Videre i uttalelsen heter det: ”Før en eventuell beslutning om sentralisering, forutsettes at det gjennomføres en bred konsekvensanalyse, der også ulemper for pasienter og pårørende blir skikkelig vurdert. En sentralisering vil medføre betydelig økt reisevei for pasienter og pårørende, i tillegg til økte utgifter til pasientreiser, økt forurensning og økt risiko for de reisende. Konsekvensene for andre avdelinger i Sørlandet sykehus HF ved en eventuell sentralisering av det karkirurgiske tilbudet må også tillegges vekt.

Vårkonferansens deltakere stiller seg fullt ut bak de betenkninger som leger og tillitsvalgte i Sørlandet sykehus HF har gitt uttrykk for, gitt en omorganisering med redusert karkirurgisk tilbud ved Sørlandet sykehus HF. Fylkeskonferansen vil også påpeke måten saken er presentert på, og be om at Helse Sør-Øst RHF i den videre prosessen involverer helseforetaksledelsen, brukerorganisasjonene, fagpersoner i Sørlandet sykehus HF og andre demokratiske fora, i en god prosess som sikrer tilstrekkelig beslutningsgrunnlag - før en beslutning tas”.
Fylkeseldrerådets vårkonferanse

av admin, publisert 5. mai 2010 | Skriv ut siden

I et nytt punkt om ledsager er det nå tatt inn at elevene har rett til nødvendig reisefølge/ledsager. I tilfeller hvor eleven ikke kan reise alene, og hvor det er påkrevd med ledsager, har skoleeier ansvar for å skaffe, organisere og finansiere slikt reisefølge. Finansieringen skal dekke skysskostnader og andre utgifter knyttet til dette.» Gjennom endringen klargjøres det at det er elevens videregående skole som har ansvar for å ordne med ledsager der det er nødvendig.

I et nytt punkt om delt bosted tas det inn at elever med foreldre som ikke bor sammen har rett til skyss til/fra skolen og til/fra begge foreldres hjemmeadresser når foreldrene har delt daglig omsorg. Med delt daglig omsorg menes det at eleven bor tilnærmet like mye hos begge foreldrene. Det forutsettes at eleven fyller skysskravene til den adressen det søkes skyss til/fra.