I forslaget til statsbudsjett for 2010 er 27,1 milliarder kroner avsatt til samferdselsformål. Det utgjør en samlet vekst på omlag 4,7 milliarder kroner eller 21,2 prosent sammenlignet med saldert budsjett for 2009. - Med dette tek regjeringa eit nytt stort løft for veg- og jernbanenettet i landet. Innsatsen vil betre framkoma for folk og næringsliv, redusere talet på drepne og hardt skadde i transportsektoren og leggje til rette for at fleire kan reise kollektivt, seier samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Nedenfor kan du lese det som er foreslått innen samferdsel for Vest-Agders del.

Vegformål

140 millioner kroner er foreslått til prosjektet E39 Vigeland – Osestad. Anleggsarbeidet starter i i november 2009, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2011. På den om lag 3,9 kilometer

E-39 ved Vigeland i Lindesnes
E-39 ved Vigeland i Lindesnes
lange delstrekningen Fardal – Udland bygges ny tofelts veg med forbikjøringsfelt og midtrekkverk. I hver ende av delstrekningen Vigeland – Fardal er det forutsatt å utbedre eksisterende veg i inntil 1,5 kilometer lengde.

21 millioner kroner er avsatt til prosjektet E18 Grimstad – Kristiansand. Prosjektet, som ble åpnet for trafikk i august/september i år, omfater bygging av 38 kilometer firefelts veg fra Øygardsdalen i Grimstad kommune til Rona i Kristiansand. Av midlene i 2010 er det forutsatt 18 millioner i bompenger fra Aust-Agderpakka. Midlene i 2010 vil bli nyttet til å dekke merforbruk i 2009 og og Statens vegvesens kostnader knyttet til lokal prosjektorganisasjon og grunnerverv. I tillegg er det behov for midler til noen mindre arbeider som ikke inngår i OPS-kontrakten. Delstrekningen Dyreparken – Rona inngår ikke i Aust-Agderpakka. Statens vegvesens kostnader knyttet til denne strekningen finansieres derfor med statlige midler

Innenfor investeringsrammen for E39 Kristiansand – Stavanger – Bergen er det lagt opp til å bygge midtrekkverk på en 1,5 kilometer lang gjenstående strekning mellom Storenes og Tangvall i Vest-Agder. Arbeidet med å etablere midtrekkverk og tosidig forbikjøringsfelt på en E39-strekning i Søgne skal videreføres.

Jernbaneformål

Innenfor den foreslåtte bevilgningen til kapasitetsøkende tiltak på jernbanenettet er det satt av 35 millioner kroner til forlenging og omlegging av Nodeland kryssingsspor på Sørlandsbanen, i nærheten av Kristiansand. Sammen med andre kryssingsspor på Sørlandsbanen vil prosjektet øke kapasiteten for gods mellom Kristiansand og Ganddal i Rogaland. Hovedplan er godkjent og reguleringsarbeidet pågår. Detaljprosjektering er satt i gang med sikte på å starte anleggsarbeidene høsten 2009. Prosjektet er beregnet å koste 85 millioner kroner og vil etter planen stå ferdig i 2011.

Kollektivtransport

333 millioner kroner er foreslått til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindrebuss bilbruk i byene”, en økning på 2,9 prosent fra saldert budsjett 2009. Midlene kan både tildeles byområder som søker om fireårig avtale om virkemiddelbruk og byområder som søker om ettårig tildeling. Samferdselsdepartementet ønsker i 2010 å øke andelen midler til fireårige avtaler på bekostning av midler tildelt til ettårige avtaler. Ordningen vil gjelde for de samme byområdene som i 2009. Kristiansandsregionen og Trondheim vil bli tildelt midler i 2010 i tråd med de fireårige avtalene som ble inngått i 2009, mens sju andre byområder vil bli invitert til å søke om midler.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. oktober 2009 | Skriv ut siden