For å styrke eksisterende by- og tettstedssentre, legge til rette for miljø- og helsefremmende transportvalg og en effektiv arealbruk har Miljøverndepartementet sendt ut forslag til ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel på høring. Den nye bestemmelsen innebærer at det ikke vil være tillatt å etablere nye handelsvirksomheter utenfor sentrum av byer og tettsteder, som enkeltvis eller samlet utgjør et bruksareal over 3000 m2. Forbudet gjelder også for utvidelse av eksisterende handelsvirksomheter utover 3000 m2. - Vi er nødt til å gjøre grep for å forhindre at sentrum taper kampen mot store bilbaserte kjøpesentre. Derfor vil vi nå si nei til etablering av nye kjøpesentre utenfor sentrum, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

En fersk rapport, utført av Aplan Viak på oppdrag fra Miljøverndepartementet, viser at handelsnæringen i sentrum taper terreng i forhold til de store kjøpesentrene utenfor byene.

Det er et viktig klimatiltak for å oppnå målet i klimaforliket der biltrafikken skal ned tross befolkningsvekst.

Bestemmelsen skal sikre at nye handelsvirksomheter lokaliseres innenfor eller i tilknytning til eksisterende by- og tettstedssentre, og med god kollektivdekning og tilgjengelighet med sykkel og gange. Det langsiktige målet er å oppnå mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og begrense klimagassutslippene Etablering på dyrket mark bør unngås.

Forbudet gjelder ikke handelsvirksomhet der den dominerende delen av vareutvalget er biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og større byggevarer, samt utsalg fra hagesentre og planteskoler, dersom disse lokaliseres i tilknytning til sentrum, eller innenfor etablerte områder for handel som ikke ligger i tilknytning til sentrum.

Den nye bestemmelsen vil gjelde i inntil 10 år, eller til den avløses av regional planbestemmelse. Den vil gjelde foran alle regionale planer, kommuneplaner og reguleringsplaner vedtatt før 1. juli 2008, da tidligere rikspolitiske bestemmelse for kjøpesentre trådte i kraft.

Gå til høringsdokumentene. Frist for å uttale seg om forslaget er 25. oktober.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. september 2013 | Skriv ut siden