I dag består vannregion Sør-Vest av Aust- og Vest-Agder, nesten hele Rogaland fylke samt en liten del av Telemark og mindre deler av Hordaland. Fylkesmannen i Vest-Agder er vannregionmyndighet. I forbindelse med regionreformen vil fylkeskommunene fra årsskiftet overta denne myndigheten fra fylkesmennene. Fra departementalt hold foreslås det at Vest-Agder fylkeskommune overtar som vannregionmyndighet. I sist møte gjorde hovedutvalg, for næring, samferdsel og miljø det klart at Vest-Agder fylkeskommune finner det naturlig å ta på seg oppgaven som vannregionmyndighet. Samtidig ble det gitt støtte til Rogaland sitt ønske om å få bli egen vannregion. Hovedutvalget går inn for at Aust- og Vest-Agder, samt deler av Telemark, skal være i samme vannregion.

Hovedutvalget uttrykker for øvrig at Vest-Agder fylkeskommune må få tilført tilstrekkelig med midler slik at vanndirektivet, som gir føringer for vannforvaltningen, kan følges opp. Dette er for tiden kalkulert til en kostnad på en million kroner. Midlene må blant annet kunne dekke et årsverk samt midler til møtevirksomhet, og utarbeidelse av kartmateriell.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. september 2009 | Skriv ut siden