• Fremtidsbyda 2015
  av Torkelsen, Jan H., 27.02.15

  Jubileum for «Framtidsbygda»

  For tiende året arrangeres konferansen Framtidsbygda på Agder. Det er fylkesmannen og...

  Les mer
 • Terje Damman Med Fylkesordførerkjedet
  av Macdonald, Cheryl, 24.02.15

  Uenighet om 200 millioner kr.

  Vest-Agder fylkeskommune har mottatt forliksklage fra AF NCC-Repstad Anlegg ANS vedrørende tvist om...

  Les mer
 • Olav Haavorstad
  av Torkelsen, Jan H., 24.02.15

  Utdanningspolitikere på befaring til Listerskolene

  Det er besluttet at et møte som er oppsatt for hovedutvalg for kultur og utdanning 3. mars avlyses....

  Les mer
 • Bompengeskilt På Kvinesheia
  av Torkelsen, Jan H., 23.02.15

  Stor trafikkvekst på E-39 (1)

  Det foreligger nå statistikk for passeringer gjennom bomstasjonen i bomstasjonene i Listerregionen i...

  Les mer
 • Svennebrev Og Fagbrev
  av Torkelsen, Jan H., 20.02.15

  Regjeringen vil ha flere lærlinger

  Regjeringen har hatt som målsetting 20 prosent flere lærlinger i 2015. Målet er ikke nådd. Nå...

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av Torkelsen, Jan H., 20.02.15

  Fylkesordføreren vil avvente Stortingets behandling av endringer i Arbeidsmiljøloven

  Fylkestingsrepresentant Sølvi Gjerdahl Thomassen fra Sosialistisk Venstreparti hadde til...

  Les mer
 • Felles Ft -møte Februar 2015
  av Torkelsen, Jan H., 18.02.15

  Fortsatt mest ubesvarte spørsmål om regionnivåets fremtid

  Kommunereformen var tema på et felles møte for fylkestingene i Vest- og Aust-Agder i dag. Etter...

  Les mer
 • Bjoergulv Sverdrup Lund
  av Richardsen, Wanja, 18.02.15

  Halvveis i regionplanarbeidet – hva nå?

  I år er Regionplan Agder 2020 halvveis inn i sin virkeperiode. Da fylkestingene på Agder var samlet...

  Les mer
 • Kjell Pedersen Rise DDA
  av Torkelsen, Jan H., 18.02.15

  Sørlandet – landets mest effektive digitalutbygger

  Agderfylkene har i flere år stått for en unik måte å tilrettelegge for digitalisering. I flere år...

  Les mer

Fylkeskommunene må fortsette som eiere av offentlige fagskoler

Regjeringen Stoltenberg oppnevnte i august 2013 et utvalg for å utrede fremtiden til norsk fagskoleutdanning. Utvalget skulle kartlegge fagskolens status, kvalitet, kobling til arbeidslivets...

av Torkelsen, Jan H., 18.02.15

Løsninger for kollektivtrafikk må presiseres for ny E-39 mellom Vigeland og Lyngdal vest

Fylkestinget rettet i går blant annet søkelyset på hvordan løsninger for kollektivtrafikk må presiseres og tas hensyn til i planarbeidet for ny firefelts E39 på strekningen Vigeland i Lindesnes...

av Torkelsen, Jan H., 18.02.15

Fylkeskommunene bør få overført mange flere oppgaver

Regjeringen har varslet at den vil legge frem en melding til Stortinget om oppgavefordeling og region- og kommunestruktur innen utgangen av mars 2015. Stortingsmeldingen vil drøfte ulike retninger...

av Torkelsen, Jan H., 17.02.15

Fylkestinget positivt til å fusjonere innovasjonsselskapene Innoventus AS og Coventure AS

Innovasjonsselskapene Innoventus AS og Coventure AS driver begge med inkubator som et verktøy for utvikling av nye vekstbedrifter eller for å utløse vekst i eksisterende bedrifter. Gjennom dette får...

av Torkelsen, Jan H., 17.02.15

Spennende aktivitetsmuligheter i vinterferien i Vest-Agder

I uke ni fra 21. februar til 1. mars er det vinterferie i Vest-Agder. Vest-Agder-museet gir de som har lyst til å fylle noen timer med spennende, interessante og engasjerende aktiviteter mulighet til...

av Gunhild Aaby og Jan Torkelsen, 17.02.15

Venneslarussen ønsker å spre glede i bygda

I flere år har russen på Vennesla videregående skole hatt engasjement for kreftsaken. I fjor satt venneslarussen innsamlingsrekord, med hele over 150.000 kroner til kreftsaken. I år vil også de eldre...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.15

Skibsplast Sportsmann junior 11′ vil gjenoppstå på museum

Som et ledd i Vest-Agder museets årelange satsing på gamle klassiske plastbåter er det planlagt å støpe en gammel klassiker i 1:1 størrelse. Målet er å dokumentere prosessen omkring hvordan...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.15

Færre kjører privatbil, flere tar buss og sykler i Kristiansand

Personbiltrafikken på innfartsveiene til Kristiansand er redusert med 1,9 prosent fra 2012 til 2014. Det innebærer at kravet om nullvekst i belønningsavtalen med staten er oppfylt med god margin. Fra...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.15

Skreddersydd toppidrettsutdanning ved Kristiansand katedralskole Gimle

I en egen sak til fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning orienterte fylkesutdanningssjef Arly Hauge tidligere denne uken om det nye utdanningstilbudet innen toppidrett ved Kristiansand...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.15

Kandidatene til Sørlandets litteraturpris 2015 klare

Sørlandets litteraturpris er innstiftet og finansiert av bokhandlere og bibliotekene i Agder. Prisen deles ut 23.april klokka 19.00 i Kunsthallen over Kristiansand hovedbibliotek. Premien er på...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.15

Spennende debatt om bibliotekene i ny kommunestruktur

Mandag 9. februar kl. 13.00 til 15.00 ble det holdt paneldebatt i kursrommet «Haven» på Fylkeshuset i Kristiansand. I panelet satt leder for Norsk Bibliotekforening Mariann Schjeide,...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.15

Systematisk arbeid mot mobbing på de fylkeskommunale skolene bærer frukter

Arbeidet mot mobbing er sentralt for de fylkeskommunale skolene i Vest-Agder. I en nasjonal elevundersøkelse som ble gjennomført i november-desember 2014 oppga 102 elever at de ble mobbet hver måned...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.15

Ny videregående skole i Søgne planlegges i to byggetrinn

Da fylkestinget behandlet Skolebruksplan for Vest-Agderskolen i desember i fjor ble det vedtatt at det skal etableres en ny kombinert skole på Tangvall i Søgne, og at naturbrukstilbudet ved Søgne...

av Torkelsen, Jan H., 11.02.15

To videregående skoler i Lister fra skoleåret 2016 - 2017

I Listerregionen har en, i skolebruksplanen for Agderskolen frem mot 2030, tatt sikte på at det skal etableres to selvstendige skoler i Farsund og i Flekkefjord, med tilhørende filialer i henholdsvis...

av Torkelsen, Jan H., 11.02.15

Nye navn på de videregående skolene i Lister

I skolebruksplanen, som nå er på politisk dagsorden, er det lagt opp til at det skal etableres to selvstendige skoler i Listeregionen, en i Farsund og en i Flekkefjord, med tilhørende filialer. Skolen...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.15

Dagskurs i planverktøy for bedre stedsutvikling

Er du nysgjerrig på hvordan jobbe med sosiale perspektiver i stedsutvikling? Hvordan finne og bruke friluftslivskvalitetene i et område? Hvordan påvirke det sosiale liv i et område og hvilke...

av nbr, 10.02.15

Fylkestingene i Agder holder felles møte 18. februar

Det er blitt en tradisjon at fylkestingene i Vest- og Aust-Agder avholder et felles møte årlig. I år finner dette sted på Quality hotell i Sørlandsparken i Sørlandsparken 18. februar. Dagen før er det...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.15

Gledelig trafikkstatistikk for januar i Vest-Agder

Nullvisjonen, en visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken, er ledestjernen i trafikksikkerhetsarbeidet. Det arbeides målrettet etter denne visjonen i Vest-Agder. Det skjer gjennom en...

av Torkelsen, Jan H., 09.02.15

Over 5000 lærere kan få videreutdanning i 2015

Satsingen på videreutdanning for lærere trappes nå opp. 1 500 nye studieplasser blir opprettet i år. Totalt kan over 5000 lærere få plass på et videreutdanningstilbud fra høsten. Matematikk, engelsk...

av Torkelsen, Jan H., 06.02.15

Fem millioner til informasjonstiltak ved høstens valg

27 organisasjoner får til sammen nær fem millioner kroner til informasjonstiltak rettet mot unge velgere før kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Målet er også at tiltakene kan bidra til å øke...

av Torkelsen, Jan H., 06.02.15

Barn og unge målgruppe for nytt internasjonalt reiselivsprosjekt

Knutepunkt Sørlandet ønsker sammen med partnere fra Sverige og Danmark å fremme en prosjektsøknad innen Øresund/Kattegat/Skagerrak-programmet som er en del av Interreg 2014-2020. Prosjektet har fått...

av Torkelsen, Jan H., 05.02.15

Fraråder konsesjon til nytt vindkraftanlegg på Buheii i Kvinesdal

Buheii Vindkraft AS har søkt om konsesjon i henhold til energiloven om å bygge og drive et vindkraftverk i Kvinesdal. Det legges opp til et anlegg som skal bestå av 23 turbiner. Disse vil ha en...

av Torkelsen, Jan H., 04.02.15

Positiv tilbakemelding til planopplegg for ny E-39 mellom Vigeland og Lyngdal vest

Fylkesutvalget behandlet i går en melding om oppstart av kommunedelplanarbeid og høring av forslag til planprogram for ny firefelts E39 på strekningen Vigeland i Lindesnes kommune til Lyngdal vest....

av Torkelsen, Jan H., 04.02.15

Reiselivsklyngen USUS sikter seg inn mot å bli National Center of Expertice

Til høsten har USUS-nettverket for bedrifter i reiselivs-, opplevelses- og kulturnæringen på Sørlandet og i Telemark vært et Arena-prosjekt i fem år. Arena-programmet er en nasjonal satsing på...

av Torkelsen, Jan H., 03.02.15

2. gangs høring av Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021

Innenfor vannforvaltningen i Norge jobbes det med å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre...

av Lassen, Bård Andreas, 03.02.15

SV-interpellasjon om regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven

Fylkestingsrepresentant Sølvi Gjerdahl Thomassen fra Sosialistisk Venstreparti har oversendt en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman som hun ber om svar på i fylkestingets møte 17. februar....

av Torkelsen, Jan H., 03.02.15

Vil ha trykk på satsingen på grønne datasentre på Sørlandet

Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder vil fremover rette et samlet politisk trykk fra landsdelen til regjeringen, Stortinget og organisasjoner i næringslivet for å få realisert grønne...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.15

Tettstedsutvikling i Farsund et sentralt tema i høringsuttalelse

Farsund kommune er ferd med å rullere kommuneplanens arealdel for Farsund – Lista og har samtidig ute et forslag til planprogram til høring. Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.15

Mandal kommunene er eksemplarisk innen barn- og ungdomsmedvirkning

Samfunnsdelen av Mandal kommunes forslag til kommuneplan for 2015-2027 var til behandling i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i sist møte. Hovedutvalget er positivt til...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.15