• Sykkelekspressvei
  av Torkelsen, Jan H., 29.05.15

  Mest midler til gående, syklende og kollektivtrafikk i bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen

  I Nasjonal Transportplan legges det opp til at de ni største byene skal inngå en Bymiljøavtale....

  Les mer
 • Vitnemål
  av Torkelsen, Jan H., 29.05.15

  Opplæringen av minoritetsspråklige skal systematiseres og bedres

  Vest-Agder fylkeskommune har opplæringsansvar for et økende antall minoritetsspråklige elever med...

  Les mer
 • Bibliotekstatistikk - Arrangementer i folkebibliotek
  av kas, 28.05.15

  Bibliotekbruken i Vest-Agder øker

  Vi ser en positiv utvikling i bruken av folkebibliotekene i fylket fra 2013 til 2014. Utlåns- og...

  Les mer
 • Veiarbeidsillustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 28.05.15

  Vil prioritere drift og vedlikehold av fylkesveier

  Drift og vedlikeholdsbudsjettet for fylkesveiene bør fortsatt prioriteres neste år. Det fremgår i en...

  Les mer
 • Kjevik Taarn Og Skulptur
  av Torkelsen, Jan H., 28.05.15

  En ny regional transportplan er nå på politisk dagsorden i agderfylkene

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i dag en regional transportplan for...

  Les mer
 • Tippemiddelmotiv
  av Torkelsen, Jan H., 27.05.15

  27 idrettsanlegg mottar spillemidler

  Hovedutvalg for kultur og utdanning fordelte i går spillemidler til ordinære idrettsanlegg i...

  Les mer
 • Myntstabel Og Sedler
  av Torkelsen, Jan H., 27.05.15

  12 nærmiljøanlegg mottar spillemidler

  Hovedutvalg for kultur og utdanning fordelte i går spillemidler til nærmiljøanlegg i Vest-Agder. Fra...

  Les mer
 • Skolemillusytrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 27.05.15

  Ressursteam skal styrke arbeidet med elevenes psykiske helse

  Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk tirsdag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal opprette...

  Les mer
 • Hovedutvalg For Kultur Og Utdanning 2011
  av Torkelsen, Jan H., 27.05.15

  Viktig regionplan for innovasjon og verdiskaping til politisk behandling

  Hovedutvalg for kultur og utdanning var tirsdag første politiske organ i Vest-Agder fylkeskommune...

  Les mer

Flere lærekontrakter må prioriteres

Hovedutvalg for kultur og utdanning drøftet i dag en strategisak som vil være retningsgivende for arbeidet med Vest-Agder fylkeskommunes årsbudsjett for 2016 og for økonomiplanen for de kommende fire...

av Torkelsen, Jan H., 26.05.15

Sørlandsbanen oppgraderer tilbudet med komforttilbud på nattog

Nå kan du kjøpe komforttilbud på nattogene på Sørlandsbanen. Tilbudet er en pilot for å se om det blir populært nok til å sette inn som fast tilbud. Første reisedag er 22. juni. Sovevognene på...

av Torkelsen, Jan H., 26.05.15

Velkommen til skole- og barnehagekjøring med Setesdalsbanen

Setesdalsbanen er en av Sørlandets flotteste attraksjoner og et viktig nasjonalt kulturminne. Det er også et kjært og ettertraktet turistmål. For barn og unge er det i tillegg en levende måte å få...

av Torkelsen, Jan H., 26.05.15

Mange saker behandles på hovedutvalgenes siste maimøte

Tirsdag 26. mai er det møte i hovedutvalg for kultur og utdanning i kommunestyresalen i Søgne Rådhus. Onsdag 27 møtes hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i lokalene til Agder Kollektivtrafikk...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.15

Det skal bli flere læreplasser i staten

Mange ungdommer sliter med å skaffe seg læreplass, og det fører til frafall fra videregående opplæring. Ved utgangen av 2014 var det om lag 8 000 ungdommer som ikke hadde fått den læreplassen de...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.15

Bedre nettsider i bibliotekene

En rekke bibliotek i Agder skal i gang med å oppgradere nettsidene sine. Vest-Agder fylkesbibliotek og Aust-Agder bibliotek og kulturformidling koordinerer satsingen.

av kas, 21.05.15

Vest-Agder høyt oppe i befolkningsvekst

Folketallet i Norge var 5 177 000 1. april. Første kvartal i år økte folketallet med 11 200 personer eller 0,2 prosent. Sammenlignet med 1. kvartal i tidligere år, er folkeveksten fortsatt høy i...

av Torkelsen, Jan H., 21.05.15

Morgendagens kollektivtrafikanter: Vil ha apper og smarte løsninger

Transportøkonomisk institutt har lagt frem en rapport om fremtidens kollektivreiser. Rapporten "Morgendagens kollektivtransporttrafikanter" er bestilt av Samferdselsdepartementet, som del av...

av Torkelsen, Jan H., 21.05.15

Drift av kollektivtransport fraværende i Kommuneproposisjonen

KS har utarbeidet et notat med kommentarer til regjeringens kommuneproposisjon som nylig ble offentliggjort. Der peker KS på at fylkeskommunenes utgifter til kollektivtransport har vært under press...

av Torkelsen, Jan H., 20.05.15

Trafikksikkerhetsarbeidet skal samordnes

Regjeringen vil neste år legge frem en Stortingsmelding om trafikksikkerhet hvor overordnet samordning vil være et hovedtema. -Det skal være trygt å ferdes på og langs våre veier. Økt trafikksikkerhet...

av Torkelsen, Jan H., 20.05.15

Ønsker mer til skredsikring og tunnelutbedringer

I regjeringens forslag til revidert budsjett settes det av midler til riksveier på grunn av uforutsette utgifter til flom og skred på riksveiene. Det ligger ikke inne noen tilsvarende økning til...

av Torkelsen, Jan H., 19.05.15

Vegvesenet sa ja til bedre skilting til Nordberg fort.

Vegvesenet har imøtekommet Fylkeskonservatorens ønske om en bedre skilting til besøksmålet Nordberg fort.

av Lund, Hans Christian, 18.05.15

Raskere start for biogassbusser?

Regjeringen foreslår å opprette en midlertidig ordning på 20 millioner kroner til bruk av biogass i kollektivtrafikk, som erstatning for at veibruksavgift for naturgass ikke innføres fra 1. juli som...

av Torkelsen, Jan H., 18.05.15

Ytterligere E-39 utredning av Jærlinja

- I arbeidet med planlegging av utbyggingen av E39 på strekningen Lyngdal vest - Ålgård øst skal Vegdirektoratet gjennomføre ytterligere utredning av Jærlinja, det vil si en alternativ trasé mellom...

av Torkelsen, Jan H., 18.05.15

Byggeskikksenteret i Flekkefjord anbefales å bli sikret videre drift

Fylkesutvalget gikk tirsdag inn for at Byggeskikksenteret i Flekkefjord fra 1. juli videreføres på permanent basis og driftes av Vest-Agder fylkeskommune. Fylkestinget fatter endelig vedtak i juni....

av Torkelsen, Jan H., 15.05.15

Varsler mer midler til fylkesveiene

Da regjeringen i går la frem forslag til revidert nasjonalbudsjett ble det varslet at av veksten i frie inntekter neste år får fylkeskommunene 500 millioner kroner. Av dette er 200 millioner kroner...

av Torkelsen, Jan H., 13.05.15

Innsigelse til utbygging av Drangsåna kraftverk

Vest-Agder fylkeskommune fremmer innsigelse til utbygging av Drangsåna kraftverk i Farsund. Det ble klart da fylkesutvalget i går avga uttalelse til en søknad om å bygge Drangsåna kraftverk i elva...

av Torkelsen, Jan H., 13.05.15

Betydelig aktivitet i Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en betydelig satsing som når frem til mange skoleelever. 69 ulike produksjoner med i alt 1789 arrangementer har vært ute i grunnskolene i Vest-Agder i 2014. 110 974...

av Torkelsen, Jan H., 12.05.15

Fylkeskommunen har snudd gjeldsutviklingen

Vest-Agder fylkeskommunes gjeldsgrad er fremdeles høy. Men den er redusert noe fra 2013. Ved utgangen av 2014 var gjeldsgraden på 51,5 prosent. Dette viser at fylkeskommunen har klart å nå...

av Torkelsen, Jan H., 12.05.15

Heder fra fylkeskommunen til krigsveteraner

Fredag 8 mai takket fylkesordfører Thore Westermoen, på vegne av fylkeskommunen, krigsveteraner for innsatsen. Det skjedde i forbindelse med avdukingen av et nytt krigsveterandokument i Tresse i...

av Torkelsen, Jan H., 11.05.15

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og regjeringen vil ha et yrkesfagløft

Statistisk sentralbyrå anslår at Norge vil mangle 110.000 fagarbeidere innenfor bygg, elektronikk og mekaniske fag i 2030. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener man er på overtid med en satsing...

av Torkelsen, Jan H., 11.05.15

Med i EU-prosjekt Nærsjøfart i Øresund-Kattegat-Skagerrak

Høgskolen i Buskerud og Vestfold ønsker å involvere Kristiansand Havn KF og Vest Agder fylkeskommune, som prosjektpartnere i Interreg-prosjektet "Nærsjøfart i Øresund-Kattegat-Skagerrak". Kristiansand...

av Torkelsen, Jan H., 08.05.15

Positiv erfaring med fagforum innen videregående opplæring

Innen den fylkeskommunale videregående opplæringsvirksomheten ble det i 2010 etablert en ordning med fagforum. De viktigste formålene med slike fora er faglig kompetanseutvikling og deling av...

av Torkelsen, Jan H., 08.05.15

Flybusstilbudet til Kjevik skal bedres

Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø drøftet i dag flybusstilbudet til Kjevik lufthavn. Hovedutvalget besluttet at flybussen fortsatt skal drives på kommersielt grunnlag. Samferdselssjef Vidar...

av Torkelsen, Jan H., 07.05.15

Rammevilkårene for drosjenæringen skal gjennomgås

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet onsdag at det skal foretas en ny behovsprøving av drosjeløyvene i Vest-Agder. Det innebærer å gå i gang med en vurdering av om løyveantallet i...

av Torkelsen, Jan H., 07.05.15

Fylkeskommunen opprettholder innsigelse mot å rive teaterbygget i Kongensgate i Kristiansand

Kristiansand kommune har lagt forslag til områdereguleringsplan for Kvartal 49 ut til nytt offentlig ettersyn. Kvartalet omfatter blant annet tidligere Alladin kino og Agder Teater. Forslaget legger...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.15

Vil gi økonomisk støtte til vedlikehold på Setesdalsbanen

Setesdalsbanen er et av Vest-Agder-museets største besøksmål. Etter at museet i 2013 fikk i stand en ny samarbeidsavtale med venneforeningen og Stiftelsen Setesdalsbanen er driften av banen god. Den...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.15

Stor søkning til tilbud om kompetanseheving blant fylkeskommunens lærere

Da hovedutvalg for kultur og utdanning tirsdag hadde på dagsorden en plan kompetanseutvikling og tiltak for etter- og videreutdanning ble det fremhevet at høy og relevant kompetanse er et...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.15

Houston calling

-Vi syntes det er viktigere enn noensinne å være med å arrangere en delegasjonsreise som dette. Bransjen er inne i en utfordrende tid som vil kreve omstilling. Å være i Houston er en effektiv måte å...

av Macdonald, Cheryl, 05.05.15

Variabel utvikling i elevtallet i videregående opplæring

Etter en lengre periode med sterk vekst i elevtallet, har veksten avtatt de siste årene. I perioden 2009–14 økte elevtallet i videregående skole i Norge med vel 7 000. Veksten var relativt sett noe...

av Torkelsen, Jan H., 05.05.15

Utlysning av kunstoppdrag til fylkeskulturprisen

Vest-Agder fylkeskommune søker en profesjonell kunstner i forbindelse med oppdrag til fylkeskulturprisen 2015 – 2020.

av Ikdal, Irene, 04.05.15

TO KKG-elever til internasjonale finaler

For andre året på rad har KKG to elever i internasjonale kunnskapsfinaler. Også i år er det IB-elever. Bruno Mlodozeniec går i 2IBA og skal til Matematikkolympiaden i Thailand. Peter Dougherty fra...

av Torkelsen, Jan H., 04.05.15

Flere lærere får ta videreutdanning

Kommuner og fylkeskommuner har tatt utfordringen og legger til rette for at flere lærere får ta videreutdanning, melder KS på nett. Landets kommuner og fylkeskommuner har i år godkjent 5696 av 8595...

av Torkelsen, Jan H., 04.05.15