Av Jernbaneverkets handlingsprogram fremgår det at Jernbaneverket av Jernbanetilsynet er pålagt å utbedre alle stasjoner hvor plattformlengden ikke samsvarer med togets lengde. Jernbaneverket ønsker å få til enklere og rimeligere tiltak som står mer i forhold til risikoanalyse og nytte av tiltak. Jernbaneverket foreslår i sitt handlingsprogram at stasjoner som har mindre enn 10 – 15000 passasjerer ikke skal utbedres og at dette betyr at slike stasjoner blir nedlagt dersom sikkerhetskravet opprettholdes av Jernbanetilsynet. Saken har stor betydning for stoppstrukturen i Vest-Agder. Vest-Agder fylkeskommune ba for flere uker siden Samferdselsdepartementet om å revurdere og endre sin instruks til Jernbanetilsynet.

Jernbaneverkets begrunnelse er at man vil prioritere investeringstiltak, herunder forlengelse av perronger og universell utforming til stasjoner med stort trafikkpotensiale. Det hevdes at sporforlengelse ellers vil gå ut over arbeidet med universell utforming. På denne måten varsles en utredning av fremtidig stasjonsstruktur i det nasjonale jernbanenettet.

I Vest-Agder er det kun Kristiansand stasjon som har tilfredsstillende plattformlengde etter dagens

Sørlandsbanen Kristiansand stasjon
Sørlandsbanen Kristiansand stasjon kan være en av få stasjoner i landsdelen hvor toget stopper.
krav og togmateriell. Tre stasjoner er under ombygging med frist inneværende år. Resterende stasjoner har ulike frister for utbedring. Flere av disse har færre reisende. Saken har stor betydning for togtilbudet i Vest-Agder og reiser dessuten viktige prinsipielle spørsmål knyttet til Jernbanetilsynets mandat og manglende avveining av tiltak ut fra behov, kostnad og nytte.

-Stoppstrukturen er av svært stor betydning for betjening av dalførene i fylket. En nedleggelse av stasjonene betyr at de mister hele sitt kollektivtilbud. . Fylkestinget krevd i april at stoppstrukturen blir beholdt i Vest-Agder. Det bør stilles krav til Jernbanetilsynet om at det til grunn for virksomheten skal foreligge helhetlige vurderinger og prioritering av sikkerhetstiltak ut fra risiko og kost/nytte betraktninger på samme måte som for transportområdet for øvrig. Man kan ikke ha et systtem hvor sikkerhetskrav til en så kostbar infrastruktur defineres ut fra lengden på det togmateriellet som til enhver tid trafikkerer strekningen. . Vel er det viktig at toget går fort, men det er viktig at det også stopper, sier fylkesordfører Thore Westermoen

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. oktober 2009 | Skriv ut siden