Fylkeskommunene har fått ansvar for å forvalte to statlige tilskuddsordninger på vegne av Miljøverndepartementet. De retter seg i hovedsak mot tilrettelegging i friluftslivsområder samt stimulering til friluftslivsaktivitet i fylket. I tillegg til dette har fylkeskommunen fått ansvar for å vurdere og prioritere søknader om sikring av viktige friluftslivsområder, før de oversendes Direktoratet for naturforvaltning for endelig behandling. Vest-Agder fylkeskommune har nå utformet forslag til retningslinjer for prioritering og behandling av denne typen saker. Hensikten med dette er å sikre en målrettet innsats i tråd med de regionalpolitiske mål som er knyttet opp mot friluftslivsarbeidet. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk onsdag inn for at fylkestinget skal godkjenne retningslinjene i neste møte 27. april.

av admin, publisert 9. desember 2010 | Skriv ut siden