Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe reiste i en interpellasjon i fylkestinget i dag spørsmålet om fylkesordfører Thore Westermoen vil støtte opprettelse et eget mobbetilsyn i Vest-Agder. -Jeg deler Kleppes bekymring over at mobbing ser ut til å være et økende problem i norsk skole, og er enig i at det er nødvendig å arbeide aktivt for å snu denne utviklingen. Vest-Agder fylkeskommunens systematiske arbeid over tid har gitt gode resultater. Jeg mener derfor at dette arbeidet bør videreføres og utvikles, fremfor å etablere nye systemer for oppfølging. Det er etter mitt skjønn ikke behov for noe eget mobbetilsyn eller nytt byråkrati innen den statlige forvaltningen, - forutsatt at skoleeierne arbeider mot mobbing og trakassering med samme alvor og systematikk som vi gjør hos oss, svarte fylkesordføreren.

Fylkesordføreren opplyste at alle de videregående skolene i Vest-Agder hvert år deltar i den sentrale elevundersøkelsen. Undersøkelsen blir tolket og analysert av firmaet LæringsLABEN. Læringsmiljøet på skolen er et av områdene som vies meget stor oppmerksomhet i undersøkelsen.

-Når det gjelder mobbing, viser de senere års undersøkelser at problemet i Vest-Agder utvikler seg i motsatt retning sammenlignet med resten av landet. Mens mobbingen er stigende i resten av landet, er problemet avtakende i Vest-Agder, sa Westermoen.

Fylkesordføreren pekte på at enkelte programfag og klasser har mer mobbing enn andre. -Dette arbeides det derfor systematisk med. Mobbing - og trivselsundersøkelser gjennomføres årlig på skolene, og inngår i en sosialpedagogisk plan som hver skole skal utarbeide. Mobbing og utestenging er tema som skal tas opp og følges opp av klassestyrer i hver enkelt klasse. I den årlige driftutviklingssamtalen, der fylkesrådmannen møter skolen, blir temaet mobbing tatt opp. Skoler må i disse samtalene gjøre rede for mål og tiltak som gjennomføres for å hindre og redusere mobbing.

Han trakk også frem at et nytt manifest mot mobbing understreker at den viktigste innsatsen for å bekjempe mobbingen må skje lokalt, der barn og unge befinner seg. Nødvendig spisskompetanse er i dag tilgjengelig på senter for adferdsforskning i Stavanger.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. oktober 2009 | Skriv ut siden