• Arild Eielsen
© Aust Agder Fylkeskommune
  av Jan H. Torkelsen / Wanja Richardsen, 29.11.13

  Lederskifte i rådmannsgruppen for Regionplan Agder 2020

  Tidligere fylkesrådmann Tine Sundtoft har ledet rådmannsgruppen for Regionplan Agder 2020. Hun er...

  Les mer
 • Knaben Gruvebygninger
  av Torkelsen, Jan H., 29.11.13

  Fylkeskommunen med i utviklingsprosjekt for Knaben

  Det foregår flere utviklingsprosjekter i kommunene knyttet til kultur og kulturminnevern hvor...

  Les mer
 • Gatelys
  av Torkelsen, Jan H., 28.11.13

  Elektro og strøm på fylkesveiene krever økte ressurser

  Elektro er et område innen veiforvaltning som stadig krever mer ressurser. I tillegg til flere...

  Les mer
 • To Brev 40 Of 40
  av Haldorsen, Even, 27.11.13

  Fag, svenne og kompetansebrevutdeling i Lyngdal

  Tirsdag 26. november gikk den andre av to fag-, svenne- og kompetansebrevutdelinger i Vest Agder av...

  Les mer
 • Førjulshygge På Museet
  av Jan Torkelsen og Eva Høiby, 27.11.13

  Førjulshygge i Bygaden

  1. søndag i advent, 1. desember, fra klokken 12 00 til 16.00, inviterer Kristiansand museum på...

  Les mer
 • Oljefri Illustrasjonsbilde
  av Torkelsen, Jan H., 27.11.13

  Støtte til kampanje som vil ha slutt på oljefyring

  Oljefri-kampanjen er et nasjonalt prosjekt i regi av Naturvernforbundet og har som mål å utfase alle...

  Les mer
 • Lister Nyskaping Logo
  av Torkelsen, Jan H., 27.11.13

  Mer til næringshager

  Lister nyskaping AS ivaretar fylkeskommunens satsing på nyskaping i vestregionen. Kommunene er...

  Les mer
 • Alex Scherph
© http://www.imdb.com
  av Richardsen, Wanja, 26.11.13

  Teaterinstruktør Alex Scherpf er tildelt Fylkeskulturprisen 2013

  Fylkeskulturprisen for 2013 er tildelt teaterinstruktør Alex Scherpf fra Søgne. Prisen ble første...

  Les mer
 • Bibliotekillustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 26.11.13

  Høy aktivitet på bibliotekene

  Besøkstall og utlånstall i bibliotekene i Vest-Agder holder seg stabilt høye, og godt over...

  Les mer

Fylkeskommunen er støttespiller for Klimapartnere

I januar 2009 etablerte Arendal kommune, Aust-Agder fylkeskommune og GRID-Arendal Klimapartner som et delprosjekt under prosjektet FN-byen Arendal. I april 2010 ble nettverket etablert som et eget...

av Torkelsen, Jan H., 26.11.13

Ros til kulturtorget på Vigeland i Lindesnes

-Kulturtorget på Vigeland har vært et viktig kulturprosjekt som har utviklet Lindesnes kommune på en positiv måte ved at det har blitt skapt en flott møteplass for kommunens innbyggere. Det at...

av Torkelsen, Jan H., 25.11.13

Støtte til både Arendalsuka og Arendalskonferansen

Vest-Agder fylkeskommune vil i 2014 bidra til arrangementer i Arendal, dersom fylkestinget i midten av desember følger opp fylkesrådmann Kristin Tofte Andresens budsjettforslag.Hun foreslår at det...

av Torkelsen, Jan H., 25.11.13

Fylkeskommunen er en pådriver i folkehelsearbeidet

Det regionale folkehelsearbeidet er en lovpålagt oppgave. Ifølge folkehelseloven skal fylkeskommunen være pådriver for, samordne og understøtte folkehelsearbeidet i fylket. Fylkeskommunen skal ha...

av Torkelsen, Jan H., 25.11.13

Mange søkere til utdanning på Fagskolen

Innsøking og studenttall til Fagskolen i Kristiansand har økt de siste årene. I 2013 har fagskolen 310 studenter hvorav 40 prosent på tekniske deltidsstudier. Selv om det for 2013 ble opprettet en...

av Torkelsen, Jan H., 22.11.13

Fylkeskommunen viderefører engasjementet i Ungt Entreprenørskap Agder

Entreprenørskap i skolen er et viktig satsingsområde for å skape kultur for entreprenørskap på Agder. Satsingen ivaretas av foreningen Ungt Entreprenørskap Agder. De siste årene har Agder vært blant...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.13

Stiftelsen Arkivet er en viktig bidragsyter til Den kulturelle skolesekken

Stiftelsen Arkivet er et senter for historieformidling og fredsbygging. Stiftelsen jobber med forskning, dokumentasjon, undervisning og kulturformidling. Det foreligger nå en årsmelding for fjoråret...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.13

Sørlandet er en eksportintensiv region med stor gründeraktivitet

Sørlandet er en eksportrettet industriregion. Vest-Agder er Norges viktigste eksportfylke for bearbeidede industrivarer som maskiner, metaller og instrumenter. Industribedriftene står for 98 prosent...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.13

Når ble kikkerthuset i Mandal fjernet av tyskerne?

Hjelp Mandal museum med opplysninger til unike bilder fra de første krigsårene. Ganske tidlig etter at de tyske troppene okkuperte landet, begynte arbeidet med å befeste Mandal og omegn....

av Torkelsen, Jan H., 21.11.13

Det foreslås utredning om toppidrett i kajakkpadling på Lister videregående skole

En Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for perioden 2014 til 2020 er nå sendt til politisk behandling i fylkeskommunen. Forslag til planen har vært på høring fra 10. april til...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.13

Den digitale skolen rykker stadig nærmere

En ny rapport fra forsknings- og utviklingsprosjektet til New Media Consortium (NMC) beskriver ny teknologi som vil ha stor innvirkning på utdanningen i årene som kommer. NCM er et ideelt samarbeid...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.13

Vest-Agder - Industrifylket med sterke klynger

Vest-Agder er et av landets største industrifylker. Industrien sysselsetter mer enn 11 500 personer. Bare Møre og Romsdal har en høyere andel industriarbeidsplasser (15,3 prosent) av alle...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.13

Finansieringsavtale for Kilden undertegnet

En avtale om regionalt tilskudd til Kilden ble nylig undertegnet av fylkesordførerne i Vest-Agder og Aust-Agder samt ordførerne i Arendal, Grimstad og Kristiansand. Avtalen gjelder fra og med...

av Torkelsen, Jan H., 19.11.13

Budsjettøkning gir mer asfalt og bedre tunneler

Regjeringen Solberg legger ytterligere 1,4 milliarder kroner inn i sitt forslag til statsbudsjett i forhold til budsjettforslaget forrige regjering la fram i oktober. Drift og vedlikehold av...

av Torkelsen, Jan H., 19.11.13

Satsingen på matematikk og realfag trappes opp

- Det er behov for en ekstra satsing på matematikk og realfag i norsk skole. Flere elever må prestere bedre. Da må vi starte med læreren og lærerens kompetanse, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe...

av Torkelsen, Jan H., 19.11.13

Ny bro i Flekkefjord sentrum prioriteres høyt

Fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen uttrykker i sitt forslag til økonomiplan for fylkeskommunen for perioden 2014 til 2017, at ny bro på fylkesvei 44 gjennom Flekkefjord prioriteres høyt. Det er lagt...

av Torkelsen, Jan H., 18.11.13

Nullvisjonsprosjektene blir permanente trafikksikkerhetstiltak

I handlingsprogrammet for fylkesveiene i perioden 2014-17 foreslås nullvisjonsprosjektene videreført som permanente trafikksikkerhetstiltak i Vest-Agder. Dette er pionerarbeid, og Vest-Agder kan bli...

av Torkelsen, Jan H., 18.11.13

Arbeidsledigheten i Vest-Agder rundt landsgjennomsnittet

Arbeidsledigheten i Vest-Agder var ved utgangen av juli 2013 på 2,9 prosent og dermed rett over landsgjennomsnittet på 2,8 prosent. Arbeidsledigheten er høyest i Songdalen kommune med 3,6 prosent og...

av Torkelsen, Jan H., 18.11.13

Godt nivå på drift og vedlikehold i tunneler neste år

Det er 18 tunneler på det fylkeskommunale veinettet, inkludert det ene løpet i Vågsbygdtunnelen. I fylkeskommunens årsbudsjett for neste år videreføres et godt nivå på drifts- og vedlikeholdsoppgaver...

av Torkelsen, Jan H., 15.11.13

Vest-Agders befolkning i stor grad konsentrert i og rundt Kristiansand

To tredjedeler av befolkningen i fylket bor i Kristiansand og de omliggende kommunene Vennesla, Søgne og Songdalen. Befolkningen er i økende grad konsentrert i og omkring Kristiansand over de siste...

av Torkelsen, Jan H., 15.11.13

Ny tannhelseklinikk i Rona i Randesund neste år

Fylkeskommunen styrker den offentlige tannhelsetjenestens tilbud i østre del av Kristiansand kommune neste år. En ny klinikk i skal stå ferdig i Rona desember 2014. Den vil erstatte klinikkene på Grim...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.13

Færre passeringer i bomstasjonene i Kristiansand

I sist møte i ATP-Areal- og transportplanutvalg i Kristiansandsregionen redegjorde avdelingssjef Johan Mjaaland i Statens vegvesen om statistikk for de første fem ukene etter det ble innført...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.13

Søkemulighet - prosjektmidler for ubemannede museer i Vest-Agder

Vest-Agder-museet lyser nå ut prosjektmidler for ubemannede museer i Vest-Agder. Det er også anledning til å søke om faglig bistand og veiledning for 2014. Søknadsfristen er 15. desember. Museer i...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.13

Befolkningen i Vest-Agder vokser saktere enn i landet forøvrig

Ved inngangen til 2013 var Vest-Agders befolkning på 176 353 personer. Befolkningen har økt med 2029 innbyggere fra 2012, noe som tilsvarer en økning på 1,2 prosent. Dette er mindre enn for...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.13

Økt ramme til opprusting av fylkesveiene

Fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen foreslår at opprinnelig budsjett for drift- og vedlikehold av fylkesveiene i Vest-Agder oppjusteres med 3 prosent neste år. Dette gir en økning på drift- og...

av Torkelsen, Jan H., 13.11.13

Ny skolebruksplan for kristiansandsregionen klar før sommeren 2014

Det er startet opp arbeid med utarbeiding av en skolebruksplan for kristiansands-regionen. Rektor på Kvadraturen skolesenter Knut Aasen er engasjert sentralt i dette arbeidet. Det er en målsetting at...

av Torkelsen, Jan H., 13.11.13

Kommunene i Agder oppfordres til økt vektlegging av likestillingsarbeidet

Leder Bjørgulf Sverdrup Lund og nestleder Toril Runden i Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 underskrev mandag et brev til samtlige 30 ordførere og regionrådene i agderfylkene. Her...

av Torkelsen, Jan H., 13.11.13

Krypsiv inn på statsbudsjettet igjen?

I vår ble det varslet at Krypsivprosjektet på Sørlandet ikke ville motta mer statlig støtte fra og med 2014. Men etter stort lokalt engasjement er krypsivarbeidet nå kommet inn på forslaget til...

av Torkelsen, Jan H., 13.11.13

Meget stram driftsramme i fylkesrådmannens forslag til budsjett for fylkeskommunen

Etter at regionplanen ble lagt frem i juni 2010 har utfordringen vært å holde et langsiktig fokus på å realisere planens hovedmålsettinger innen for begrensede økonomiske rammer. Det er lite som tyder...

av Torkelsen, Jan H., 12.11.13

Ny håndbok om veg- og gateutforming

Håndboken Veg- og gateutforming er revidert. Nå er den nye og oppdaterte håndboken klar til bruk etter at Samferdselsdepartementet har godkjent den. Den nye håndboken erstatter 2008-versjonen og...

av Torkelsen, Jan H., 12.11.13

Regionene enige om forslag til nytt Interreg-program for Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) fra 2014

Den politiske strategigruppen med representanter for de 15 regionene og fylkene i Øresund-Kategat-Skagerrak-området – deriblant Agderfylkene – vedtok 14.oktober forslag til nytt program for 2014 –...

av Torkelsen, Jan H., 12.11.13

Landbruks- og matministeren besøker Vest-Agder i dag

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug besøker i dag en rekke steder i Vest-Agder. Fylkesmann Ann-Kristin Olsen og landbruksdirektør Dag Petter Sødal har lagt opp et hektisk program for ministeren....

av Torkelsen, Jan H., 12.11.13

Glassfasaden på Tangen VGS – årsak avdekket

En omfattende rapport fra Multiconsult avdekker at årsaken til at glasspanel på fasaden av Tangen VGS, blir ødelagt, er sammensatt, det forteller leder for bygg og innkjøpsavdelingen i fylkeskommunen,...

av Macdonald, Cheryl, 11.11.13

Fylkeskommunen har oppdatert sine etiske normer

Det er i høst foretatt en gjennomgang av etikkpraksisen i fylkeskommunen. Gjennom dette ønsker Vest-Agder fylkeskommune å sette ord på forventninger til folkevalgte og ansatte når det gjelder atferd....

av Torkelsen, Jan H., 11.11.13

Kommunereformen i startgropa etter at regjeringen har vært i dialog med Stortinget

Den nye regjeringens kommunereform sto høyt på dagsorden da kommunalminister Jan Tore Sanner (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) møtte KS-ledelsen på sitt aller første konsultasjonsmøte tirsdag...

av Torkelsen, Jan H., 11.11.13

Europaparlamentet bevilger 250 000 Euro til å utrede grunnlaget for en EU-strategi for Nordsjøregionen

Den 23.oktober bevilget Europaparlamentet 250 000 Euro til arbeidet med å utrede grunnlaget for en makroregional strategi for Nordsjøregionen i EU-regi etter søknad fra Nordsjøkommisjonen....

av Torkelsen, Jan H., 11.11.13

Vest Agder lavt på statistikk over karakterer ved avsluttet grunnskole

I likhet med de tre foregående år, hadde elevene i Sogn og Fjordane også i 2013 det høyeste karaktersnittet av alle elever som gikk ut av grunnskolen. I gjennomsnitt hadde elevene der 41,2...

av Torkelsen, Jan H., 11.11.13

Mer til fylkesveger

Regjeringen foreslår mer midler til fylkesveger gjennom økt statlig tilskudd til fornying og opprusting. I tillegg foreslår regjeringen at rentekompensasjonsordningen for fylkesveger blir videreført...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.13

Regjeringen styrker yrkesfagene

Regjeringen vil ta sterkere grep for å redusere antall unge som faller fra og ikke gjennomfører videregående utdanning. – Vi styrker lærlingtilskuddet slik at det blir enklere for bedrifter og det...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.13

Regjeringen starter lærerløftet

Regjeringen øker satsingen på etter- og videreutdanning for lærere med mer enn 300 millioner kroner i 2014. Det betyr blant annet at ytterligere 750 lærere kan få videreutdanning i 2014. I tillegg vil...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.13

Nesten 11 prosent flere kjøretøyer gjennom Listerbommene

Etter ti måneder i år har det vært en økning i antall bompasseringer i Lister på samlet 10,7 prosent. I perioden fra årsskiftet har det passert 2 798 403 kjøretøyer gjennom de tre bomstasjonene. Det...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.13

Lister videregående skole med i internasjonal kamp mot frafall i skolen

-Skolens viktigste jobb er å motivere ungdom til å fullføre utdanningen og komme seg ut i jobb, sier assisterende rektor og internasjonalt ansvarlig ved Lister videregående skole i et oppslag i...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.13

Offentlig-privat samarbeid om det viktigste klimaprosjektet i Vest-Agder for tiden

Fylkeskommunen støtter Alcoa Norges utvikling av den nye "Carbothermiske Aluminiumprosessen", som regnes som det viktigste klimaprosjektet i fylket for tiden. Dette kommer frem i samarbeidsavtalen med...

av Richardsen, Wanja, 06.11.13

KS vil ha mer til samferdsel

KS har fremmet forslag til endringer i statsbudsjettet i møte med regjeringen 5. november. KS sine forslag fremmes på bakgrunn av behandling i Landsstyret og på de regionale høstkonferansene....

av Torkelsen, Jan H., 06.11.13

Økt fokus på drift og vedlikehold av fylkesvegene i nytt handlingsprogram

Fylkestinget godkjente tirsdag et handlingsprogram for perioden 2014-2017 for fylkesvegnettet i Vest-Agder. Programmet bygger på det eksisterende Handlingsprogram for fylkesveg 2010-2013. På grunn av...

av Torkelsen, Jan H., 06.11.13

Sanntidsinformasjonssystemet (SIS) ute av drift

Sanntidsinformasjonssystemet (SIS) har siden i tirsdag 5. november, vært ute av drift. Nå jobber vi med leverandører for å løse dette så raskt som mulig. Feilen ser ut til å ligge hos Netcom. AKT...

av Macdonald, Cheryl, 05.11.13

Historisk åpning av det første Ungdommens fylkesting i Vest-Agder

-Det at det nå opprettes et eget Ungdommens fylkesting er en milepel som betyr at nå har alle innbyggerne i Vest-Agder en kanal hvor de kan utøve innflytelse over Vest-Agders utvikling, ja, over...

av Torkelsen, Jan H., 05.11.13

Se utstilling om kongefamiliens utenlandsopphold under andre verdenskrig

Torsdag 19. desember åpner utstillingen “Den lengste reisen” på Nordberg fort på Lista i Farsund kommune. Utstillingen er en del av Regjeringens 75 års gave til kongeparet. Gjennom symbolrike...

av Torkelsen, Jan H., 05.11.13

Informasjonsenheten på plass for å følge fylkestinget

Kommunikasjonsfolkene fra fylkeskommunen er på plass i Kvinesdal for å følge møtene i fylkestinget på tirsdag og onsdag, og bringe beslutningene ut til innbyggerne. Men først er det duket for...

av Richardsen, Wanja, 04.11.13

Treg oppstart på fylkesveivedlikehold

-Den rødgrønne regjeringens forslag på 500 millioner kroner til fylkesveier i 2014 er i tråd med NTP. Likevel kunne vi forvente en kraftigere satsing med tanke på det kartlagte vedlikeholdsetterslepet...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.13

Barracuda i Skagerrak?

Subtropiske arter beveger seg nordover etter hvert som klimaet blir varmere og havtemperaturen stiger. Barracuda i Kattegat og Skagerrak er derfor ikke urealistisk i framtida, viser ny rapport fra...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.13

Fredag ble Brokke - Suleskarveien stengt

Den 1. november er fast stengningsdato for den populære sommerveien mellom Sirdal og Valle. Mange benytter seg av innlandsveien i spektakulære høyfjellsomgivelser mellom øst og vest. Veien er en meget...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.13

Lansering av E-lån Agder

Fredag 1. november åpner bibliotekene i Agder opp for gratis e-bokutlån til alle bibliotekbrukere i de to Agder-fylkene. Vi gleder oss over at vi nå kan gi publikum dette tilbudet.

av kas, 01.11.13

Velkommen til FRAMTIDSBYGDA 2013!

"Mangfold som regional kraft" er tittelen når det tradisjonsrike årlige arrangementet Framtidsbygda igjen arrangeres i høst. Det gjennomføres som en lunsj-til lunsj-konferanse. I år er stedet Rustad ...

av Torkelsen, Jan H., 01.11.13

Søndag 3. november inviterer Lindesnes fyr til smak og opplevelser for mange sanser

Det handler om «Smakebiter fra kystens spiskammer». Kysten er vårt fundament, og folk på kysten har alltid livnært seg av både vilt og tamt - og hentet ressurser fra både hav og land. Det er dette...

av Torkelsen, Jan H., 01.11.13

Høyt aktivitetsnivå for Sørnorsk filmsenter AS

Sørnorsk filmsenter AS har hatt høy aktivitet innen ulike kurs, seminarer og verksteder hvor filmmanus, regi og produksjon i lengre formater har vært et satsingsområde. Dette kommer frem av...

av Torkelsen, Jan H., 01.11.13