• av Torkelsen, Jan H., 30.05.08

  Konstruktivt samarbeid om fleksibel yrkesopplæring for voksne

  Les mer
 • Konferanse om vekst og business på tvers av Skagerak
  av Torkelsen, Jan H., 29.05.08

  ”Women in business”-prosjekt overtar etter Fasettkonferansene

  Fylkesutvalget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal delta i et initiativ for å få...

  Les mer
 • Fortsatt behov for nyskaping og omstilling for å bedre konkurranseevnen
  av Torkelsen, Jan H., 29.05.08

  Fortsatt behov for nyskaping og omstilling for å bedre konkurranseevnen

  -Utfordringene fremover i Vest-Agder er fortsatt å prioritere strategier og tiltak, som imøtekommer...

  Les mer
 • Nye tiltak for å bedre funksjonshemmedes transportmuligheter
  av Torkelsen, Jan H., 28.05.08

  Ønsker at Vest-Agder blir pilotfylke for universell utforming

  Miljøverndepartementet har bedt fylker som ønsker å bidra til utvikling av en pilotfylkesatsing for...

  Les mer
 • av admin, 28.05.08

  50 000 sidevisninger på www.vaf.no i måneden

  Vest-Agder fylkeskommune tok i slutten av januar i år i bruk statistikkverktøyet Extractor for å...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 28.05.08

  Skolebyggingen på Tangen i Kristiansand holder budsjettrammen

  Det store byggeprosjektet av ny videregående skole på Tangen i Kristiansand sentrum er nå godt i...

  Les mer
 • Flere tusen skoleelever inviteres til simuleringsspill om olje og gass
  av Torkelsen, Jan H., 28.05.08

  Flere tusen skoleelever inviteres til simuleringsspill om olje og gass

  Flere tusen elever i videregående skoler i tolv fylker, der i blant Vest-Agder, får i disse dager...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 28.05.08

  Byremo videregående skole styrkes som drivkraft

  Fylkesutvalget fattet i dag det endelige vedtaket som innebærer at Vest-Agder fylkeskommune går inn...

  Les mer
 • Fylkeskommunen bidrar på nytt økonomisk til Ungt Entreprenørskap
  av Torkelsen, Jan H., 28.05.08

  Fylkeskommunen med å sikre Ungt Entreprenørskap Agder fremover

  Vest-Agder fylkeskommune vil i år bidra med 550.000 kroner til drift av Ungt Entreprenørskap Agder....

  Les mer

Streik og Vest-Agder fylkeskommune

Onsdag 28. mai var ingen ansatte i Vest-Agder fylkeskommune (VAF) tatt ut i streik. Før det evt. blir streik i Vest-Agder fylkeskommune vil det minst 4 virkedager før bli gitt varsel om hvem som tas...

av Macdonald, Cheryl, 28.05.08

Åpner for ny olje- og gassleting syd for Mandal

Olje-og energidepartementet har sendt ut på høring et forslag om flere blokker som er aktuelle i forbindelse med utlysning av konsesjoner for boring etter olje og gass. Tre av disse ligger utenfor...

av Torkelsen, Jan H., 27.05.08

200 000 kroner til ”Prosjekt Oppreisning”

av Torkelsen, Jan H., 27.05.08

Sydspissen og Kompetansering Sør får 400 000 kroner årlig i fem år

De to foreningene Sydspissen og Kompetansering Sør har begge hatt som målsetting å være aktører og pådrivere for kompetanseutvikling i agderregionen. De skal legge til rette for samarbeid mellom...

av Torkelsen, Jan H., 27.05.08

Info om streik og Vest-Agder fylkeskommune

av Macdonald, Cheryl, 27.05.08

Fylkeskommunene og kommunene trenger 6 milliarder i 2009

Regjeringens økonomiske opplegg for kommunene og fylkeskommunene i 2009 medfører en vekst på 3,5 til 4 milliarder kroner. KS’ landsstyre mener at 4 milliarder kroner en brukbar vekst, men at...

av Torkelsen, Jan H., 26.05.08

Passerer snart Telemark i innbyggertall

Fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at Vest-Agder per 1. april hadde et innbyggertall på 166 311. I løpet av årets tre første måneder var det en økning på 367 personer. Fylket nærmer seg...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.08

Mobbing forekommer oftere

Resultatene fra årets Elevundersøkelsen viser en svak tendens til at flere elever i landet oppgir å være utsatt for mobbing. Andelen elever som svarer at de har blitt mobbet en eller flere ganger i...

av hoved.aspx?m=9&amid=12446, 23.05.08

Gratis læremidler i videregående opplæring

Fylkeskommunene fikk fra høsten 2007 ansvar for at elevene i videregående opplæring får nødvendige trykte og digitale læremidler. I 2007 ble ordningen innført for elever på videregående trinn 2. I...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.08

Politikerne enstemmige om kurstilbud i Vest-Agder

På det siste møte i hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU) var det et enstemmig utvalg som vedtok administrasjonens forslag til kurstilbud i fylket. - Jeg syntes det så ut som et godt og...

av admin, 22.05.08

Knutepunkt Sørlandet enstemmig for ett Agder

Etter initiativ fra ordfører Per Sigurd Sørensen i Kristiansand ga i dag Knutepunkt Sørlandet støtte til vedtaket Lillesand kommune har fattet om å få ett Agder snarest. Representantene, stort sett...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.08

De fleste læremidler ferdig til skolestart

- Jeg er glad for at de fleste læremidler vil være ferdige til skolestart høsten 2008. Samtidig er jeg bekymret for at det i flere fag neste skoleår, særlig i nyopprettede programfag og yrkesfag med...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.08

Eldrerådene vil ha kommunale handlingsplaner for seniorpolitikk

Eldreråd fra flere kommuner har i dag vært samlet i Kristiansand til den årlige vårkonferansen i regi av Vest-Agder fylkeseldreråd. Vel femti representanter deltok i arrangementet. Etter initiativ fra...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.08

Enstemmighet i Lillesand om å flytte over til Vest-Agder

"Hvis fylkestingene ikke setter denne saken på sakskartet innen høsten 2008, med formål om sammenslåing senest i 2011 - så søker Lillesand overflytting til Vest-Agder". Det er ordlyden i et enstemmig...

av admin, 22.05.08

Fylkespolitikere vil ha ”Blått Flagg” badesteder langs Otra

Arbeidet med å lage regionale forvaltningsplaner for vannforekomstene i landet er nå i gang som følge av et EU-direktiv Norge må forholde seg til. I disse dager er politikerne i Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 21.05.08

Kommunene og tyngdekraften vil presse frem ett Agder

Ut fra de politiske signaler formannskapet i Lillesand ga i forrige uke er det ventet at bystyret i kommunen i kveld ber om å få realitetsbehandlet en søknad om overflytting til Vest-Agder. Samtidig...

av Torkelsen, Jan H., 21.05.08

2 nye millioner til kulturminnevern i Vest-Agder

Norsk kulturminnefond har bevilget til sammen 1,7 millioner kroner til kulturminneprosjekter i Vest-Agder. Kulturminnefondet, som er et statlig organ underlagt Miljøverndepartementet, har kystkultur...

av Stylegar, Frans-Arne, 20.05.08

Valgdag for stortingsvalget 2009 er fastsatt

av Knutsen, Steinar, 20.05.08

Hyperaktuell Listerkonferanse om bærekraftig industriutvikling 4. juni

Vest-Agder fylkeskommune og Listerrådet er initiativtakere til Listerkonferansen som i år arrangeres 4. juni. Temaet denne gangen er: ”Bærekraftig industriutvikling i lys av de fremtidige klima og...

av Torkelsen, Jan H., 20.05.08

Eva Berg blir ny rektor på Tangen videregående skole

Nåværende assisterende rektor på Kristiansand katedralskole Gimle Eva Berg fra Kristiansand blir ny rektor på Tangen videregående skole i Kristiansand. Hun vil ventelig begynne i stillingen over...

av Torkelsen, Jan H., 19.05.08

Ny direktør ved Agder naturmuseum og botaniske hage

Sigmund Spjelkavik er ansatt som ny direktør ved naturmuseet fra 1. juli i år. Nåværende direktør Ovin Udø går da over i pensjonistenes rekker etter å har vært ved museet i 40 år. Spjelkavik kommer...

av Torkelsen, Jan H., 19.05.08

Utsatt rådgiversamling

På grunn av forfall fra to av innlederne blir rådgiversamlingen i Mandal 20 mai utsatt ca. 14 dager. - Vi sender melding til de påmeldte deltakerne mandag formiddag og vil bestrebe oss på at ny dato...

av Macdonald, Cheryl, 19.05.08

482 kommuneansatte i Vest-Agder kan bli tatt ut i streik fra 23. mai

KS har lagt ut en samleoversikt over forhandlingssammenslutningenes uttak ved en eventuell streik. Den viser at fylkeskommuner, kommuner og offentlige bedrifter vil bli berørt dersom det blir streik...

av admin, 19.05.08

Revidert nasjonalbudsjett 2008 gir 200 millioner kroner til fylkeskommunene

Da finansminister Kristin Halvorsen i går presenterte revidert nasjonalbudsjett for 2008 var hovedbudskapet at fylkeskommunenes og kommunenes inntekter i år vil være om lag uendret sammenliknet med...

av Torkelsen, Jan H., 16.05.08

Otras fremtid på politisk dagsorden

av Torkelsen, Jan H., 16.05.08

Lillesand vil ha fortgang på fylkesovergang til Vest-Agder

Da formannskapet i Lillesand kommune i går drøftet regjeringens høringsnotat om regionreformen ga de regjeringens forslag dårlig karakter. Flertallet i formannskapet, bestående av representantene fra...

av admin, 15.05.08

Museumsdirektør Udø skuffet over regjeringens budsjettering

Inntil statsbudsjettet for 2008 ble lagt frem i oktober i fjor gikk alle statlige signaler i retning av at det ville bli bevilget statlige midler til et tredje byggetrinn på Agder Naturmuseum og...

av Torkelsen, Jan H., 15.05.08

Fire skip deler 770.000 kroner til fartøyvern

Hovedutvalg for næring samferdsel og miljø fordelte i dag 770.000 kroner som tilskuddsmidler til fartøyvern. Bragdøya Kystlag i Kristiansand får midler til tre skip. Det ytes 230.000 kroner til...

av admin, 14.05.08

Fylkesrådmannen betegner E-39 strekning i Lindesnes som nær en skandale

Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag drøftet forslag til statsbudsjett for riksveiene for 2009 forlå en saksutredning fra fylkesrådmann Tine Sundtoft preget av sterk kritikk. -Tempoet...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.08

Nå har tariffmeklingen startet for alvor

Tirsdag 13. mai startet meklingen om tariffavtale for ansatte i fylkeskommunene og kommunene for alvor. Meklingsfristen er midnatt 22. mai. Under meklingen forgår samtalene mellom partene via...

av Torkelsen, Jan H., 14.05.08

Vannregionsmyndigheten flyttes sannsynligvis til fylkekommunene

EUs rammedirektiv for vann trådte i kraft gjennom en forskrift i 2007. I løpet av mai skal direktivet formelt innlemmes i EØS-avtalen. Hovedmålet er å sikre at grunnvann, vassdrag og kystvann i løpet...

av admin, 14.05.08

Satelittprosjektet har fått nytt "hjem"

Det sørvestnorske satelittprosjektet, som er et samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune, Langelands museum (DK) og Trygge Barnehager, har fått sitt eget hjørne av webben.

av Stylegar, Frans-Arne, 09.05.08

Fylkeseldrerådets vårkonferanse med fokus på seniorpolitikk og pasientombud

Vest-Agder fylkeseldreråd inviterer til årets vårkonferanse. Konferansen holdes i Fylkeshuset i Kristiansand 22. mai i møterom ”Haven”. Leder av konferansen vil være fylkeseldrerådsleder Niels-Otto...

av admin, 09.05.08

NHO vil ha forvaltningsreformen lagt på is

NHO anbefaler at forvaltningsreformen, som betegnes som nå å bestå av stort sett dårlig begrunnede overføringer av enkelte arbeidsoppgaver fra stat til fylke, legges på is. Kommunalminister Magnild...

av admin, 08.05.08

Jordbruket i Vest-Agder omsetter for 620 millioner kroner

Samlet omsetning for jordbruket i Vest-Agder er beregnet til 620 millioner kroner, mens verdiskapningen er anslått til 195 millioner kroner. Sysselsettingseffekten i Vest-Agder er beregnet til 1235...

av admin, 08.05.08

Ny utdanningssjef i Vest-Agder

-Arly Hauge har takket ja til stillingen som utdanningssjef  i Vest-Agder fylkeskommune, forteller fylkesrådmann Tine Sundtoft. Hauge kommer fra stillingen som rektor ved Kristiansand...

av Macdonald, Cheryl, 07.05.08

5 søkere til stilling som rektor ved Tangen videregående skole

3 kvinner og to menn har søkt på den utlyste stillingen som rektor ved Tangen videregående skole i Kristiansand. Det forteller assisterende fylkesrådmann Tore Berntsen. 16. skal det avholdes...

av Macdonald, Cheryl, 07.05.08

Fylkesutvalget imponert over Sør Arena

-Alt ved Sør-Arena er bra bortsett fra den endelige prislappen på anlegget, sa administrerende direktør Jan Oddvar Skisland da han i dag tok i mot fylkesutvalget og representanter fra fylkeskommunens...

av Torkelsen, Jan H., 07.05.08

Fylkesutvalget vil ha offentlig eid kraftsektor

av Torkelsen, Jan H., 06.05.08

Vest-Agder fylkeskommune med i nytt internasjonalt transportpartnerskap

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal delta som partner i det interregionale IVB Østersjøprogrammet TransBaltic. Prosjektet har som ambisjon om å bidra til bærekraftig...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.08

Fem millioner til regionalutviklingstiltak i flere kommuner

Vest-Agder fylkeskommune har i år mottatt 4,99 millioner kroner i næringsrettede midler til regional utvikling fra Kommunal-og regionaldepartementet. Fylkesutvalget besluttet i dag hvordan midlene...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.08

Ny ”Fylkesdelplan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei” på trappene

Det skal opprettes en styringsgruppe for arbeidet med å lage et planprogram for ”Fylkesdelplan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei”. Styringsgruppen skal fungere frem til...

av admin, 06.05.08

GRUNNSTENSNEDLEGGELSE UiA Grimstad

Fylkesordfører Thore Westermoen kunne både gratulere med et vellykket arrangement i forbindelse med grunnsteinsnedleggelsen i Frimstad 5. mai OG ønske lykke til med å utvikle det som kanskje er...

av Macdonald, Cheryl, 06.05.08

Liten interesse for språkfag i videregående

Ferske oversikter viser at språkfagene sliter med lave søkertall fra elever i videregående opplæring. Det kan fastslås at fransk, tysk, spansk og andre fremmedspråk utenom engelsk ikke frister...

av admin, 06.05.08

Sentral ”Telemarkpolitiker” vil ha samarbeid i "Region Skagerrak"

Et regionsamarbeid fra Vestfold til Vest-Agder, med brede allianser mellom fylker og kommuner. Det er AP-veteran i Telemark fylkesting Jørund A. Ruuds svar på en regionreform som ikke gir hverken...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.08

Trebiennalen i Agder med fokus på design og arkitektur

Trebiennalen i Agder arrangeres i år for andre gang. Årets biennale går av stabelen i uke 24 i Risør med selve konferansen 12. juni i kulturhuset i Risør. Trebiennalen arrangeres annet hvert år for å...

av Torkelsen, Jan H., 05.05.08

Elevutstilling i Flekkefjord Museum fra 5.mai

av Torkelsen, Jan H., 05.05.08

Fylkeskommunen oppretter ”Eilert Sundt ressurs- og vitensenter” i Farsund

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø vedtok i dag at fylkeskommunen skal opprette ”Eilert Sundt ressurs- og vitensenter” i Farsund. Representanter fra fylkeskommunens administrasjon har i den...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunen satser ekstra på Byremo videregående skole

Vertskommunen Audnedal ser på Byremo videregående skole som det viktigste regionale tiltak i området for å sikre bosetting og utvikling i kommunen og regionen. Kommunen har dokumentert dette blant...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Flere helsegutter på Sørlandet

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vil ha vurdert bruk av bærbare PC-er i undervisningssammenheng

Fylkesutvalget drøftet i dag Vest-Agder fylkeskommunes IKT-strategi for elever i videregående opplæring. Det ble klargjort at fylkeskommunen vil fortsette sin IKT-satsing som skal sikre elevene...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Farsund får nytt ”Eilert Sundt ressurs- og vitensenter”

Fylkesutvalget fattet i dag den endelige beslutningen om at fylkeskommunen skal opprette ”Eilert Sundt ressurs- og vitensenter” i Farsund. Eilert Sundt-navnet skal heretter utnyttes bedre i regional...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkesordfører Westermoen vil ha samtale med Aust-Agder-ledelsen om sammenslåing

Fylkesordfører Thore Westermoen orientrete i går fylkesutvalget om det enstemmige vedtaket i Lillesand kommunestyre fra forrige uke om kommunens mulige overflytting fra Aust-Agder til Vest-Agder. I...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01