• Filmatine Farsund Kino
  av Lund, Hans Christian, 30.04.15

  Frigjøringsjubileet markeres i Farsund.

  Tirsdag 5. mai vises filmene "Starheim" og "Sangen reddet mitt liv" på Farsund kino. Samtidig blir...

  Les mer
 • Høgtun Kultursenter
  av Torkelsen, Jan H., 30.04.15

  Viktige saker på politisk dagsorden i hovedutvalgene

  Tirsdag 5. mai samles representantene i hovedutvalg for kultur og utdanning til møte på Høgtun...

  Les mer
 • Vest -Agder Fylkesmuseum - Setesdalstunet
  av Torkelsen, Jan H., 29.04.15

  Vil fylkesordføreren være med på å fjerne gjerde og piggtråd?

  Fylkesordfører Terje Damman har i dag mottatt en interpellasjon fra fylkestingsrepresentant Vidar...

  Les mer
 • Sammenknyttede Vimpler
  av Torkelsen, Jan H., 29.04.15

  Agder-fylkene bør utgjøre en felles bompengeregion

  Regjeringen har som målsetting å samle bompengeselskapene i landet til et fåtall bompengeselskap....

  Les mer
 • Loveleen Brenna
  av Torkelsen, Jan H., 29.04.15

  Mangel på kompetanse og mangfoldsledelse skaper utenforskap

  -Vest-Agder fylkeskommune har, som offentlig virksomhet, ansvar for å legge til rette sin virksomhet...

  Les mer
 • Fylkesordfoererne Damman Og Johnsen
  av Torkelsen, Jan H., 28.04.15

  Nabosamtaler om regionreformen avventes til etter fylkestingsvalget

  Regjeringen foreslår at fylkeskommunene i sommer skal inviteres til å innlede nabosamtaler, med...

  Les mer
 • Prisvinnere i sakprosakategorien 2015
Foto: Kristiansand folkebibliotek
  av kas, 27.04.15

  Vinnere av Sørlandets litteraturpris 2015

  Vi gratulerer Birger Emanuelsen og Øivind Berg, Tommy Egra, Jo van der Eynden, Jan Atle Knutsen og...

  Les mer
 • Vennesla Kommunehuset
  av Torkelsen, Jan H., 27.04.15

  Støtter strategi for sentrums- og tettstedsutvikling i Vennesla

  Fylkestinget uttrykte seg i sist møte svært positivt til et forslag til samfunnsdel av en revidert...

  Les mer
 • MOT-buss
  av Torkelsen, Jan H., 27.04.15

  Sirdal videregående har blitt MOT-skole

  Sirdal videregående skole på Tonstad vil arbeide målrettet med å utvikle miljøet på skolen videre,...

  Les mer

Fylkeskommunen foretar endringer i den politiske virksomheten

Et politisk utvalg har i vinter gjennomgått den politiske organiseringen i fylkeskommunen. Fylkestinget behandlet i sist møte konklusjoner og anbefalinger fra gjennomgangen og fattet vedtak som vil...

av Torkelsen, Jan H., 27.04.15

Telemark fylkeskommune blir medeier i Sørnorsk filmsenter AS

Fylkestinget godkjente i dag at det gjennomføres en rettet aksjeemisjon mot Telemark fylkeskommune, slik at Vest-Agder fylkeskommunes eierandel i Sørnorsk filmsenter AS reduseres fra 30 prosent til...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.15

Veteranmonument avdukes i Kristiansand 8. mai

På Frigjørings- og Veterandagen 8. mai 2015 avdukes et veteranmonument i Tresse under en høytidelig seremoni. Monumentet er en hyllest til alle veteraner: Krigsseilere, veteraner fra andre verdenskrig...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.15

Egen politisk sak i mai om mulig etablering av mobbeombud

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene reiste i fylkestingets møte onsdag en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman om mobbeombud i fylkeskommunal regi: -Vil fylkesordføreren og...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.15

Samferdselsministeren med positivt signal til kristiansandsregionen

Et aktuelt spørsmål i regionen er hva som vil skje når dagens belønningsavtale, på totalt 285 millioner kroner til samferdselstiltak som kristiansandsregionen har med staten over fireårsperioden 2013...

av Torkelsen, Jan H., 23.04.15

Sparer Fullriggeren Sørlandet for kostnader

Fullriggeren Sørlandet skal kunne foreta en omplassering av en låneavtale. Det besluttet fylkestinget i går. Dersom omplasseringen kan gjennomføres som forutsatt, vil det bidra til at fullriggerens...

av Torkelsen, Jan H., 23.04.15

Elevombudet opptatt av kvalitet på elevrådsarbeidet

Det viktig at skolen støtter opp om elevrådsarbeidet, og at skolen selv driver målrettet arbeid for å øke elevenes delaktighet. Det skriver elev- og lærlingeombud Helge Ødegård Hovland, i en...

av Torkelsen, Jan H., 23.04.15

Anlegger sentralt bussanlegg i Kristiansand

-Et slikt anlegg vil være positivt for kollektivtrafikken i regionen. Det er derfor vi sier ja til prosjektet, sier Thore Westermoen, fylkesvaraordfører i Vest-Agder fylkeskommune. Fylkestinget har i...

av Torkelsen, Jan H., 22.04.15

Skolestrukturen for videregående skole frem til 2030 er nå vedtatt

Fylkestinget fattet i går det endelige vedtaket for en skolebruksplan for den fylkeskommunale videregående opplæringen i Vest-Agder. Planen fastsetter hvordan en skal tilrettelegge opplæringen både...

av Torkelsen, Jan H., 22.04.15

Læringsmiljøet i Vest-Agder skolen er godt

I en tilstandsrapport for videre opplæring i de fylkeskommunale videregående skolene i Vest-Agder, som i går ble behandlet i fylkestinget, fastslås det at læringsmiljøet er godt. Færre elever mobbes...

av Torkelsen, Jan H., 22.04.15

Gode innspill for å forbedre ungdomsmedvirkningen i fylkespolitikken

Det er nå rundt to år siden Vest-Agder fikk etablert et Ungdommens fylkesting. Hensikten var at ungdommen skulle få en formell medvirkningsmulighet og komme med innspill til fylkespolitiske saker. I...

av Torkelsen, Jan H., 21.04.15

Viktig fellesmøte med fylkesutvalget fra Rogaland

Mandag 27. april står viktige saker for sørvestlandet på dagsorden når fylkesutvalget i Vest-Agder er vertskap for et møte med representantene i fylkesutvalget fra Rogaland. E-39 prosjektet mellom...

av Torkelsen, Jan H., 21.04.15

2014 - et aktivt år for ATP-utvalget

I 2014 har hovedfokus i ATP (areal- og transportplan)-utvalget vært belønningsavtaler med Samferdselsdepartementet, samferdselspakke for Kristiansandsregionen med myk pakke og bymiljøavtale.

av Torkelsen, Jan H., 21.04.15

Bredalsholmen verft og Sjølingstad Uldvarefabrik får millionstøtte

Riksantikvaren har fordelt årets tilskudd til istandsetting og vedlikehold av utvalgte tekniske og industrielle anlegg. 15 utvalgte tekniske og industrielle anlegg får støtte gjennom en fast post i...

av Torkelsen, Jan H., 21.04.15

Uten denne redningsdaad hadde det vistnok sett smått ut for oss…

Dette er et av mange sitater som viser hvor viktig rask hjelp var ved skipsforlis og – havarier, og dette kan man lese mer om i en ny publikasjon i Vest-Agder-museets serie «Kulturhistoriske...

av Torkelsen, Jan H., 20.04.15

Vil ha færre bompengeselskaper

Regjeringen vil at dagens mange bompengeselskaper skal reduseres til et fåtall selskap som får ansvar for bompengeinnkrevingen i Norge. -Med færre bompengeselskaper får vi lavere driftskostnader og...

av Torkelsen, Jan H., 20.04.15

Krigshistorisk bokutgivelse - Flyangrepet på Flekkefjord nyttårsaften 1944.

Forfatter Svein Syvertsen forteller en dramatisk og interessant historie, både om selve flyangrepet i 1944 og om arbeidet med å heve skipene fra havets bunn vel 10 år...

av Lund, Hans Christian, 17.04.15

Mange viktige saker på fylkestingets møte 21. april

Tirsdag 21. og onsdag 22. april samles fylkestinget til møte på Lindesnes Havhotell på Båly i Spangereid. Det står mange viktige saker på dagsorden. Det skal fattes endelig vedtak om skolebruksplanen...

av Torkelsen, Jan H., 17.04.15

Vel åtte prosent trafikkvekst på E 39

I følge marsrapporten fra Lister bompengeselskap er det registrert en betydelig vekst i trafikken på E 39 første kvartal i år. I løpet av de tre månedene er det passert henimot 30 000 flere...

av Torkelsen, Jan H., 16.04.15

Behovet for antall drosjeløyver skal vurderes

I følge årsberetningen for fylkeskommunen vil det i 2015 bli vurdert om antallet på drosjeløyver i Vest-Agder er korrekt, dekker behovet eller om det er grunnlag for å endre antallet noe.. ...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.15

Trenger 80 millioner kroner mer for å stoppe veiforfall

I Nasjonal transportplan 2014-2023 ble det lagt opp til en styrking av fylkeskommunale budsjetter for å stoppe forfallet på fylkesveier. Vest-Agder fylkeskommune øker innsatsen. Til tross for dette,...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.15

Vest-Agder er landets ledende eksportfylke

Næringslivet i Vest-Agder preges av høy innovasjonsgrad med mange nyetableringer og høy eksport. Eksportverdien av bearbeidede varer - utenom brenselsstoffer - fra næringslivet i Vest-Agder er høyest...

av Torkelsen, Jan H., 14.04.15

3,7 prosent passasjervekst på bussene

I følge fylkeskommunens årsberetning registrerte Agder kollektivtrafikk AS en økning fra 2013 til 2014 på 325 468 passasjerer. Samlet for Vest-Agder var økningen i antall passasjerer på 3,7 prosent....

av Torkelsen, Jan H., 14.04.15

Et samlet politisk Sørland trykker på for å få etablert grønne datasentre

I dag er det avsendt et brev til statsminister Erna Solberg og sju av hennes ministre hvor Sørlandstinget - ordførere, fylkesordførere og stortingspolitikere fra de to Agderfylkene - ber regjeringen...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.15

2014 ble et gjennombruddsår for likestilling på Sørlandet

Når det gjelder Agder-regionens likestillingssatsing, må 2014 karakteriseres som et gjennombruddsår, uttrykkes det i fylkeskommunens årsberetning for 2014. Den er nå til behandling i de...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.15

Positiv samarbeidsavklaring med kommunene i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune har inngått samarbeidsavtaler med samtlige femten kommuner i fylket. Det ble gjennomført oppfølgingsmøter med samtlige kommuner i løpet av fjoråret. Det fremgår i...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.15

364 kandidater til det nye fylkestinget

På de 13 partilistene som er innkommet til høstens fylkestingsvalg er det til sammen oppført 364 kandidater. Det er god spredning når det gjelder både alder og geografisk tilhørighet i fylket. Når det...

av Torkelsen, Jan H., 10.04.15

Samfunnsutviklerrollen - de fremtidige regionenes viktigste funksjon?

Regjeringen la i slutten av mars frem en melding om oppgavene i kommunesektoren: Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner. Hovedfokuset i meldingen er den pågående kommunereformen og en...

av Torkelsen, Jan H., 10.04.15

Direkte web-TV-sendinger fra fylkestinget kan bli igangsatt i 2016

Mulighet for å formidle direktesendinger fra politiske møter på fylkeskommunens nettsider har vært tatt opp i fylkestinget tidligere. Da Vest-Agder fylkeskommune i 2012 utviklet en ny webløsning ble...

av Torkelsen, Jan H., 10.04.15

Vellykket seminar om viltforvaltning

I samarbeid med kommunenes arbeidsutvalg for kommunal viltforvaltning arrangerte Vest-Agder fylkeskommune et dagsseminar om viltforvaltning i Vest-Agder. Ut fra deltakelse, spennende og faglige...

av Lassen, Bård Andreas, 09.04.15

Kraftfylka ser for seg diskusjoner med politisk sprengkraft om konsesjonskraften

Samarbeidande Kraftfylker - Kraftfylka - er en interesseforening hvor Vest-Agder fylkeskommune er medlem. Foreningen har til formål å fremme og ivareta kraftfylkas felles interesser i kraftspørsmål og...

av Torkelsen, Jan H., 09.04.15

Ønsker utredet nytt råd for likestilling, inkludering og mangfold

Fylkesutvalget behandlet tirsdag en sak hvor en arbeidsgruppe la frem flere anbefalinger etter å ha foretatt en evaluering av fylkeskommunens politiske virksomhet. Fylkesutvalget fulgte opp et...

av Torkelsen, Jan H., 09.04.15

Godt økonomisk driftsresultat for 2014

I går ble fylkesutvalget orientert om at netto driftsresultat for Vest-Agder fylkeskommune i 2014 ble på 129,8 millioner kroner. Det utgjør 5,1 prosent av brutto driftsinntekter. Dette relativt høye...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.15

Ti omkom på veiene i mars

23 mennesker har mistet livet i trafikken i landet i løpet av årets tre første måneder. Dette er en svært positiv utvikling sett i forhold til at det i samme periode i fjor omkom 32 personer. I...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.15

Vest-Agder fylkeskommune med å finansiere Arendalsuka

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal yte et tilskudd på 300 000 kroner til gjennomføring av Arendalsuka i sommer. Fremskrittspartiet fikk ikke støtte fra de øvrige partiene...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.15

13 partier deltar i årets fylkestingsvalg

De politiske partienes frist for å levere inn valglister med kandidater til fylkestingsvalget i september gikk ut 31. mars. Innen fristen løp ut mottok politisk sekretariat i Vest-Agder fylkeskommune...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.15

Mobbeombud i fylkeskommunal regi?

"Vil fylkesordføreren og Vest-Agder Høyre nå støtte mitt forslag om at Vest-Agder fylkeskommune - nå får "på plass" et mobbeombud i fylkeskommunal regi?" Dette spørsmålet reiser...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.15

Marnardal utarbeider en plan for forvaltning av kulturminnene i kommunen

Marnardal er i ferd med å starte opp en planprosess for en kommunedelplan for kulturminner. Kommunen har sendt ut et høringsutkast for planprogrammet. En slik plan er kommunens egen sammenstilling og...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.15