TT-ordning

Vest-Agder eldreråd fulgte i dag opp et forslag fra rådets representant Vidar Kleppe fra Demokratene om at Vest-Agder fylkeskommune snarest bør få i gang en døgnåpen TT-ordning. TT-ordningen -...

av Torkelsen, Jan H., 21.04.08

IB-linje ved Kristiansand Katedralskole Gimle fra 2010?

Ved Kristiansand Katedralskole Gimle arbeides det med å få på opprettet en internasjonal baccalaureatlinje - IB-linje, etter at fylkestinget i forbindelse med budsjettvedtaket for 2007 gikk inn for...

av Torkelsen, Jan H., 21.04.08

Kvinesdalspedagoger sprer moderne undervisningsmetodikk ut i landet

Kvinesdal videregående skole opprettet i 2002 et kompetansesenter for Storyline. Storyline er opprinnelig en skotsk pedagogisk metode som nå er for full fart inn i norske skoler fra grunnskole til...

av Torkelsen, Jan H., 21.04.08

Tangen-skoleprosjektet i Kristiansand i rute

Fylkesutvalget fikk i sitt møte tirsdag en muntlig rapportering om status for byggeprosjektet for den nye Tangen videregående skole i Kristiansand sentrum. Prosjektleder Kristian Dølvik opplyste at...

av Torkelsen, Jan H., 21.04.08

Tid for å ta sykkelen eller beina fatt

For andre gang arrangerer Kristiansand kommune og ATP-prosjektet, som Vest-Agder fylkeskommune er med i, Tusentråkk; en sprek sykkel- og gåkampanje i Kristiansandsregionen. Alle og enhver oppfordres...

av Torkelsen, Jan H., 21.04.08

Brann ved Mandal videregående skole

av Macdonald, Cheryl, 20.04.08

Fylkeskommunen med på helseprogram i Montenegro

I begynnelsen av april dro for andre gang en gruppe ansatte i fylkeskommunen til Institutt Igalo i Montenegro. Fylkeskommunen har valgt å ta del i et tiltak Kristiansand kommune startet opp i 2002....

av admin, 18.04.08

Nasjonalt kunnskapssenter for fri programvare åpnet

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell har nå markert etableringen av FriProg, det nasjonale kunnskapssenteret for fri programvare. I en stortingsmelding om IKT-politikk gikk Regjeringen for en tid...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.08

Stabilt søkertall, men endringer i utdanningsønsker

Utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune har nå utarbeidet tallmateriale omkring søknadssituasjonen til skoleåret 2008- 2009. Tallene viser at det i år er totalt 7294 søkere til videregående...

av admin, 11.04.08

LOS-støtte til elever i videregående skole

Det er nå klart at flere elever i videregående skole i Vest-Agder vil motta støtte fra LOS-fondet i april. Det dreier seg og musikkutøvende elever fra Vågsbygd videregående skole i Kristiansand og...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.08

Tannhelsetjenesten - debattema i valgkampen i 2009?

Fremtidens tannhelsetjeneste ble debattert i Stortinget fredag den 7. mars. Forvaltningsansvaret blir som ventet lagt til fylkeskommunene. - Regionreformen ble for mange en skuffelse. I våre...

av admin, 10.04.08

To fylkespolitikere ut i permisjon

av Torkelsen, Jan H., 10.04.08

Samlivsprogram spres fra Vest-Agder til andre steder i landet

Fylkesutvalget har bevilget 60.000 kroner til samlivsprogrammet LEVEL Vest-Agder. Programmet består av fem kurs i samlivsfremmende arbeid knyttet til ulike livsfaser. Det startet i 2004 i Kvinesdal og...

av Torkelsen, Jan H., 09.04.08

Positive effekter av nasjonale prøver

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Synovate gjennomført en spørreundersøkelse blant skoleledere, lærere, elever og foresatte om deres erfaringer med nasjonale prøver høsten 2007. Det...

av Torkelsen, Jan H., 09.04.08

130 000 kroner til forprosjekt for bedre mobildekning i Agder

Da Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa besøkte Iveland kommune i går hadde hun med en sjekk på 130 000 kroner. Den skal benyttes til delvis finansiering av et forprosjekt for full...

av Torkelsen, Jan H., 09.04.08

Fylkeskommunen fortsatt med å finansiere Kråkespelet

Fylkesutvalget bevilget i går 100.000 kroner til gjennomføring av Kråkespelet i Spangereid i Lindesnes kommune til sommeren. Kråkespelet har etter starten i år 2000, vært satt opp i 2002 i forbindelse...

av Torkelsen, Jan H., 09.04.08

Fylkeskommunen bidrar til kvalitetssikring av Wenneslandsamlingen

Fylkesutvalget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 200.000 kroner til Michael Bowen: Love med fregner. gjennomføring av blant annet en katalogisering av...

av Torkelsen, Jan H., 09.04.08

Positivt økonomisk resultat for fylkeskommunen for 2007

Fylkesutvalget ble i dag informert om at Vest-Agder fylkeskommunes driftsregnskap for 2007 regnskapsmessig viser et resultat på 9,6 millioner kroner. Resultatet er imidlertid enda mer positivt i og...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.08

Vel 3,5 millioner fra fylkeskommunen til reiselivstiltak

Fylkesutvalget vedtok i dag et handlingsprogram for reiseliv for 2008. Programmet innebærer at Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner hver legger 2,5 millioner kroner i en pott på fem millioner kroner til...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.08

Forsterket innsats for at flere skal fullføre videregående opplæring

I går ble resultatene fra forskningsprosjektet ”Bortvalg og kompetanse” i regi av Stiftelsen Norsk institutt for studier av forskning og utdanning lagt frem på et seminar i Kristiansand for skolefolk...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.08

Opprettelse av internasjonal baccalaureatelinje ved Kristiansand Katedralskole Gimle?

Fylkesrådmannen vurderer det som et viktig tiltak for å fremme regional utvikling og møte utfordringene ved økt internasjonalt samarbeid og globalisering av næringslivet. Internasjonal...

av Peersen, Tor, 07.04.08

Flekkefjordavis utfordrer Lister-kommunene om sammenslåing

-Vi tror ordførerne i Flekkefjord og Kvinesdal har rett når de mener at en kommunesammenslåing vil komme i løpet av 10-15 år. Da blir spørsmålet om hvor grensene skal gå i forhold til det som i dag...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.08

Høyt investeringsnivå i landets fylkeskommuner

Foreløpige tall for 2007 for alle fylkeskommunene viser et samlet netto driftsresultat på om lag 1,6 milliarder kroner, eller 4 prosent av brutto driftsinntekter. Selv om dette er en nedgang fra 2006,...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.08

I dag starter tarifforhandlingene for fylkeskommuner og kommuner

I dag starter hovedtariffoppgjøret for landets fylkeskommuner og kommuner. KS forhandler for 429 kommuner, 18 fylkeskommuner og 450 bedrifter. Forhandlingene omfatter 375 000 ansatte som er organisert...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.08

Sørvestbanen - landets beste jernbaneprosjekt

Leder av Agderrådet og fylkesvaraordfører Oddvar Skaiaa slår tindrende fast at Sørvestbaneprosjektet - en moderne oppgradert person- og godsjernbane fra Stavanger til Oslo - er det beste...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.08

Nær 2 millioner til tiltak for barn og unge i Kristiansand og Arendal

Kristiansand får 1, 05 millioner og Arendal 725 000 kroner fra årets bevilgning fra Barne- og likestillingsdepartementets tilskuddsordning barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Av dette er til...

av hoved.aspx?m=8&amid=54365, 04.04.08

Fylkespolitikerne ber om en revurdering av travparkløsning i Kvinesdal

Kvinesdal kommune har meldt fra til fylkeskommunen om oppstart av planarbeid med sikte på revisjon av kommunedelplanene for områdene Feda og Øye. I planarbeidet vil en blant annet ta for seg et...

av Torkelsen, Jan H., 03.04.08

Statsrådar oppfordrar til sunnare mat og drikke på vidaregåande skular

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad, kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell og kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa oppfordrar i eit brev til fylkeskommunane i landet til at dei...

av Torkelsen, Jan H., 03.04.08

Fylkeskommunens samferdselspolitikere kritiske til transportplanforslag

Forslaget til Nasjonal transportplan 2010-2019, som er de statlige transportetatenes og Avinors faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan, er nå ute...

av Torkelsen, Jan H., 02.04.08

Fylkeskommunen tar konkrete grep om energi- og klimaarbeidet

I den senere tid har det vært et stort fokus på energi og klima så vel globalt som nasjonalt og regionalt. Fylkestingets behandling av landsdelens første energiplan i desember i fjor viser at...

av Torkelsen, Jan H., 02.04.08

Samferdselspolitikerne støtter utvidet bompengeperiode i Lister

De fem kommunene som berøres av det omfattende veiutbyggingsprosjektet - Listerpakken - i vestre Vest-Agder er sammen med fylkeskommunen enige om å gjennomføre alle prosjektene i den opprinnelig...

av Torkelsen, Jan H., 02.04.08

Vest-Agder har landets gunstigste sykefraværsutvikling

Det legemeldte sykefraværet i Vest-Agder var i fjerde kvartal 2007 på 5,6 prosent. Det var likt med tilsvarende kvartal i både 2005 og 2006. Landet som helhet hadde en økning fra fjerde kvartal 2006...

av Torkelsen, Jan H., 02.04.08

Aps gruppeleder ønsker ny næringspark på Støleheia

Gunnar Rostveit, Arbeiderpartiets gruppeleder i fylkestinget, får uforbeholden støtte av Venneslas ordfører Torhild Brandsdal i Venneslaposten i dag. Rostveit foreslår at Støleheia i Vennesla skal...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.08

Randi Øverland med i nytt filmstyre

I dag opprettes den nye statlige virksomheten på filmområdet; Norsk filminstitutt. Denne virksomheten er en sammenslåing av de tre tidligere virksomhetene på området, Norsk filmfond, Norsk...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.08

KS-direktør: - Forhandlingene skal resultere i et treffsikkert oppgjør

På en pressekonferanse i Kommunenes Hus i Oslo går ble det presentert et bakteppe for årets tariffoppgjør og en innledning som la til grunn KS’ Hovedstyrets mandat. Det gikk frem at de fleste av...

av admin, 01.04.08

KULTURKORT for ungdom

Hovedutvalg for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune (HKU) har enstemmig støttet forslaget om å opprette et Kulturkort for ungdom. Kulturkortet skal prøves ut i et år og gjelder for alle...

av Macdonald, Cheryl, 31.03.08

Flere fylkespolitikere og ledere med i styrevervregisteret

Fylkesutdanningsjef Eva Bergh etablerer nå en arbeidsgruppe som skal vurdere utviklingen av Søgne videregående skole på noe lengre sikt. Begrunnelsen er at Søgne videregående skole har hatt laber...

av Torkelsen, Jan H., 06.06.06

Fylkeskommunen med på nyskapende skjærgårdsprosjekt på Hidra

Det er nå klart at Vest-Agder fylkeskommune ser positivt på planene til etablering av ”Hidra skjærgårdssenter” i Flekkefjord. Senteret anses å ville representere en unik nyskaping innen den lokale og...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunen med tiltak knyttet til nedlegging av Kvås videregående skole

Seksjonsleder for inntak og formidling i Vest-Agder fylkeskommune Svein Bratberg har i dag sendt brev til alle ungdoms- og videregående skoler i Vest-Agder og informert om de tiltak fylkeskommunen...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkespolitikerne vil ha økt kvalitet på den videregående opplæringen

Da fylkestinget onsdag oppsummerte et todagers temamøte om undervisning slo fylkesordfører Thore Westermoen (KrF) fast at fylkespolitikerne har hatt mer fokus på tilbudsstruktur og økonomi knyttet til...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Søkere til videregående opplæring 2008-2009 – foreløpige tall

Foreløpige søkertall til videregående opplæring på landsplan er nå presentert av Utdanningsdirektoratet. De viser at det er få søkere til studiespesialisering med fordypning formgivningsfag, mens...

av admin, 01.01.01