-Målet vårt er at fleire skal fullføre den vidaregåande opplæringa. Det vil gjere ungdom godt rusta til arbeidsliv og vidare utdanning. I dag oppnår berre om lag 70 prosent av elevane studie- eller yrkeskompetanse etter fem år i vidaregåande opplæring. Regjeringa foreslår derfor å satse 58 millionar kroner i 2010 mellom anna for å følgje opp elevar med svake resultat på kartleggingsprøvar og for å prøve ut eit nytt praktisk fag i fag- og yrkesopplæringa, seier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell i forbindelse med fremleggingen av forslaget til statsbudsjett for 2010.

Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg

Regjeringen viderefører rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg . Det blir foreslått å fase inn ytterligere to milliarder kroner i 2010. Budsjetteffekten vil være 28 millioner kroner i 2010. Regelverket for ordningen vil bli endret, slik at kommuner og fylkeskommuner innenfor den tildelte rammen også kan søke om rentekompensasjon til rehabilitering og vedlikehold av skolebygg på vegne av private grunnskoler og private videregående skoler med rett til statstilskudd.

plakat om lærlingerTilskudd til lærebedrifter

Regjeringen foreslår å bevilge 190 millioner kroner i økt tilskudd til lærebedrifter gjennom rammeoverføringene til fylkeskommunene i 2010. Det er en videreføring fra tiltakspakken som ble lagt frem i januar i år. Det blir åpnet for at tillegget kan bli brukt til å stimulere bransjer eller bedrifter med konjunkturproblemer til å videreføre eksisterende lærekontrakter og til å stimulere nye bedrifter til å ta inn lærlinger. Regjeringen vil også videreføre økningen bevilgningen til lærlinger med særskilte behov med 10 millioner kroner i 2010.

Regionale forskningsfond

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2009 å etablere regionale forskingsfond som skal styrke forskingsinnsatsen i regionene og samspillet mellom næringsliv, offentlige aktører og forskingsinstitusjonene. I 2010 vil de regionale forskingsfondene ha en avkastning på 212,4 millioner kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. oktober 2009 | Skriv ut siden