Funn fra teltringen i Sirdal

Sommer er tid for arkeologiske undersøkelser rundt omkring i fylket. I år har Fylkeskonservatorens feltarkeologer gjennomført flere registreringer høyt til fjells og gjort spennende funn fra flere tidsperioder.

I forbindelse med en plansak for ny kraftledning mellom Tonstad og Lyse i Sirdal kommune, har Fylkeskonservatoren denne sommeren  gjennomført arkeologiske registreringer i planområdet som blir berørt av den nye traséen. Undersøkelser rundt de regulerte vannene mellom Tonstad og Lyse har gitt mange funn, grunnet den lave vannstanden i magasinene. 

Nyfunn av teltring fra yngre steinalder på Bergjekvæven, Valevatn i Sirdal
I juli ble det foretatt en arkeologisk registrering i området Bergjekvæven ved Valevatn i Sirdal. Tidligere har det blitt funnet flintavslag ved et bekkeutløp på stedet av Ottar Sundvor. Registreringen i sommer påviste en spennende steinalderboplass like ved funnstedet. Boplassen består av en noe utvasket teltring, diameter 5,5 m. I teltringen ble det funnet en rund steinring, flint- og bergkrystallavslag av yngre steinalders karakter, samt en brent, flat, trebit som kan se bearbeidet ut. Steinalderboplassen ligger på en N-NØ-vendt flate ut mot Valevatn, og få meter NV fra utløpet av bekk Bergjekvæven.

Steinalderboplassen ble funnet fordi vannstanden i magasinet Valevatn sto lavere enn normalt. Boplassen er ellers ved høyere vannstand oversvømt. Funnet av boplassen er svært spennende og viser at potensialet for funn av nye interessante steinalderlokaliteter i fjellet fremdeles er tilstede.

Jernvinneanlegg Ousdalsvatnet, Sirdal kommune. 
Rundt Ousdalsvatnet ble det registrert noe man sjeldent finner i Vest-Agder; et komplet jernvinneanlegg.

De vanligste funnene av jernvinne i Vest-Agder er enkelt slagg som man finner langs vannene, mens ved Ousdalsvatnet fant man ikke bare slagghaugen beregnet til flere tonn, men også rester av selve jernvinneovnen og røstebålen hvor man har redusert myrmalm.    

Slagghaugen ligger på brinken av tangen, med utkastet mot en bekken i øst. Slagghaugen er vifteformet. Slagghaugen er påvirket av vannstandsendringen i Ousdalsvatnet. Bunnen av slagghaugen er meget omrotet, mens toppen er mindre påvirket. Toppen har fremdeles noe av torva og gressdekket voksende på seg, mens slagget på sidene er fullstendig eksponert. Slagget på sidene av slagghaugen ser også ut til å ha blitt blandet mer med sand og småstein enn toppen. Mye av slagget har smeltet fast med ovnsdeler og noe av slagget har formet seg etter konturene av ovnskonstruksjonen.

Den nøyaktige alderen på jernvinne anlegget er i dette øyeblikk usikkert. En C-14 prøve fra et kullag i ovnen vil gi en mer nøyaktig datering.

Rune Fredriksen og Joachim Wintervoll.

 

av Willumsen, Yvonne Fernmar, publisert 5. august 2014 | Skriv ut siden