Kollegiet av fylkesordførere og -rådsledere var nylig samlet i Oslo. I en uttalelse fra kollegiets møte gjøres det klart at det er behov for et nasjonalt løft på infrastruktur for jernbane. I tillegg til økte rammer, er det er behov for endringer i selve bevilg­nings- og finansieringssystemet for å sikre effektiv gjennomføring av utbyggingsprosjekter. -Den senere tids debatt med utgangspunkt i Nasjonal Transportplan (NTP) viser at Norge har havnet på etterskudd i løsningen av nasjonens behov for infrastruktur både når det gjelder jernbane og veg, skrives det i uttalelsen..

Det vises til at transportetatene konstaterer i NTP at det innenfor planrammene ikke er mulig å bygge ut infrastrukturen til et ønsket nivå i overskuelig fremtid. De påpeker videre at det er behov for konsentrerte anleggsperioder og for­utsigbare budsjetter for å få effektiv gjennomføring av igangsatte prosjekter.

-Fylkeskommunene og KS, men også LO og NHO, støtter situasjonsbeskrivelsen i NTP. Vedlikehold og nyinvesteringer i samferdselsinfrastruktur skaper betingel­ser for fremtidig økonomisk vekst og utvikling og reduserer ulykkes- og miljøkostnadene. De overordnede nasjonale transport- og klimamål kan ikke nås innenfor planrammene. Kapasiteten på dagensSignaturtog jernbane er fullt utnyttet på trafikktunge strekninger. Sverige har seks ganger mer moderne fire-felts motorveg og åtte ganger mer dobbeltsporet jernbane enn oss. Erfaring viser også at kollektivtrafikken taper i forhold til bilbruk. Et land som har store ambisjoner i klima og miljøpolitikken kan vanskelig leve med dette, konstateres det i kollegieuttalelsen.

Kollegiet mener Norge er kommet i en uakseptabel situasjon når det gjelder forfall og manglende investeringer i jernbane. Økningen av rammene i NTP er nødvendig og viktig, men ikke tilstrekkelig. Bevilgningssystemet på samferdselsområdet bygger på årlige budsjetter og kontantprinsippet. Store deler av utgiftene på statsbudsjettet er ”bundne”, for eksempel til regelstyrte overføringer til trygder og pensjoner. Konkurransen om de ”frie midlene” innenfor en ansvarlig budsjettramme, for eksempel til samferdselsformål, blir derfor meget hard.

Kollegiet mener det er behov for å tenke nytt når det gjelder investeringer i jernbaneinfrastruktur. Ved siden av betydelige økte statlige rammer er det er behov for endringer i selve bevilg­nings- og finansieringssystemet. Det er behov for et system som gir helhetlig og effektiv finansiering av enkeltprosjekter - såkalt prosjektfinansiering. Til nå er prosjektfinansiering lite brukt i Norge i motsetning til våre naboland og ellers i Europa. I Norge har Regjering og Storting i moderne tid som hovedregel ikke ønsket å innføre alternativ finansiering selv om det finnes unntak, for eksempel gjen­nom utbyggingen av Gardermobanen, Svi­nesundprosjektet og OPS- prosjektet motorvei Kristiansand – Grimstad. Kollegiet vil også påpeke at en alternativ løsning med omdanning av Jernbaneverket til statsforetak eller heleid statlige aksjeselskap. En slik løsning vil gi større gjennomføringsevne, blant annet gjennom muligheten til låneopptak.

-Norge har en unik finanspolitisk handlefrihet i forhold til mange andre land. Det er grunn til å understreke at infrastrukturinvesteringer ikke er forbruk, men omplassering av formuen i realkapital. Realavkastningskravet på jernbaneinvesteringer i Norge er hele 4.5 prosent, mens petroleumsfondet har en avkastning på 1 prosent. Man kan stille spørsmål om det er fornuftig at svært lønnsomme investeringer i infrastruktur skal fortrenges av plasseringer i Statens pensjonsfond – utland med lavere avkastningskrav. Det er mange argumenter for at investeringene må kunne avskrives/avdras over hele sin levetid, og at finansieringen i nødvendig utstrekning suppleres med låneopptak enten ved statlig medvirkning eller i markedet, skrives det avslutningsvis i uttalelsen.
Banner fra NTP

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer