Da fylkestinget i dag behandlet fylkeskommunens økonomiske rapport etter annet tertial var det særlig to saker representantene rettet søkelyset på. Den ene var et forslag fra Demokratenes Vidar Kleppe hvor han ba fylkestinget be om at det må utredes og fremmes en sak med sikte på å legge fylkeskommunens pensjonsordninger ut på anbud. Han fikk enstemmig støtte for forslaget. Den andre saken gikk på investeringer til miljøtiltak i skolebyg. Etter forslag fra flere partier ble konklusjonen at fylkestinget enstemmig ser behov for en styrket innsats i arbeidet med å bedre det fysiske arbeids- og læringsmiljøet og mener posten for miljøtiltak i skolebygg bør styrkes i fremtidige budsjetter.

Etter annet tertial viser prognosen at Vest-Agder fylkeskommune kan få et forventet regnskapsmessig merforbruk på rundt 7,5 millioner kroner. Erfaring tilsier at en også vil ha innsparinger i forhold til budsjett på flere av budsjettenhetene, og en forventer derfor budsjettbalanse ved årsslutt. Skatteinntektene for Vest-Agder fylkeskommune lå ved utgangen av august betydelig over budsjett. Fylkeskommunens inntekter fra konsesjonskraftinntektene er ifølge siste rapporter fra også i henhold til budsjett. Det samme gjelder kompensasjon for merverdi i tilknytning til investeringer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. oktober 2009 | Skriv ut siden