Helle presenterer kartlegging
© Tore Ellingsen, Agderposten

Tore Ellingsen, Agderposten

Resultatet fra den nylig gjennomførte kartleggingen av likestillingsarbeid i Agders kommuner viser at svært mange kommuner jobber aktivt med å redusere uønsket deltid og å skape heltidskultur i kommunen. Kartleggingen er et ledd i utviklingen av Agdermodellen for likestilling.

(Foto: © Tore Ellingsen, Agderposten)

Bildet viser prosjektleder Helle Mellingen som presenterer resultatene fra kartleggingen i et møte i politisk samordningsgruppe tirsdag 23.september.

Ønskelig med heltidskultur
Undersøkelsen viser at mange kommuner jobber aktivt med likestilling på ulike felt, og at arbeidsgiverrollen er den som har klart størst fokus: "Hele 18 av de 22 kommunene som hadde svart innen fristen, rapporterer at de har et høyt fokus på å redusere uønsket deltid, og jobber for å innføre heltidskultur innenfor de tradisjonelle kvinneyrkene. Mange har vært med i ulike nasjonale prosjekter, og sitter på verdifulle erfaringer. Dette må hele Agder dra nytte av", sier Mellingen.

Ulik tilnærming
Videre viser undersøkelsen at flere kommuner er i gang med egne planer for likestilling, inkludering og mangfold. Andre har valgt å integrere likestillingsperspektiv i den overordnede kommuneplanen. Bare et fåtall av kommunene har etablert egne likestillingsutvalg, mens mange har lagt ansvaret for likestilling til kommunalutvalg eller formannskap. Satsingen på arbeidsgivertiltak reflekteres i at en del også har valgt å legge ansvaret for likestilling til administrasjonsutvalget.

Fylkeskommunene har en koordinerede rolle
Kommunene ble spurt om hvordan det regionale nivået best kan støtte opp om kommunene i arbeidet for økt likestilling. I tillegg til rådgivning og kompetansehevende tiltak, etterlyste kommunene en tydelig kordinering av av dette arbeidet. Fylkeskommunene har gjennom sin rolle som regional utviklingsaktør et ansvar for å etablere regionale partnerskap om viktige satsingsområder. Gjennom Agdermodellen for likestilling og den regionale planen for likestilling, inkludering og mangfold (LIM-planen) tar Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner nå et stort skritt framover.

av Helle Mellingen/Wanja Richardsen, publisert 29. september 2014 | Skriv ut siden

Se hele presentasjonen her: