Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble i dag orientert om at Samferdselsdepartementet i vår har tildelt 57 millioner kroner til ulike tiltak for mer tilgjengelig kollektivtrafikk. Vest-Agder er tildelt totalt 4,96 millioner kroner til flere tiltak. Ordningen delfinansierer kommunale og fylkeskommunale tiltak som støtter opp under den innsatsen som offentlige etater og virksomheter gjør for bedre tilgjengelighet for alle reisende - i hele reisekjeden. Det kreves en lokal egenandel på minst 25 prosent. Konkurransen om tilskuddsmidler fra staten til ordningen er stor og økende for hvert år som går.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. mai 2010 | Skriv ut siden