• Fylkesvaraordføreren utfordret kulturministeren om museumssaker
  av Torkelsen, Jan H., 05.12.08

  Fylkesordføreren og Kristiansands-ordføreren utfordrer Giske til å ordne opp i uklarheter

  Fylkesordfører Thore Westermoen og Kristiansands ordfører Per Sigurd Sørensen har i dag i fellesskap...

  Les mer
 • Slutt på røyking på alle videregående skoler?
  av Torkelsen, Jan H., 28.11.08

  Vil ha mer røykeprat hos tannlegen

  Helsedirektoratet mener norske tannleger bør engasjere seg mer i arbeidet mot røyking. -Det er ingen...

  Les mer
 • Skolestart 2012: Mer praktisk og variert skoledag
  av Torkelsen, Jan H., 28.11.08

  Forberedt på fremtiden - stortingsmelding om kompetanse

  Regjeringen vil i 2009 legge frem en stortingsmelding om grunnlaget for kunnskapssamfunnet. Hvordan...

  Les mer
 • av Stylegar, Frans-Arne, 27.11.08

  1,8 millioner kroner til kulturminner i Vest-Agder

  Les mer
 • Europa utvikler nytt bussystem for byene
  av Torkelsen, Jan H., 27.11.08

  Europa utvikler nytt bussystem for byene

  Europakommisjonen har tatt initiativ for å utvikle nytt og framtidsrettet bussystem for europeiske...

  Les mer
 • NM-suksess for skiskytterelever fra Sirdal videregående skole
  av Torkelsen, Jan H., 27.11.08

  Initiativ til at Sirdal videregående skole får landslinjestatus innen skiskyting

  Les mer
 • av Haukalid, Snorre, 27.11.08

  Nyregistrert steinalderboplass på Skjernøy i Mandal

  I forbindelse med reguleringsarbeid ble det foretatt arkeologisk registrering på...

  Les mer
 • av Torkelsen, Jan H., 26.11.08

  ArtStart-stipend til seks etablerere innen kultur og opplevelser

  Seks etablerere mottok i dag ArtStart - stipend i et arrangement på Eva-senteret i Kristiansand.....

  Les mer
 • av Stylegar, Frans-Arne, 26.11.08

  Jernalderfunn i Kyrkjebygd

  Les mer

Fylkesutvalget vil ha betydelig økte vegmidler ved riksvegovertakelsen i 2010

Kommunal og regionaldepartementet la i oktober frem en odelstingsproposisjon knyttet til regionreformen. Overføring av riksvegene til fylkeskommunen er den klart viktigste endringen. For Vest-Agder...

av admin, 26.11.08

Felles strategisk plan for folkehelse og levekår for Agder-fylkene?

Fylkestinget skal 16. desember fatte endelig vedtak om det skal settes i gang arbeid med en felles strategisk plan for folkehelse og levekår i Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner. Siden april i år har...

av Torkelsen, Jan H., 26.11.08

100 000 kroner til Kystkvinneprosjektet i Søgne

Vest-Agder fylkeskommune har tidligere gitt økonomisk støtte til Kystkvinnene i Søgne for å få samlet inn dokumentasjon om Kystkvinnenes hverdag. Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter ble høsten 2007...

av Torkelsen, Jan H., 26.11.08

Støtte til likestillingsarbeidet på Sørlandet

Fylkesutvalget besluttet i går at det skal gis et tilskudd på 300 000 kroner til "Fritt valg? 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet i 2009." Vest-Agder fylkeskommune påtok seg i 2007...

av Torkelsen, Jan H., 26.11.08

Fylkeskommunen støtter Kirkens SOS i Agder

Kirkens SOS i Agder har søkt fylkeskommunen om driftsstøtte for neste år. Kirkens SOS i Agder er en frivillig og selvstendig, døgnåpen diakonal krisetjeneste, tilknyttet sammenslutningen Kirkens SOS i...

av Torkelsen, Jan H., 26.11.08

Tankevekkende konferanse i Lyngdal om ungdom og trafikk

Det var mye erfaring og innsikt blant de mange som var samlet i Lyngdal kulturhus tidligere i uken for å diskutere ungdom og ulykker. Her fant en representanter for Trykk Trafikk, UP, Nullvisjonen,...

av admin, 26.11.08

Dobbelt så mye vegpenger - ellers ingen riksvegovertakelse

I dag startet hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø den fylkespolitiske behandlingen av vegoverføringen fra staten til fylkeskommunene som det legges opp til å gjennomføre fra 2010 i forbindelse...

av Torkelsen, Jan H., 25.11.08

Nei fra fylkesutvalget til forsøk med valgfri skriftlig sidemålsopplæring

Hovedutvalget for kultur og utdanning godkjente i forrige uke en søknad om forsøk med valgfri skriftlig sidemålsopplæring til Utdanningsdirektoratet. Hovedutvalget ba om at søknaden sendes...

av Torkelsen, Jan H., 25.11.08

Oddny Omdal valgt til representantskapet i Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS

Fylkesutvalget oppnevnte i dag Oddny Omdal (KrF) som Vest-Agder fylkeskommunes faste medlem i representantskapet i Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS. Som vararepresentant ble Jon Grindland...

av Torkelsen, Jan H., 25.11.08

Fylkesutvalget anbefaler økt fylkeskommunal finansiering av Kilden IKS

Fylkesutvalget fulgte i dag opp det vedtaket hovedutvalg for kultur og utdanning fattet i forrige uke om at fylkeskommunen øker sitt finansielle bidrag til Kilden IKS. Grunnen er at prosjektrammen for...

av Torkelsen, Jan H., 25.11.08

Møre- og Romsdal fortsatt enhetsfylke?

Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik i Møre og Romsdal ønsker å videreutvikle enhetsfylket. Han er innstilt på at Møre og Romsdal fylke innen fristen som er sett til 1. juli 2009 søker om to års...

av Torkelsen, Jan H., 25.11.08

Vest-Agder har passert Telemark i folketall

av Torkelsen, Jan H., 25.11.08

Bred samhandling om universell utforming på Sørlandet

-Universal utforming er et redskap for integrering av menneske med nedsatt funksjonsevne. Det er et nytt og krevende kompetanseområde, både for offentlige myndigheter og private. Mye av utfordringen...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.08

Ny internasjonal portal på nettsiden

Vest-Agder fylkeskommune har et omfattende internasjonalt engasjement gjennom deltakelse i regionalpolitiske samarbeidsorganisasjoner - CPMR, Nordsjøkommisjonen-, EU-prosjekter - hovedsakelig...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.08

Tildeling av Arbeidsstipend for kunstnere i Vest-Agder

Det deles ut 2 arbeidsstipend for kunstnere. Hvert arbeidsstipend er på kr. 100.000. I sitt møte 20. november vedtok hovedutvalget for kultur og utdanning å tildele kunstnerstipend  til folkemusiker,...

av Macdonald, Cheryl, 21.11.08

Jernbaneforum Sør ansetter prosjektleder

Jernbaneforum Sør skal nå ansette en prosjektleder for å forsterke og videreutvikle forumets arbeid. Forumet er et nettverkssamarbeid mellom de fem fylkeskommunene: Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder,...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.08

Vardenredaktør vil ha Telemark alliert med Agder

av Torkelsen, Jan H., 21.11.08

Nordsjøfestivalen fikk Fylkeskulturprisen 2008

Hovedutvalg for kultur og utdanning (HKU) har i møte i dag 20. november 2008 vedtatt å dele ut Fylkeskulturprisen til Nordsjøfestivalen i Farsund. Fylkeskulturprisen er på kr. 50.000. I tillegg gis...

av Macdonald, Cheryl, 21.11.08

Kilden IKS - økning av prosjektramme

Hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU) gikk i sitt møte 20.november, inn for at prosjektrammen for Kilden IKS økes med 190 millioner kroner. Vest-Agder fylkeskommune dekker 20 prosent av den...

av admin, 21.11.08

NYTT fra HKU

I sitt møte i går vedtok HKU en rekke saker. Bl.a ble Fylkeskulturprisen gitt til Nordsjøfestivalen i Farsund. Totalt 14 saken, hvorav 10 priser og stipender ble bestemt på møte.

av Macdonald, Cheryl, 21.11.08

Fortsetter med dagens inntaksreglement 2009-2010

av Macdonald, Cheryl, 20.11.08

Stor aktivitet i Agder Historielag i fjor

Agder Historielag er en aktiv formidler av lokalhistorie. Aktiviteten er konsentrert rundt utgivelsen av et årsskrift, medlemsbladet EGDE, og flerbindsverket «Agders Historie». I løpet av fjoråret ble...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.08

Kommunene og fylkeskommunene er klare til å bygge for 30 milliarder i 2009

KS har spurt landets kommuner og fylkeskommuner om hvilke investerings- og vedlikeholdsprosjekter som kan realiseres i 2009 forutsatt at det kommer økte ressurser fra staten. 306 kommuner og ni...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.08

Bra økonomisk fjorårsresultat for Bragdøya Kystlag i Kristiansand

Regnskapet for Bragdøya Kystlag for 2007 viser et overskudd på 773 070 kroner ut fra et årsbudsjett på henimot 3, 5 millioner kroner. Vest-Agder fylkeskommune bevilget henimot en million kroner til...

av admin, 20.11.08

Vest-Agder fylkeskommunes kulturminnevernpris til Søgne-par

Vest-Agder fylkeskommunes kulturminnevernpris for 2008 deles ut til Nina og Tore Gjedrem fra Søgne. De får prisen for restaurering og gjenbruk av eldre gårdsbebyggelse på Eftestad i Finsland i...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.08

Plankonferanse i Lyngdal 13.11.08

I forbindelse med plankonferansen i Lyngdal i forrige uke, 13.11.08, holdt Didrik Cappelen i Vest-Agder fylkeskommune, Seksjon for Plan og Miljø et innlegg om "Innsigelser i Plansaker". Foilene til...

av Hemsett, Siv, 20.11.08

6854 personer besøkte Stiftelsen Arkivet i Kristiansand i fjor

I 2007 oppnådde Stiftelsen Arkivet i Kristiansand et samlet publikumsbesøk på 6854 personer viser årsrapporten som i dag ble orientert om i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø. Rapporten...

av Torkelsen, Jan H., 19.11.08

Utilfredsstillende årsrapport fra Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter IKS

Fylkestinget har bedt om gjennomsyn av et utvalg årsrapporter til institusjoner der Vest-Agder fylkeskommune er medeier. En av disse er Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter IKS i Hægebostad hvor...

av Torkelsen, Jan H., 19.11.08

Mange innspill til oppdatering av Flekkefjord kommunes kystsoneplanlegging

Flekkefjord kommune har for tiden ute til høring melding om oppstart av planarbeid med tilhørende planprogram for rullering av kommunedelplan for kystsonen. Da fylkeskommunens hovedutvalg for næring...

av Torkelsen, Jan H., 19.11.08

Transporttjenesten for funksjonshemmede kan bli døgnåpen fra årsskiftet

Dersom fylkestinget 16. desember følger opp en anbefaling fra hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø kan transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder bli døgnåpen fra årsskiftet for de...

av Torkelsen, Jan H., 19.11.08

Ny vei-forsinkelse mellom Farsund og E-39

I følge opprinnelige planer, skulle den nye riksvei 465-strekningen mellom Hanesund og Sande stått klar allerede i september i år. Åpningen av veien som er en viktig trasè i Listerpakken for å knytte...

av Torkelsen, Jan H., 19.11.08

Lindesnesregionen – mye å være kry av!

Hvilke fellessatsinger skal kommunene i Lindesnesregionen stille seg bak? Hvem er naturlige samspillere på hvilke felt? Har regionen kvaliteter og særpreg som skaper trivsel og stolthet? Hvordan få...

av Reed, Lisbeth, 18.11.08

Likestillingskonferansen 2009

Nylig ble det avhold Likestillingskonferanse på UiA, i samarbeid med bl.a Vest-Agder fylkeskommune. - Det er en viktig arena for alle som på en eller annen måte er involvert i likestillingsarbeid,...

av Macdonald, Cheryl, 18.11.08

Sirdal kåret til Agders kulturkommune 2009

Agderutvalget i Norsk kulturforum, som er en landsdekkende organisasjon for kulturansatte i kommuner, fylkeskommuner og kulturinstitusjoner har kåret Sirdal til Agders kulturkommune i 2009. Sirdal...

av admin, 18.11.08

Nye lokaler for SMI-skolen

av Macdonald, Cheryl, 17.11.08

Global Future – talenter, mangfold, forbilder

Våren 2007 startet prosjektet Global Future opp. Det skal gå over 3 semestre med avslutning i desember 2008. De to viktigste grunnene for å starte Global Future, er å skaffe kvalifisert arbeidskraft...

av Hemsett, Siv, 17.11.08

Det satses på nyskaping i Sirdal

av Torkelsen, Jan H., 17.11.08

25 millioners-kontrakt om kjøp av IT-utstyr på plass

Østereng & Benestad Data AS inngikk fredag en kontrakt med Offentlig Fellesinnkjøp Agder til en årlig verdi på 25 millioner kroner. Kontrakten gjelder innkjøp av IT komponenter, pc-er, klient og...

av Torkelsen, Jan H., 17.11.08

Gull og sølv i håndverks-NM

av Eva Britt Nilsen og Jan Torkelsen, 17.11.08

Ordførerprotest mot dyrere busspriser og rutekutt

Ordførerne i Knutepunkt Sørlandet sendte i går ut en felles uttalelse hvor de med bakgrunn i varsel fra Agder Kollektivtrafikk AS går i mot økning i billettpriser og reduksjon i rutetilbud. De skriver...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.08

Fylkeseldrerådet med viktige innspill til sykehusutviklingen på Sørlandet

Sørlandet Sykehus HF har utarbeidet forslag til strategiplan for perioden 2009-2013. Forslaget er sendt på høring. Strategiplanen angir hvordan Sørlandet Sykehus HF skal orientere seg i forhold til...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.08

Mandal videregående skole - medarrangør av europeisk lærerkurs om migrasjon

Mandal videregående skole er den eneste videregående skolen som deltar i et lærerutdanningsprosjekt med støtte fra EU-midler. Skolen deltar sammen med Universitetet i Agder i et Comenius 2 prosjekt...

av Svein T. Thorsen og Jan Torkelsen, 14.11.08

Fem millioner kroner til åtte inntektssvake kommuner i Vest-Agder

96 kommuner i Sør-Norge får ekstra skjønnsmidler i 2009. - Kommunene har ansvar for grunnleggende velferdsoppgaver som skole, pleie og omsorg. Disse 96 kommunene er ekstra sårbare og trenger derfor...

av admin, 13.11.08

Nå skal stat og fylkeskommuner samhandle om regionreformen

I dag er rundt 50 administrative representanter fra regionnivået i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud samlet i Kristiansand sammen med representanter for Kommunal og...

av Torkelsen, Jan H., 13.11.08

-Agder-fylkene er et eksempel på at innsats nytter

-Det jeg selv synes er det mest interessante resultatet fra de nasjonale prøvene i år er resultatene i de to agderfylkene. Det er klart færre elever som skårer svakt og det er langt flere som skårer...

av admin, 13.11.08

Opptrappet innsats for trafikksikkerhet

23 personer mistet livet på norske veier i oktober i år, mens det tilsvarende tallet for 2007 var 27. I Vest-Agder var det ingen omkomne i oktober. I løpet av årets ti første måneder ble ti personer...

av Torkelsen, Jan H., 13.11.08

Rushtidsavgift i Kristiansand utredes videre

av Jan Torkelsen og Bjørne Jortveit, 12.11.08

Unik portalløsning til Listerregionen?

Listerrådet, Vest-Agder fylkeskommune og Kompetansesenter for eForvaltning ser nå på mulighetene for å etablere en fremtidsrettet portalløsning for Listersamfunnet. Tanken er å benytte konsepter og...

av Torkelsen, Jan H., 12.11.08

Program for skolebibliotekutvikling drives fra Agder

Program for skolebibliotekutvikling starter opp 1.januar 2009. Programmet er lagt til Universitetet i Agder fordi dette har et fagmiljø som tilbyr kompetansegivende utdanning innenfor...

av Torkelsen, Jan H., 11.11.08

Aust-Agder fylkeskommune vil bli Miljøfyrtårn

Fylkesrådmann Arild Eielsen presenterte i dag sitt forslag til økonomiplan og budsjett for Aust-Agder fylkeskommune for politikerne i fylkestinget. Forslag til økonomiplan for perioden 2009 til 2012...

av Torkelsen, Jan H., 11.11.08

Stadig flere innbyggere i og omkring Kristiansand

1. januar 2008 hadde Vest- Agder 165 944 innbyggere. I perioden 1999-2007 var det gjennomsnittlig en årlig økning på 0,88 prosent, mot 0,72 prosent for landet under ett. I denne perioden økte...

av admin, 11.11.08

Seks kommuner lengst øst i Agder har utredet samarbeidsmuligheter

Agderforskning har på oppdrag fra Arbeidsutvalget i Østre Agder 2015 gjennomført en utredning vedrørende fremtidig samarbeidsordning for flere kommuner i østre Aust-Agder. Siktemålet med utredningen...

av Torkelsen, Jan H., 11.11.08

Fylkesrådmannen foreslår økt fylkeskommunalt finansieringsbidrag til Kilden

Fylkesrådmann Tine Sundtoft foreslår at fylkestinget i desember skal godkjenne at prosjektrammen for Kilden IKS -Teater- og konserthuset for Sørlandet i Kristiansand økes med 190 millioner kroner...

av Torkelsen, Jan H., 11.11.08

Samferdselsdepartementet tror høyhastighetstog kan bli en realitet

Høyhastighetstog er spennende, sa statssekretær Guri Størvold på en nasjonal konferanse tidligere denne uken. Hun henviste til samferdselsminister Liv Signe Navarsete som den som har tatt initiativ...

av Torkelsen, Jan H., 10.11.08

Nye krav om kjønnsbalanse i styrer i fylkeskommunale aksjeselskaper

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa sendte før helgen på høring et forslag om å endre kommuneloven slik at det i fremtiden blir minst 40 prosent kvinnelige styremedlemmer i...

av Torkelsen, Jan H., 10.11.08

Kristne tradisjoner under press i den videregående skole?

-Demokratene har med stor undring registrert debatten som nå tar til orde for at - det ikke for kristne skal være lov å avholde andakter - eller å synge for maten på skolens område. Saken har skapt så...

av admin, 07.11.08

Høstens prosjektsøknader i Kattegat/Skagerrak behandles 10. november

Mandag 10 november møtes Styringskomité Kattegat/Skagerrak for å behandle høstens prosjektsøknader. Seks samarbeidsprosjekter, som samlet søker om 6 millioner Euro vil bli behandlet på mandagens møte...

av Torkelsen, Jan H., 07.11.08

Næringshager er mer enn bedrifter under felles tak

Northern Research Institute Tromsø AS har evaluert satsingen på næringshager. I evalueringen kommer det frem at næringshagene blir gjennomgående positivt vurdert. I startfasen for ti år siden ble...

av Torkelsen, Jan H., 06.11.08

- Et godt program og vel verdt å vente på!

Det sa en av deltagerne etter høstkonferansen i regi av Vest-Agder fylkeskommunale råd for funksjonshemmede. På programmet stod bl.a presentasjon av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven,...

av admin, 05.11.08

Hva bruker Vest-Agder fylkeskommune penger på?

Torsdag 6. november presenterer Tine Sundtoft, fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune, økonomiplanen 2009-2012 og årsbudsjett for 2009 for Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan og budsjettet er...

av admin, 05.11.08

Økt veiansvar til fylkeskommunene positivt for regional utvikling

-Fra 1.januar 2010 skal ansvaret for øvrig riksvegnett og øvrige riksvegferjer overføres til fylkeskommunene. De får ved denne overføringen ansvaret for et langt større vegnett enn i dag, inkludert...

av Torkelsen, Jan H., 05.11.08

Elever ønsker bedre tilbakemeldinger

En fersk spørreundersøkelse om evaluering viser at en av fem skoleelever sier læreren ikke forteller dem hva de kan gjøre for å bli bedre. Hele 320.000 elever i grunnskolen og videregående har svart....

av admin, 04.11.08

Enorm økt oppmerksomhet om fylkeskommunens internett

Det har etter ferien vært en svært høy vekst i antall besøk på Vest-Agder fylkeskommunes internett. En fersk statistikk viser at det i september var 90 925 besøk. Det ble gjennomført hele 127 167...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.08

Hva slags skole ønsker vi?

Etter medieomtale av elevprotestene ved Grim skole hadde 4 av rektorene ved de videregående skolene i Kristiansand følgende innlegg i Fædrelandsvennen.:Vi er fire rektorer i videregående skole i...

av admin, 03.11.08

Taxisjåfører må nå feste bilbeltet

Etter forslag fra Norges Taxiforbund har Samferdselsdepartementet vedtatt at påbudet om bruk av bilbelte også skal gjelde taxiførere. Vedtaket gjelder fra 1. november. Taxiførere har hittil vært...

av admin, 03.11.08

Energiplan Agder

For å sikre en bærekraftig utvikling av vår landsdel, har energipolitikken som overordnet mål å sikre regionen et godt, bærekraftig og sikkert energisystem. Dette innebærer en bred energimiks, en god...

av Trond S. Kristiansen, 03.11.08

Miljøvernministeren vektlegger tilgang til strandsonen i Vest-Agder

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim godkjenner ikke reguleringsplanene for Sildenestangen, Hestevika på Flekkerøy i Kristiansand kommune og Trysnesstranda i Søgne kommune. Innsigelsene fra...

av Torkelsen, Jan H., 03.11.08

Enstemmighet i Listerrådet om videregående skoletilbud

De seks kommunene i Listerrådet - Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Hægebostad, Farsund og Lyngdal - ble fredag enige om en høringsuttalelse om skolestrukturen for videregående opplæring i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkestingsrepresentant Odd A. Salvesen topper Pensjonistpartiets stortingsvalgliste

Ved kommunestyre og fylkestingsvalget i 2007 gjorde Pensjonistpartiet et godt valg i Vest-Agder. Partiet fikk tre representanter i kommunestyret i Kristiansand, en i kommunestyret i Søgne og en i...

av admin, 01.01.01

Brokke – Suleskardveien er nå vinterstengt

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vandringer i Setesdal Vesthei

Da den nye praktboken om Setesdalsheiene ble presentert torsdag 5. november hadde fylkesordfører Thore Westermoen følgende hilsen:

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Politisk enighet om ny formålsparagraf for skolen

Partiene på Stortinget er blitt enige om teksten i en ny formålsparagraf for grunnopplæringen - grunnskolen og videregående opplæring. Det statlig oppnevnte utvalget - Bostad-utvalget - kom med et...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

”Women in business”-prosjektet får EU-midler

Fylkesutvalget besluttet i mai at Vest-Agder fylkeskommune skulle delta i et initiativ for å få videreført de vellykkede nordiske Fasettkonferansene gjennom et nytt prosjekt kalt ”Women in business”....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Vest-Agder russen 2009 skal bli norgesmester i sikker og gøyal russefeiring

Russen 2009 i Vest-Agder skal bli norgesmester i sikker og gøyal russefeiring. Det mener flertallet av de som deltok på russeseminaret på Rosfjord Strandhotell i Lyngdal tirsdag 11. og onsdag 12....

av Liv S. Falkum og Jan Torkelsen, 01.01.01

-Det er nødvendig å øve seg i å løse konflikter og å leve i fred med uenighet og forskjellighet

FN-sambandet sør arrangerte før helgen for fjerde gang i Agder et rollespill for videregående skole. ”Model UN” er en type rollespill som arrangeres over hele verden. I år er temaet om konflikten i...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Departementet medgir betydelige utfordringer i politi- og lensmannsetaten

Fylkestinget sendte i oktober en uttalelse til Justis- og politidepartementet hvor fylkestinget skrev at det ser med stor bekymring på at politi- og lensmannsetaten i Vest-Agder ikke kan tilby...

av admin, 01.01.01

Skolestruktur i listerregionen

På førstkommende møte i hovedutvalg for kultur og utdanning (HKU), torsdag 20. november skal Skolestruktur i listerregionen behandles. Det har siden januar vært arbeidet med et prosjekt som ser på...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Jernbaneverket vil ikke opprettholde stoppestedet på Øyslebø i Marnardal

Togpendlerne som før benyttet Øyslebø stasjon i Marnardal mister tilbudet. Både Marnardals ordfører Helge Sandåker, som også er fylkestingsrepresentant, og samferdselsjef Leif Storsve i fylkeskommunen...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

KIA Agder får frivillighetspris i Vest-Agder 2008

Frivillighetspris får KIA Agder (kristent interkulturelt arbeid), Kristiansand for arbeid med barn og unge i Vest-Agder. Det bestemte hovedutvalget for kultur og utdanning i sitt møte i dag torsdag...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01