- Planprosessen fram til store samferdselsprosjekter er klare for byggestart er omfattende og tidkrevende. I dag tar denne prosessen i gjennomsnitt 9,5 år. Dette er kostbart og utsetter prosjekter som er viktige for folk og næringsliv. Det er derfor viktig å finne måter å redusere unødvendig tidsbruk på, sier samferdselsminister Marit Arnstad i en pressemelding.

I april 2012 la en arbeidsgruppe, opprettet av Samferdselsdepartementet, fram en rapport som skulle identifisere hvordan planlegging av store samferdselsprosjekter kan effektiviseres. For å følge opp forslagene fra rapporten, besluttet regjeringen i september 2012 at det skulle settes ned en interdepartemental arbeidsgruppe på statssekretærnivå.

 Blant de viktigste forslagene i den nye rapporten fra statssekretærgruppen - er:
-å bruke plan- og bygningsloven mer aktivt til å samordne ulike interesser og til tidlig involvering i planarbeidet, særlig av statlige interesser.
-å sette tidsfrister for utarbeiding av planer og behandling av samferdselsprosjekter.
-å bruke ordningene for konseptvalgsutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring (KS1) for å kunne effektivisere planleggingen etter plan- og bygningsloven. Dette innebærer å kunne avklare hovedlinjer i trasé/korridorvalg og utbyggingsstandard.
-å kunne benytte statlig plan aktivt for å redusere tidsbruken. Det skal vurderes fra sak til sak om statlig plan skal benyttes, og hvor vedtaksmyndigheten for planen skal ligge. Eksempelvis ble det 3. september i år varslet statlig reguleringsplan for vegprosjektet E8 Sørbotn – Laukslet i Tromsø kommune for å sikre framdrift på den ulykkesutsatte strekningen. 

En del av forslagene i rapporten er også omtalt i Nasjonal transportplan 2014-2023, som regjeringen la fram for Stortinget i april 2013.


For flere opplysninger – se:
Rapport (2013). Effektivitet i planleggingen. Raskere planlegging av store samferdselsprosjekter (pdf)
Rapport (2012): Effektivisering av planlegging i store samferdselsprosjekter (pdf)

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. september 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer