I en nasjonal museumsreform er det et mål å få til en såkalt konsolidering - sammenslåing - av museer rundt i landet. Vest-Agder-museet, som ble opprettet i 2005, er et eksempel på et slikt konsolidert museum. Det ble dannet med utgangspunkt i de tidligere sju selvstendige enhetene: Vest-Agder fylkesmuseum, Stiftelsen Gimle gård, Stiftelsen Setesdalsbanen, Mandal bymuseum, Sjølingstad Uldvarefabrik AS, Listamuseet og Flekkefjord museum. I dag ga fylkestinget sin tilslutning til at også Agder naturmuseum og botaniske hage i Kristiansand sammenslås med Vest-Agder-museet. Det var i den sammenheng også utredet å få med Sørlandets Kunstmuseum i konsolideringen, Dette museet blir imidlertid opprettholdt som en egen enhet.

I forbindelse med avklaringene om sammenslåing gjorde fylkestinget det også klart at en fra Vest-Agder fylkeskommunes side forutsetter at Kultur- og kirkedepartementet bevilger sin andel til

Bjørn i utstillingsmonter
Bjørn i utstillingsmonter
opprusting av Agder naturmuseum og botaniske hage på Gimle i Kristiansand. Det gjelder et tredje byggetrinn til vel 78 millioner kroner som skal bidra til blant annet bedre formidlingsfasiliteter, nye og moderne lagre og magasineringslokaler og bedrede arbeidsforhold for de ansatte. Bygget er ferdig prosjektert og klart for byggestart. Fylkestinget forventer at den statlige bevilgningen gis i perioden 2009 – 2010.

Fylkestinget forutsetter videre at departementet bevilger nødvendige midler til et utstillings- og formidlingsbygg for Vest-Agder-museet. Samtidig forventes det at staten bidrar til å stimulere prosessen med konsolidering av Vest-Agder-museet og Agder naturmuseum og botaniske hage. Staten bør i den sammenheng bidra med minimum tre millioner kroner i årlige økte driftsbevilgninger til videre museumsutvikling, mener fylkestinget.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. juni 2008 | Skriv ut siden