Error loading MacroEngine script (file: /heltblank/news.cshtml)

Ny bok fra fylkeskonservatoren om gamle Kristiansand

Hvordan var dagliglivet i og rundt den unge byen Kristiansand fra dens opprinnelse på 1600- tallet og fram mot 1900? Under den faste spalten ”Før i tiden” ga Fædrelandsvennen et innblikk i hvordan...

av Jan H. Torkelsen, 29.10.13

Ønsker økt aktivitet på Høgtun kultursenter i Marnardal

Høgtun Kultursenter drives av Marnardal kommune i samarbeid med en venneforening. Kultursenteret omfatter kurs- og konferanselokaler, en kunst og skulpturutstilling samt en lokalhistorisk samling....

av Torkelsen, Jan H., 29.10.13

Ros til finansforvaltningen i fylkeskommunen

Fylkesutvalget hadde i sist møte til behandling en rapport fra fylkesrevisjonens om finansforvaltningen i Vest-Agder fylkeskommune. Fylkeskommunen påtar seg alltid en viss finansiell risiko ved...

av Torkelsen, Jan H., 29.10.13

Harald F. Andersen blir medlem av Sparebanken Sørs forstanderskap

Fylkesutvalget har gjenvalgt fylkestingsrepresentant Harald Fauskanger Andersen fra Høyre som Vest-Agder fylkeskommunes medlem av forstanderskap i Sparebanken Sør for perioden 2014 til 2016. Som hans...

av Torkelsen, Jan H., 29.10.13

Mer midler til utbygging av høyhastighets bredbånd i landsdelen

Fylkesutvalget ga i et møte nylig tilslutning til et forslag fra styringsgruppen i Det Digitale Agder om å bruke inntil 10 millioner kroner til å støtte utbygging av høyhastighets bredbånd i...

av Torkelsen, Jan H., 28.10.13

Fortsatt investeringsutfordringer for Tingvatn fornminnepark og besøkssenter

Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning ble i sist møte orientert om at Tingvatn fornminnepark og besøkssenter IKS fortsatt har utfordringer på investeringssiden. Det gjelder særlig i...

av Torkelsen, Jan H., 28.10.13

Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet med prosjektkatalog

Interregprogrammet Øresund-Kattegat-Skagerrak er klar med en ny prosjektkatalog med intervjuer og nyheter fra prosjektene. Den omfatter prosjekter hvor Vest-Agder fylkeskommune og andre aktører i...

av Torkelsen, Jan H., 28.10.13

Tillatt totalvekt på tømmervogntog øker fra 56 til 60 tonn

Etter innspill fra tømmernæringen har et forslag om økt tillatt tømmervogntogvekt vært på høring. Forslaget ble godkjent av Samferdselsdepartementet tidligere i høst, og Vegdirektoratet har nå vedtatt...

av Torkelsen, Jan H., 28.10.13

God besøksvekst på Agder naturmuseum og botaniske hage

I 2012 hadde Agder naturmuseum og botaniske hage 15 876 besøkende. Dette er en vekst på 18,8 prosent fra 2011. Over halvparten av de besøkende var barn og ungdom. I tillegg har tidligere tellinger...

av Torkelsen, Jan H., 25.10.13

Godt fjorårsresultat for Vest-Agder-museet

Vest-Agder museet hadde i 2012 en omsetning på henimot 42 millioner kroner. Driftsresultatet ble på vel 1,4 millioner kroner, en forbedring på nesten 1,5 millioner kroner fra året før. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 25.10.13

Regionalt forskningsfond stimulerer til mer forskning

Regionale forskningsfond har vært i drift i tre år og konklusjonen er at fondene utgjør en betydelig styrking av forskningsinnsatsen. Dette kommer frem i "Felles årsrapport 2012 for Regionale...

av Wanja Richardsen, 25.10.13

Vest-Agder fylkeskommunes navneforslag til styreverv i Helse Sør-Øst, Sørlandet sykehus HF og Innovasjon Norge Agder

Vest-Agder fylkeskommune er anmodet om å foreslå kandidater til styreverv i Helse Sør-Øst, Sørlandet sykehus HF og Innovasjon Norge Agder for toårsperioden 2014-15. Listen over kandidater ble vedtatt...

av Wanja Richardsen, 25.10.13

Sundtoft -Mimeta er med på å gjøre Sørlandet kjent på en positiv måte

Noe av det siste Tine Sundtoft gjorde før hun gikk fra å være fylkesrådmann til å være klima- og miljøvernminister var å gjøre klar en saksfremstilling om status for det internasjonalt rettede...

av Torkelsen, Jan H., 24.10.13

Anbefaler aktivt arbeid for en annen fastlandsforbindelse til Hidra

Hovedutvalg for samferdsel, areal og gikk nylig inn for at fylkestinget skal si seg enig i at fylkeskommunen skal delta i vurdering av en Hidra fastlandsforbindelse i Flekkefjord bygd som rørbro, som...

av Torkelsen, Jan H., 24.10.13

Fylkeskommunen uenig med Miljøverndepartementet om videreutvikling av Sørlandsparken

Miljøverndepartementet vurderer å foreta endringer i Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050, på punktet som gjelder utbygging av Sørlandsparken Vest. Fylkesutvalget slutter seg til...

av Wanja Richardsen, 24.10.13

Flere fullfører videregående opplæring, men resultatene til eksamen er under landssnittet

Vest-Agder fylkeskommune har lykkes med å heve antallet elever som gjennomfører videregående opplæring, noe som kan ha bidratt til at resultatene, samlet sett, ikke møter de ønskede mål. Dette kommer...

av Wanja Richardsen, 24.10.13

Vest-Agder museet IKS kan bli ny eier av kulturhistoriske verdier

Fylkesrådmannen er gitt mandat til å forhandle frem en avtale om overdragelse av kulturhistoriske verdier fra nåværende eier, Vest-Agder fylkeskommune, til Vest-Agder museet IKS. Dette ble besluttet...

av Wanja Richardsen/Jan Torkelsen, 24.10.13

Bibliotekene i Agder åpner for utlån av e-bøker

Bibliotekene i Agder er blant de første i landet som tilbyr utlån av e-bøker. Arbeidet med å få på plass ordningen har pågått i ett års tid, og er nå klar til lansering i månedsskiftet...

av Wanja Richardsen, 24.10.13

Viktig at man snarest får etablert Hestmanden som et musealt besøksmål og krigsminne

Da årsberetningen for 2012 for DS Hestmanden ble tatt opp i hovedutvalg for kultur og utdanning i går ble det påpekt at skipet er et viktig maritimt kulturminne og minnesmerke for krigsseilerne....

av Torkelsen, Jan H., 23.10.13

Kleppe reiser spørsmål om kjemiske stridsmidler og ammunisjon i Skagerrak etter annen verdenskrig

-Vil fylkesordføreren snarest ta et initiativ overfor den nye klima-og miljøministeren Tine Sundtoft, for å fortgang i arbeidet med å lokalisere og fjerne de kjemiske stridsmidlene og ammunisjonen...

av Torkelsen, Jan H., 23.10.13

Målrettede tiltak for utvikling av Hægebostad kommune

Hægebostad kommune har lagt frem et kort og konkret styringsverktøy for utviklingen av kommunen i årene fremover. Dette viser kommuneplanens samfunnsdel som ble lagt frem for hovedutvalget for...

av Wanja Richardsen, 23.10.13

Solid økonomi ved Sørlandets Kunstmuseum tross besøksnedgang

Hovedutvalg for kultur og utdanning ble i går informert om at Sørlandets Kunstmuseum gikk med et godt økonomisk overskudd i fjor. I 2012 mottok museet totalt vel 14 millioner kroner i driftstilskudd,...

av Torkelsen, Jan H., 23.10.13

”Dammer som kulturminner”

Idag, den 22. okt, lanseres NVEs fjerde temaplan ”Dammer som kulturminner”, hvor det er gjort en vurdering av norske dammers kulturhistoriske verdi. Det er valgt ut 95 dammer fra hele landet som...

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 22.10.13

Nytt forslag til program for Interreg-samarbeidet Øresund-Kattegat-Skagerrak

Norge, Sverige og Danmark ble denne uka enig om et forslag til nytt program for Interreg-samarbeidet Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS). Det samlede budsjettet for perioden 2014 til 2020 vil bli på...

av Torkelsen, Jan H., 22.10.13

Motstand mot forslag til ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Miljøverndepartementet har oversendt forslag til ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel til høring i fylkeskommunene. Formålet med planen er blant annet å styrke...

av Ingunn Østby/Jan Torkelsen, 22.10.13

Vannregion Agder skal ta for seg vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i Vest-Agder har vedtatt å ta dokumentet «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Agder» til orientering. Saken skal videre til fylkesutvalget og...

av Torkelsen, Jan H., 22.10.13

Musiker får kunstnerstipend for 2013

Som en del av vennskapsavtalen Vest-Agder har med Lääne viruma i Estland gir Vest-Agder et kunstnerstipend på 25 000 kroner. For første gong går det i sin heilhet til en kunstner, Musikar Peep Pihlak....

av Inga Lauvdal / Wanja Richardsen, 21.10.13

Ny bompengeinnkreving for E-39 og en "Lindesnespakke" drøftes i fylkeskommunens politiske organer

I forslaget til Nasjonal transportplan 2014 – 2023 gir regjeringen startskuddet for planlegging og utbygging av de første delstrekningene på ny E39 mot Stavanger. I de politiske organene i...

av Torkelsen, Jan H., 21.10.13

Fylkeskommunene må kompenseres for økte utgifter som følge av nye retningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging

Miljøverndepartementet har oversendt forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging til uttalelse i blant annet fylkeskommunene. Hensikten med...

av Torkelsen, Jan H., 21.10.13

Fylkeskommunen med på spleiselag for gjennomføring av mulighetsstudie for Nodeland sentrum

Songdalen kommune har søkt om økonomisk tilskudd til gjennomføring av en mulighetsstudie for Nodeland sentrum. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune...

av Torkelsen, Jan H., 21.10.13

Anbefaler at nytt bompengeinnkrevingssystem i Kristiansandsregionen utredes

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk onsdag inn for at fylkestinget skal anmode om at det igangsettes arbeid med å utrede et nytt bompengeinnkrevingssystem i Kristiansandregionen....

av Torkelsen, Jan H., 18.10.13

Endringer i reguleringsplaner i Sørlandsparken må ta hensyn til dens regionale funksjon, trafikkforhold og kollektivtransport

Kristiansand kommune har gitt fylkeskommunen melding om oppstart av planarbeid for endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken og sendt på høring et planprogram. Kommunen oppgir at formålet med...

av Torkelsen, Jan H., 18.10.13

Økt satsing på lokal samfunnsutvikling i kommunane

I regjeringen Stoltenbergs forslag til Statsbudsjett 2014 gjer regjeringen framlegg om å auke ramma til satsinga Lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK) med 10 millionar kroner til 40 millionar...

av Torkelsen, Jan H., 18.10.13

Jordbruksarealene på Øyesletta må sikres i et langsiktig perspektiv i ny kommunedelplan

Kvinesdal kommune har varslet fylkeskommunen om at kommunen har startet planarbeid for rullering av en kommunedelplan for Øyesletta. Samtidig har kommunen oversendt forslag til planprogram til høring....

av Torkelsen, Jan H., 18.10.13

Vil ha fylkestinget med på å få vurdert rørbro til Hidra i Flekkefjord

Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i går hadde til behandling en sak om status for en fastlandsforbindelse til Hidra i Flekkefjord, gikk utvalget enstemmig inn for at fylkestinget skal si...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.13

Folkehelse i fokus i regionenes uke i Brussel

Folkehelse var blant temaene da norske regioner, byer og kommuner deltok under den ellevte utgaven av regionenes uke – Open Days – i Brussel nylig. Hensikten var å utveksle erfaringer og finne...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.13

Aukar løyvinga til VRI

Stoltenbergregjeringa satsar i sitt statsbudsjettforslag meir på forsking og innovasjon. Kommunal- og regionaldepartementet gjer framlegg om å auke ramma til Forskingsrådets VRI-program (Verkemiddel...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.13

Vi gratulerer Tine med statsråd-posten

Vår fylkesrådmann Tine Sundtoft er i dag utnevnt til statsråd i miljøverndepartementet og tiltrer med dette som medlem av den nye Solbergregjeringen, sier fylkesordfører Terje Damman

av Macdonald, Cheryl, 16.10.13

Takk til fylkeskommunene fra Navarsete

Fylkesordfører Terje Damman har mottatt en hilsen fra Kommunalminister Liv Signe Navarsete som han ønsker å videreformidle. –Etter fire år i Kommunal- og regionaldepartementet er tida inne til å...

av Torkelsen, Jan H., 16.10.13

Økt fokus på fysisk aktivitet og kosthold

Regjeringen vil legge til rette for daglig fysisk aktivitet og sunne måltider i skolen. Det foreslås i forslaget til statsbudsjett til sammen 7,3 millioner kroner fra Helse- og omsorgsdepartementet og...

av Torkelsen, Jan H., 16.10.13

Ein million ekstra til Vest-Agder-museet

Kulturdepartementet legg vekt på konsolidering, samlingsforvalting, drift og bygningsvern i musea i Det nasjonale museumsnettverket. Gjennom museumsreforma er mange museum slegne saman til større og...

av Torkelsen, Jan H., 16.10.13

Styrkjer yrkesfaga og tiltaka for auka gjennomføring

Regjeringa følgjer i sitt forslag til statsbudsjett opp stortingsmeldinga «På rett vei» med totalt 156 millionar kroner til å heve kvaliteten i yrkesopplæringa og auke gjennomføringa i den...

av Torkelsen, Jan H., 15.10.13

Norsk deltaking i Erasmus+

Regjeringa går inn for norsk deltaking i Erasmus+. Det vil gi nordmenn nye høve til å samarbeide og ha kontakt med andre på tvers av landegrensene innanfor utdanning, idrett og barne- og...

av Torkelsen, Jan H., 15.10.13

ISO-sertifisert trafikk – et nytt skritt for trafikksikkerhet

En norsk standard skal bidra til at Norge kommer videre i arbeidet med visjonen om ingen drepte og hardt skadde i vegtrafikken. Nå er standarden NS-ISO 39001 "Styringssystemer for trafikksikkerhet"...

av Torkelsen, Jan H., 15.10.13

Vil styrkje arbeidet med likestilling mellom kjønn

Regjeringa føreslår 11,9 millionar kroner til ein ny landsdekkjande statleg struktur for likestilling. Samstundes blir trepartssamarbeid for likestilling og innsatsen mot seksuell trakassering styrkt...

av Torkelsen, Jan H., 15.10.13

Det legges opp til jernbaneinvesteringer i begge endeområdene for den kommende Sørvestbanen

Til jernbaneformål foreslår regjeringen i neste års statsbudsjett 18,7 milliarder kroner i 2014, en økning på vel 30 prosent fra saldert budsjett 2013. Det legges opp til tiltak i begge endeområdene...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.13

Regjeringen forslår midler til belønningsordning og midtrekkverk i Vest-Agder

For 2014 er det satt av 80 millioner kroner i belønningsmidler til Kristiansandsregionen i regjeringens forslag til statsbudsjett. Innenfor den foreslåtte investeringsrammen for E39 er det satt av...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.13

7,7 milliardar kroner meir til velferd og utvikling i kommunane og fylkeskommunane

Regjeringa gjer framlegg om at kommunane og fylkeskommunane får ein reell inntektsvekst på 7,7 milliardar kroner i 2014. - Inntektsauken legg til rette for framleis vekst i kommunale tenester, seier...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.13

44,89 millionar kroner til regional utvikling i Vest-Agder

I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringa å løyve 2,76 milliardar kroner til ein ekstrainnsats i distrikts- og regionalpolitikken. Fylkeskommunane skal forvalte om lag 77 prosent av desse...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.13

Vest-Agder-tall i forslaget til statsbudsjett

- Regjeringen legger fram et budsjett for 2014 som trygger arbeidsplasser, verdiskaping og velferd og bidrar til et arbeidsliv der alle kan delta, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i forbindelse...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.13

Interreg: Historier og drømmer fra Øresund-Kattegat-Skagerrak

Interreg-prosjekter bør i større grad fokusere på behovene i samfunnet og i bedriftene. Det er en av konklusjonene fra avslutningskonferansen i det nåværende ØKS-programmet nylig. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.13

40 prosent færre trafikkskadde

EU-parlamentet har satt seg spenstige mål for trafikksikkerhetsarbeidet i EU i årene fremover. I følge fagbladet Våre Veger, har EU satt mål som også definerer antall hardt skadde, ikke bare omkomne i...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.13

Restaurering av Kjos hovedgård

Med tilskudd fra Riksantikvarens program for istandsetting av fredete bygninger i privat eie er utvendig kledning og vinduer på Kjos hovedgård i Kristiansand blitt restaurert i 2013.

av Kristiansen, Kåre, 11.10.13

Vil øke digital kompetanse i skolen

IKT er overalt i samfunnet – men ikke godt nok integrert i skolen. Europakommisjonen la i forrige uke frem meddelelsen Opening Up Education hvor det blir foreslått konkrete tiltak og initiativer for å...

av Torkelsen, Jan H., 11.10.13

14 kommunar i Vest-Agder får tilskot til Den kulturelle spaserstokken i 2013

Kulturdepartementet har bestemt at 361 kommunar får midlar frå Den kulturelle spaserstokken i år. Oversikten fra departementet viser at av Vest-Agders 15 kommunar er det 14 som får midlar. Berre...

av Torkelsen, Jan H., 11.10.13

Endringer i regelverket for muntlig eksamen i videregående opplæring

Kunnskapsdepartementet fastsatte endringene i regelverket for muntlig eksamen 27. september 2013. Nedenfor presenteres en oppsummering av hovedpunktene i endringene. I grunnskolen har kommunen...

av Torkelsen, Jan H., 11.10.13

2663 deltakere på Sørlandsk lærerstevne fredag 18. oktober

Sørlandsk lærerstevne er en etterutdanningsdag for ansatte i skoler og barnehager i Agder. Stevnet samler årlig rundt 2.500 deltakere på Campus Gimlemoen. Påmeldingen til denne høstens arrangement er...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.13

Sørvestbaneprosjektet har forhåpninger til ny regjering

"Regjeringen vil bygge landet: For å gi gode velferdstjenester og sikre konkurransekraften trenger vi effektiv infrastruktur med høy kvalitet. Høyre-FrP-regjeringen vil derfor ha en stor satsing på...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.13

Regionens bidrag til vekst sentralt i debatt på Norway house i Brussel

Å benytte mulighetene som finnes i europeiske regioner for å bedre økonomien og nå målsettingene i EUs vekststrategi frem mot 2020 var temaene under et seminar på Norway House i Brussel nylig....

av Torkelsen, Jan H., 10.10.13

Over ett tusen flere biler gjennom Listerbommene hver dag

Nå foreligger rapporten over trafikken gjennom Listerbommene for årets ni første måneder. Den viser at det i perioden i gjennomsnitt passerte 9280 kjøretøyer hvert døgn. Tilsvarende tall for de samme...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.13

Norge kommer bra ut i undersøkelse om ferdigheter i voksenbefolkningen

Resultater fra Norge gjør det bra i en internasjonal test som måler leseferdigheter, tallforståelse og ferdigheter i problemløsning i IKT-miljø. Forskjellene er store mellom aldersgruppene. De under...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.13

Kunnskapsministeren: – OECD-rapporten dokumenterer at voksne i Norge har god kompetanse

De norske resultatene i PIAAC er gode. Norge er nummer seks i leseferdigheter og tallforståelse og nummer fire i problemløsning og IKT. Japan, Finland og Nederland skiller seg positivt ut i lesing,...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.13

Forslag til kommunedelplan i Vennesla for sykkel til offentlig høring

Vennesla kommune har i samarbeid med Statens Vegvesen og Vest-Agder fylkeskommune utarbeidet forslag til kommunedelplan for sykkel. Høringsfrist 12. november 2013. Planforslaget er lagt ut til...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.13

Vest-Agder-museet har fått nye nettsider

Vest-Agder-museet har utviklet en flott ny hjemmeside. Nettstedet er fremdeles under utvikling. I løpet av høsten vil museet fylle det med masse spennende stoff. -Vi håper du finner greit fram til...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.13

Politiet må fortsatt være lokalt mener KS

KS hovedstyre har avgitt høringsuttalelse til en planlagt omorganisering av politiet. KS frykter at de sentraliseringsgrep som foreslås vil kunne føre til et mer bilbasert og "omflakkende" politi hvor...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.13

Bunkerologi og bunkerologer

Fotoutstilling på Vest-Agder-museet Lista, Nordberg Fort Velkommen til åpning 11. oktober kl. 18:30.

av gbl, 07.10.13

20 omkom på veiene i september 2013 – en i Vest-Agder

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i september 2013 er 20. I samme måned i 2012 var det foreløpige tallet åtte. Dette økte med to slik at det endelig tallet for september 2012...

av Torkelsen, Jan H., 07.10.13

Skal utrede folkehelse, fysisk aktivitet og mat i barnehage og skole

Blant de viktigste oppgavene i samfunnet er å legge til rette for gode oppvekstvilkår for barn og unge. Regjeringen har derfor nedsatt et offentlig ekspertutvalg som skal utrede hvordan daglig fysisk...

av Torkelsen, Jan H., 07.10.13

Opplev vestfylket i høstprakt på søndag

Er du glad i høstens myriader å fargeopplevelser i naturen? Er du i tillegg glad i friluftsliv? Da tilbyr Naturlos-programmet deg to flotte turer i Farsundsområdet søndag 6. oktober. Turene er...

av Torkelsen, Jan H., 04.10.13

Kilen kraftverk får vasskraftkonsesjon til bygging

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt søknad om tillatelse til bygging av Kilen kraftverk i Litleåna i Kvinesdal kommune. Olje- og energidepartementet ga i 2009 fylkeskommunene delegert myndighet til...

av Torkelsen, Jan H., 03.10.13

Bruk av PC og Internett på stabilt høyt nivå

95 prosent av befolkningen har brukt PC i løpet av de siste tre månedene. Det er samme andel som året før. Også i gruppen 65-74 år har andelen stabilisert seg på like under 75 prosent de siste årene....

av Torkelsen, Jan H., 03.10.13

Lindesnes Trekkspillklubb er tildelt Fylkeseldrerådsprisen 2013

Tirsdag ble den internasjonale eldredagen markert på Kongens senter i Kristiansand. Fylkesordfører i Vest-Agder, Terje Damman, benyttet anledningen til å overrekke den aller første...

av Wanja Richardsen, 02.10.13

Vest-Agder fylkeskommune bidrar med 75 000 kroner til årets TV-aksjon

Vest-Agder fylkeskommune har en lang tradisjon med å bidra økonomisk til den store nasjonale dugnaden som TV-aksjonen er, og gir i år 75 000 kroner til Nasjonalforeningen for folkehelses arbeid med...

av Wanja Richardsen/Jan Torkelsen, 02.10.13

Kun hver tredje tenåring bruker hjelm

Statens vegvesen har registrert hjelmbruk på 9 800 syklister over hele landet, og undersøkelsen viser at ungdom er klart dårligst til å bruke sykkelhjelm. Kun 35 prosent av unge mellom 12 og 17 år...

av Torkelsen, Jan H., 01.10.13

Vest-Agder fylkeskommune gir starthjelp til prosjektet "Teknisk senter, Flekkefjord"

Samarbeidsprosjektet mellom Flekkefjord ungdomsskole, Lister videregående skole og Flekkefjord og omegn Industriforening er bevilget 150 000 kroner til et to-årig utviklingsarbeid for å opprette...

av Wanja Richardsen, 01.10.13