Årets kampanjeuke i regi av Manifest mot mobbing pågår nå. I år vil kampanjen rette særlig oppmerksomhet mot voksnes samarbeid for å fremme vennskap og hindre at barn og unge utsettes for mobbing. Manifest mot mobbing er et forpliktende samarbeid for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø. Partnerskapet nasjonalt består av Regjeringen, KS, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalgene for barnehager og grunnopplæring, Fagforbundet, Skolenes landsforbund, Norsk skolelederforbund og Sametinget.

Nye tiltak mot mobbing fra i høst
-Skoler som har hatt høy forekomst av mobbing over tid vil fra i høst få ekstra oppfølging og veiledning fra Utdanningsdirektoratet.
-Kommunene må bevise at de har satt inn nødvendige tiltak mot mobbing i erstatningssaker som omhandler psykososialt miljø. Regjeringen har innført ”delt bevisbyrde” i disse sakene. Foreldelsesfristen i straffesaker som omhandler mobbing er forlenget fra to til fem år.
-Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg for å vurdere de samlede virkemidlene for å skape et godt skolemiljø, og å motvirke og håndtere mobbing i skoler og barnehager. Utvalget ledes av fylkesmann Øystein Djupedal og vil levere innstillingen innen 1. juni 2015.

Les mer om Manifest mot mobbing på kampanjesidene til Utdanningsdirektoratet.
Se årets kampanjefilm, «Voksne skaper vennskap -sammen». Se filmen her

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. september 2013 | Skriv ut siden