Fristen for å gi innspill til planforslaget til nasjonal transportplan er utgått. Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) mener mange har for høye forventninger til hva som er gjennomførbart. Transportetatene hadde fått i oppdrag å presentere hva som var mulig å få til de neste ti årene med en videreføring av dagens rammer, en økning i bevilgningene på 20 prosent og en økning i bevilgningene på 45 prosent. Ifølge Arnstad går enkelte av høringssvarene veldig mye lenger enn en økning på 45 prosent med de tiltakene de foreslår. Fylkestinget i Vest-Agder ga i sitt høringssvar klar melding om at den økonomiske rammen må økes med minst 65 prosent.

Fylkestinget i Vest-Agder fattet dette vedtaket om den økonomiske siden i forslaget til ny Nasjonal transportplan: "Forslaget til ny Nasjonal transportplan 2014-2023 synliggjør at det er nødvendig med et nytt løft i bevilgningene til samferdselsformål. Den økonomiske rammen må økes med minst 65 prosent i forhold til nivået i inneværende plan. En modernisering og oppgradering av infrastrukturen er nødvendig for å sikre velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner i landsdelen."
-Veldig mange instanser har deltatt, i tillegg til fylkeskommunene. Det er veldig bra, og det viser at engasjementet rundt omkring er stort. Mange ønsker mer vei og en mer moderne jernbane, og det gjør vi også. Men forventningene er skyhøye. Summen av forventningene går rett og slett ikke i hop, sier samferdselsminister Marit Arnstad til NTB.

- Dersom vi skulle gå lenger, måtte vi ha prioritert ned på andre velferdsområder. Dette går på hva vi har kapasitet til og hva vi kan klare å gjennomføre. Vi skal gjennomføre mye bra, men vi klarer ikke å innfri alle forventninger. Vi er nødt til å gjøre avveininger og prioritere det viktigste, sier Arnstad.


av Torkelsen, Jan H., publisert 4. juli 2012 | Skriv ut siden