• Romsviga I Kveldsstemning
  av Wanja Richardsen, 30.09.13

  Et skritt nærmere en realisering av Internasjonalt senter for friluftsliv og folkehelse

  Midt-Agder Friluftsråd har, med støtte fra Vest-Agder fylkeskommune, gjennomført et forprosjekt med...

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av Torkelsen, Jan H., 30.09.13

  Fylkesordførerne ser behov for å styrke arbeidet med regionale areal -og transportplaner

  Da Kollegiet av fylkesordførere og fylkesrådsledere var samlet for en tid siden erkjente kollegiet...

  Les mer
 • El -bil
  av Wanja Richardsen, 27.09.13

  På vei mot landets best utbygde infrastruktur for el-biler

  Vest-Agder fylkeskommune er godt i gang med å tilrettelegge for bruk av klimavennlig drivstoff. Som...

  Les mer
 • Politiembem
  av Ingunn Østby, 27.09.13

  Norsk politi må bli bedre rustet for fremtiden

  Regjeringen nedsatte i fjor et utvalg for å analysere utfordringene i norsk politi. Analysen skulle...

  Les mer
 • Soppfangst
  av Torkelsen, Jan H., 27.09.13

  Hva med en sopptur eller tur langs gjengrodde stier?

  Mange har i løpet av året hatt mange gode opplevelser i naturen rundt i Agder-fylkene. Gjennom flere...

  Les mer
 • Toril Runden ,Bjørgulf Sverdrup Lund Og Helle Mellingen
  av Wanja Richardsen, 26.09.13

  Fra utfordring til innovasjon på likestillingsfeltet

  Tidligere bunnplasseringer på indekser og negative omtale i en årrekke, skal snus med innovative...

  Les mer
 • Haaland , Karlsen , Waren
  av Ingunn Østby, 26.09.13

  Kriseberedskapen på videregående skoler styrkes

  Høsten 2013 skal videregående skoler i Vest-Agder gjennomføre kriseøvelser. Dette skjer i...

  Les mer
 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av Torkelsen, Jan H., 26.09.13

  Fylkeskommunen vil bidra til å opprettholde virksomhet på Bredalsholmen dokk- og fartøyvernsenter

  Situasjonen ved Bredalsholmen dokk- og fartøyvernsenter i Kristiansand er alvorlig. De ansatte ble...

  Les mer
 • Porsmyr
  av Torkelsen, Jan H., 26.09.13

  God aktivitet i Vest-Agder museumslag

  Vest-Agder museumslag er en paraplyorganisasjon for museer på Vest-Agder. Både bemannede og...

  Les mer

Åpent rypeseminar i Bykle

15. og 16. oktober inviterer fylkeskommunene og fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder til rypeseminar.

av Lassen, Bård Andreas, 25.09.13

God budsjettdisiplin i fylkeskommunen

Da fylkesutvalget i går behandlet økonomisk rapport for årets åtte første måneder for fylkeskommunen ble det gitt ros fra representantene til ledere og ansatte for god budsjettdisiplin....

av Torkelsen, Jan H., 25.09.13

Fylkeskommunen bidrar til 200-årsfeiring av Grunnloven i 2014

17. mai 2014 er det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll. Fylkesutvalget fattet i går et intensjonsvedtak om å bevilge 250 000 kroner for 2014 til arbeidet med...

av Torkelsen, Jan H., 25.09.13

Mange tek kontakt med Agder Folkemusikkarkiv

Agder Folkemusikkarkiv er ein interfylkeskommunal institusjon drive av Aust- og Vest-Agder fylkeskommunar. Arkivet held til på Setesdalsmuseet på Rysstad i Valle kommune. Hovedutval for kultur og...

av Torkelsen, Jan H., 25.09.13

Økt satsing på flerbrukshuset "Ekko" i Farsund

Farsund kommune ønsker å bedre kulturlivet i kommunen ved økt satsing på flerbrukshuset "Ekko". I en samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og kommunen, som nylig ble behandlet av hovedutvalg for...

av Torkelsen, Jan H., 25.09.13

E-lån i Agder-bibliotekene

Fra månedsskiftet oktober/november tilbyr bibliotekene i Agder utlån av e-bøker på norsk. I likhet med bibliotekenes øvrige tilbud vil også lån av e-bøker være gratis.

av kas, 24.09.13

Invitasjon til plansamling i Abrahavn 24.-25. oktober - Plan og politikk

Fylkesmannen, fylkeskommunen og Statens kartverk inviterer til plansamling 24.-25. oktober 2013 i Abrahavn/Dyreparken i Kristiansand. Programmet legges opp for målgruppene kommuneadministrasjon og...

av Torkelsen, Jan H., 24.09.13

Ny rapport med forslag til mer effektiv planlegging av store samferdselsprosjekter

- Planprosessen fram til store samferdselsprosjekter er klare for byggestart er omfattende og tidkrevende. I dag tar denne prosessen i gjennomsnitt 9,5 år. Dette er kostbart og utsetter prosjekter som...

av Torkelsen, Jan H., 24.09.13

Bred oppslutning om Sørlandsutvalgets innspill til økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

Rektor Torunn Lauvdal ved UiA har ledet det såkalte Sørlandsutvalget. Det ble oppnevnt etter et statlig initiativ i 2011. Utvalgets mandat var å beskrive og vurdere næringsrelaterte forhold på...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.13

20 millioner til kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer

Nå kan regionale næringsmiljøer søke om midler til å gjennomføre kompetanseutviklende tiltak. Innovasjon Norge utlyser 20 millioner kroner som vil finansiere 6-8 prosjekter.

av Birnbrich, Manuel, 23.09.13

Ledige drosjeløyver i Flekkefjord og Omegn drosjesentral

Vest-Agder fylkeskommune starter nå søknadsrunde for to ledige drosjeløyver med tilslutningsplikt til Flekkefjord og Omegn Drosjesentral. Er du interessert i å søke drosjeløyve må du sende inn søknad...

av ask, 23.09.13

Fylkesordførerne ser 2019 som det sannsynligvis mest aktuelle tidspunktet for endringer for regionalt nivå

Kollegiet av fylkesordførere/-rådsledere var nylig samlet etter valget. Fylkesvaraordfører Thore Westermoen deltok fra Vest-Agder fylkeskommune. På dagsorden sto som sak nummer en: Det regionale...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.13

Finansiering av sikring av Bjørkåstunnelen i Sirdal synes å være på plass

Samferdselsdepartementet har informert landets fylkeskommuner om et tilskuddsprogram for skredsikringstiltak på fylkesveinettet for perioden 2014 – 2017. Programmet er inne i vedtatt Nasjonal...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.13

Hægebostad kommune ønsker økt tilflytting av unge kvinner

Hægebostad kommune har lagt ut forslag til samfunnsdelen av kommuneplanen til offentlig ettersyn. I planforslaget, som nylig ble behandlet i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø, er et sentralt...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.13

God økonomi i Agder historielag

Agder historielag er en paraplyorganisasjon for historielag på Agder. Historielaget har en budsjett- og ytelsesavtale med Vest-Agder fylkeskommune. Hovedmålet med avtalen er at historielaget skal...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.13

Regional begeistring for omfattende læringsprosjekt.

"Dette er et dristig prosjekt" uttalte ordfører i Vennesla og styremedlem i Knutepunkt Sørlandet, Torhild Bransdal. Nylig fikk ordførerne i Knutepunkt Sørlandet en orientering om prosjektet...

av Macdonald, Cheryl, 20.09.13

Planarbeidet for ny E39 vestover fra Kristiansand i startgropen

Statens vegvesen har sendt ut melding om oppstart av planarbeid for strekningen E18/E39 fra Gartnerløkka til Meieriet i Kristiansand. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.13

Omfattende utdanningssamarbeid mellom fylkeskommunen og Farsund kommune

Det er utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Farsund kommune. Forslaget er nå til behandling i de fylkespolitiske organene, med sluttbehandling i fylkestinget 5....

av Torkelsen, Jan H., 20.09.13

Anna Celine talte for de kongelige

Elevrådsleder ved Byremo videregående skole, Anna Celina Foss Stray, holdt en strålende tale i anledning kronprinsparets besøk i Audnedal kommune den 18.september. Hun vurderte aldri å si nei da...

av Wanja Richardsen og Ingunn Østby, 19.09.13

To veistrekninger i Lindesnesregionen omklassifiseres til kommunale veier

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har besluttet å omklassifisere to veistrekninger i Lindesnesregionen. Den ene dreier seg om en veistrekning på 125 meter på fylkesvei 151 i Øyslebø sentrum...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.13

Seminar om det unike lyttevennarbeidet på Sørlandet

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder inviterer i samarbeid med Universitetet i Agder til seminar om lyttevennarbeidet. Lyttevennprosjektet, som ble igangsatt i 2010, av fylkeseldrerådet i Vest-Agder, er...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.13

Dagens rutetilbud på ferjesambandene i Flekkefjord utvides neste høst

Det ble i går klart at Vest-Agder fylkeskommune utvider rutetilbudet for fylkesveiferjesambandene til Hidra og Andabeløy i Flekkefjord i en ny kontrakt med AS Flekkefjords DS gjeldende fra 1....

av Torkelsen, Jan H., 19.09.13

Fylkeskommunen med å bedre rutebåttilbudet til Randøyane i Kristiansand

Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal øke tilskuddet til Agder Kollektivtrafikk AS med 150.000 kroner for å dekke merutgifter til en ekstra...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.13

Viktig frivillig arbeid på Stiftelsen Listeskøyta kystkultursenter

Stiftelsen Listeskøyta kystkultursenter er drevet av frivillige og samlingen er konsolidert inn i Vest-Agder-museet IKS. Vest-Agder fylkeskommune har en budsjett- og ytelsesavtale med stiftelsen....

av Torkelsen, Jan H., 19.09.13

Fylkeskommunen signaliserer behov for vedlikehold av historiske kystmeldestasjoner

Miljøverndepartementet har det overordnete ansvaret for at å utarbeide en landsverneplan for de kulturhistoriske eiendommene innen miljøvernsektoren. Departementet har også ansvar for at...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.13

Flere gjennomfører videregående opplæring i Vest-Agder enn nasjonalt

Vest-Agder fylkeskommune arbeider for at alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med dokumentasjon som anerkjennes for videre studier og arbeidsliv....

av Torkelsen, Jan H., 18.09.13

Ungdommens Fylkesting i Vest-Agder etableres i høst

Fylkestinget har vedtatt å opprette et Ungdommens Fylkesting i Vest-Agder. Vest-Agder barne- og ungdomsråd koordinerer arbeidet med etableringen. I tillegg er det satt ned en referansegruppe bestående...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.13

Sykefraværet dobbelt så høyt blant kvinner som menn i fylkeskommunen

Sykefraværet i Vest- Agder fylkeskommune har økt det siste halvåret sammenlignet med tilsvarende perioder de tre siste årene. Det er høyest sykefravær i aldersgruppen 30 – 39 med over åtte prosent....

av Torkelsen, Jan H., 18.09.13

Flest lærlinger i privat sektor

Omtrent 71 prosent av de godkjente lærekontraktene i landet er tegnet i privat sektor, melder Utdanningsdirektoratet. Denne andelen varierer fra 59 i Hedmark til 86 i Troms. Cirka 16 prosent av...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.13

Vil du være utstiller?

Første helg i advent, det vil si lørdag 30. november og søndag 1. desember, arrangerer Sjølingstad Uldvarefabrik i Mandal stort julemarked. Industrimuseet vil ha åpent fra klokken 11.00 til 16.00...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.13

Høgaste valdeltaking på 16 år

Førebelse tal syner no at om lag 78 prosent brukte stemmeretten sin ved årets stortingsval, og dette er den høgaste valdeltakinga sidan 1997. Då var det 78,3 prosent som stemte. i Vest-Agder stemte...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.13

Lindesnes Trekkspillklubb er tildelt årets fylkeseldrerådspris 2013

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder har besluttet at Lindesnes Trekkspillklubb skal motta Vest-Agder fylkeskommunes fylkeseldrerådspris. Det er første gang en slik pris deles ut i Vest-Agder. Formålet med...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.13

Sykkelekspressvei gjennom Kristiansand

Som en del av vedtatt “Sykkelstrategi for Kristiansandregionen 2010-2020” er det planlagt et hovedsykkelveinett og en sykkelekspressvei gjennom Kristiansand. Det er behov for å bedre fremkommeligheten...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.13

Vest-Agder topper likestillingsstatistikk

En gjennomgang av det nye Stortinget gjort av likestillings- og diskrimineringsombudet, Sunniva Ørstadvik (LDO), viser at Vest-Agder har flest kvinnelige Stortingsrepresentanter. Etter valget ligger...

av Macdonald, Cheryl, 13.09.13

Sørlandscup for kokk- og servitørlærlinger på Tangen videregående skole

Onsdag 18. september vil det bli arrangert lærlingekonkurranse for kokker og servitører på Tangen videregående skole i Kristiansand. Det er påmeldt ni kokkelag med to på hvert lag og fem servitører....

av Torkelsen, Jan H., 13.09.13

Fylkeskonservatorens arkeologer representerte Vest-Agder på europeisk arkeologmøte

Fylkeskonservatorens arkeologer Yvonne Fernmar Willumsen (bildet) og Ghattas Jeries Sayej har nylig kommet tilbake fra årets store, europeiske arkeologmøte i Pilsen i Tsjekkia. Begge holdt foredrag om...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.13

Rådgiversamling og bransjekonferanse for merkantile fag på IKEA

Det blir arrangert rådgiversamling/bransjekonferanse med fokus på merkantile fag på IKEA Sørlandet 26. september 2013 fra klokken 09.00 til 14.30. Målgruppe er alle karriereveiledere/rådgivere på...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.13

Nyopprettet drosjeløyve i Vest-Agder

Fylkeskommunen starter nå søknadsrunde for ett nyopprettet drosjeløyve med tilslutningsplikt til Mandal Taxi. Løyvet opprettes med virkning fra 1.januar 2014. Søknadsfristen er 15.oktober 2013.

av ask, 12.09.13

Åpent rypeseminar på Bykle hotell 15.-16. oktober

Hvordan står det til med rypene på Agder? Hvordan sikre en fremtidsrettet rypeforvaltning?

av Torkelsen, Jan H., 12.09.13

Hva vil skje med kommunene og fylkeskommunene?

-Hvis en ny regjering ønsker endringer i kommunesektoren vil vi avvente at den eventuelt setter i gang en prosess. Vi i KS har satt krav til en slik prosess, sier styreleder i kommunenes...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.13

Stor vekst i Listerbommene i sommer

I juli ble det registrert en vekst i Listerbommene samlet sett på 1990 kjøretøyer i døgnet. Nå foreligger tallmateriale for august og det viser at veksten fortsatt har vært god. I løpet av august...

av Torkelsen, Jan H., 11.09.13

Sensommerkonserten: De beste låtene fra 70, 80, 90-årene

Et band bestående av topp utøvere fra rytmisk på Universitetet i Agder, vel sammensatt av Pål Rake gjennomfører i samarbeid med Sørlandske Sommernetter en miniturnè på Sørlandet til Fevik, Mandal og...

av Torkelsen, Jan H., 11.09.13

KS oppfordrer til styrking av folkehelsearbeidet

I Norge går 478.000 mennesker mellom 18 og 67 år på ulike typer uføreytelser. - Det er på høy tid med en ordentlig satsing på folkehelse, sier leder i kommunesektorens organisasjon KS, Gunn Marit...

av Torkelsen, Jan H., 11.09.13

Høring om endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven

Kunnskapsdepartementet foreslår nå ulike endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøgskoleloven. Dette vil på enkelte områder få konsekvenser for fylkeskommunene. Kunnskapsdepartementet...

av Torkelsen, Jan H., 10.09.13

Tømmervogntog med tillatt totalvekt på 60 tonn kan bli tillatt

Samferdselsdepartementet har nå bedt Vegdirektoratet åpne for økt totalvekt for tømmervogntog til 60 tonn, og økt totalvekt for tilhenger til 36 tonn. Endringene innebærer at rammene økes for hva som...

av Torkelsen, Jan H., 10.09.13

Søk midler til kurs på arbeidsplassen

Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk - lyser ut midler til kurs i lesing, skriving, regning og data. Mange voksne i Norge har for svake grunnleggende ferdigheter til å mestre utfordringer...

av Torkelsen, Jan H., 10.09.13

Fylkeskommunale priser og stipend 2013 – frist 1. oktober

Vest-Agder fylkeskommunen deler hvert år ut flere priser og stipend. Tildeling av prisen skjer etter forslag fra kommuner, frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner og privatpersoner. For å motta...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.13

Over 27 000 forhåndsstemmer i Vest-Agder

Over 842 000 velgere hadde forhåndsstemt ved stortingsvalget da forhåndsstemmingen ble avsluttet fredag kveld. Over 757 000 hadde forhåndsstemt på papir, mens over 70 000 velgere i tolv...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.13

Danmark: Busser er en forutsetning for togsuksess

Hver fjerde danske forventer å kjøre mer med tog, når en såkalt timemodell for frekvens gjennomføres - men dobbelt så mange vil ta toget, hvis de tilknyttede bussforbindelser blir bedre. -Tenk...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.13

Fylkeskommunen med i forprosjekt om mat og reiseliv

Kan et tettere samarbeid mellom mat- og reiselivsaktører, FoU og regionale utviklingsaktører føre Skagerrak frem som en stor og spennende kulinarisk region? På bakgrunn av en forstudierapport ble...

av Torkelsen, Jan H., 06.09.13

To flotte Naturlos-turer i Flekkefjord-området søndag

På søndag arrangeres det to Naturlos-turer i vestfylket. Flekkeford og Oplands Turistforening inviterer til Lona-Fundal-Grøtteland, mens Flekkeford Historielag tilbyr tur til Fosseland.

av Torkelsen, Jan H., 06.09.13

Ledig drosjeløyve i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune starter søknadsrunde for ett ledig drosjeløyve med stasjoneringssted Finsland i Songdalen kommune.

av ask, 05.09.13

Valgfunksjonærene er klare til dyst

I løpet av året har ansatte i fylkeskommunens politisk sekretariat arbeidet med å sette seg inn i reglementer og rutiner for gjennomføring og opptelling av Stortingsvalget. Sammen med ansatte i...

av Torkelsen, Jan H., 05.09.13

Foreslår kjøpesenterstopp utenfor sentrum

For å styrke eksisterende by- og tettstedssentre, legge til rette for miljø- og helsefremmende transportvalg og en effektiv arealbruk har Miljøverndepartementet sendt ut forslag til ny statlig...

av Torkelsen, Jan H., 05.09.13

Spennende konsert med Remiks

I begynnelsen av september skjer det mye gøy fremover som du absolutt ikke bør gå glipp av. Vest-Agder fylkeskommune arrangerer konserter i samarbeid med Minne kultursenter, Lindesnes fyrmuseum og...

av saa, 05.09.13

Høyre vant årets skolevalg I Vest-Agder

Høyre går frem 4,2 prosent og har på landsplan gjort sitt beste skolevalg noensinne med 28,3 prosent av stemmene. I Vest-Agder viser skolevalgresultatene at partiet har fått 33,8 prosent. Partiet...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.13

3 643 600 har røysterett ved stortingsvalet

3 643 600 veljarar fordelt på 3 009 valkrinsar har røysterett ved stortingsvalet i år, melder Statistisk Sentralbyrå. Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre utgjer 5,9 prosent av dei...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.13

Kampanjen Manifest mot mobbing pågår nå

Årets kampanjeuke i regi av Manifest mot mobbing pågår nå. I år vil kampanjen rette særlig oppmerksomhet mot voksnes samarbeid for å fremme vennskap og hindre at barn og unge utsettes for mobbing....

av Torkelsen, Jan H., 04.09.13

30 millioner ekstra til forskningsformål i Agder

I tillegg til ordinære bevilgninger på 10 millioner kroner fra Regionalt forskningsfond Agder utlyses det denne høsten ytterligere 30 millioner kroner til forskningsformål. – Aldri før er det lyst ut...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.13

Ny driftskontrakt i Flekkefjordsområdet

Mandag 2.september ble oppstart av ny kontrakt for drift- og vedlikehold av vegnettet i Flekkefjordsområdet markert på trafikkstasjonen i Flekkefjord. Kontrakten er på 155,8 millioner kroner og...

av Sørensen, Lasse Moen, 03.09.13

Summit er i gang

31 lovende ledere begynte et helt nytt lederprogram i slutten av august. Programmet er initiert av NHO Agder og er et samarbeid mellom Kristiansand kommune, Vest-Agder Fylkeskommune, Universitetet i...

av Torkelsen, Jan H., 03.09.13

Frykter mangel på realfaglektorer

NHO frykter for konsekvensen av at mange av dagens høyt utdannende realfagslektorer går av med pensjon, melder NTB. Lærere med seks-sju års universitetsutdanning i realfag har tradisjonelt dominert...

av Torkelsen, Jan H., 03.09.13

Konferanseinvitasjon: Arbeidsliv i skolen – samarbeid og fremtid

KS, NHO og Ungt Entreprenørskap i Rogaland og Agder inviterer til konferanse 19. september på Vågen videregående skole i Sandnes. Arbeids- og næringsliv har ressurser som kan styrke skolene og...

av Torkelsen, Jan H., 03.09.13

Krav om vinterdekk og mønsterdybde for tunge kjøretøy fra vinteren 2013

- Vi innfører nå nye krav til vinterdekk og mønsterdybde for tunge kjøretøy. Det vil bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten på norske vinterveger, sier samferdselsminister Marit Arnstad....

av Torkelsen, Jan H., 03.09.13

Vigeland-utstilling med publikumsrekord i Buen Kulturhus

I sommer har det vært presentert en Emanuel Vigeland utstillingen i Buen Kulturhus i Mandal. Da utstillingen ble avsluttet 25. august var det klart at den hadde oppnådd publikumsrekord i kulturhuset. ...

av Torkelsen, Jan H., 02.09.13

Mer effektiv behandling av plansaker

Behandlingen av plansaker skal bli mer effektiv. Konflikter skal løses tidligst mulig, og innsigelser skal begrunnes bedre og brukes sjeldnere. Dette er innholdet i et nytt rundskriv som...

av Torkelsen, Jan H., 02.09.13

Opplæringskontor skal gi flere statlige lærlingplasser

Regjeringen har som mål å øke antallet læreplasser i staten med 20 prosent innen utgangen av 2015. Et nyopprettet opplæringssenter OK stat skal bidra til at staten tilbyr flere læreplasser. - Jeg er...

av Torkelsen, Jan H., 02.09.13