• Technology -512210_1280
  av Macdonald, Cheryl, 29.06.15

  Hjelp oss å forbedre vårt digitale tjenestetilbud til deg!

  Vi vil bli bedre. Derfor utarbeider Vest-Agder fylkeskommune en digitaliseringsstrategi. Som en del...

  Les mer
 • Sangmagi Fra Agder I Trondheim
  av Tomas Brøvig Almås, 29.06.15

  Sangmagi fra Vest-Agder i Trondheim

  Nora Strømme og Ingvild Gilje på 13 år fra Søgne trollbandt publikum med sin tolkning av Puccinis "O...

  Les mer
 • Historiske Soerlandsbyer
  av Torkelsen, Jan H., 24.06.15

  Ny strategi for bevaring, bruk og utvikling av Vest-Agders historiske byer

  I Vest-Agder er de historiske byene Flekkefjord, Farsund, Mandal og Kristiansand et av...

  Les mer
 • jernbanespor
  av Torkelsen, Jan H., 23.06.15

  Positiv utvikling på Sørlandsbanen

  I løpet av de første fire månedene i år er det 9,6 prosent flere som har reist med Sørlandsbanen i...

  Les mer
 • Fullriggeren Sørlandet
  av Torkelsen, Jan H., 23.06.15

  Ekstra økonomisk støtte fra fylkeskommunen til Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet

  Fylkestinget bevilget i sist møte et ekstra tilskudd på 832 000 kroner til Stiftelsen Fullriggeren...

  Les mer
 • Ks Medaljoerer 2015
  av Torkelsen, Jan H., 22.06.15

  Fire politikerveteraner hedret med KS-medalje

  Fylkestinget som ble valgt i 2011 har avholdt sitt siste møte før det skal velges et nytt fylkesting...

  Les mer
 • Kristiansand Havn
  av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, 22.06.15

  Fylkeskommunen vil bidra til å styrke Kristiansand havn

  Fylkestinget besluttet i forrige uke at Vest-Agder fylkeskommune vil arbeide aktivt for å fremme...

  Les mer
 • Sykkel gangvegsymbol
Foto: Heidi Iglebæk
© Vest-Agder fylkeskommune
  av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, 22.06.15

  Økt veitrafikk i Vest-Agder - ingen vekst i personbiltrafikken i Kristiansand

  Fylkestinget ble i forrige uke orientert om innholdet i en samferdselsstatistikk for Vest-Agder for...

  Les mer
 • Lærerne På Vågsbygd Synger For Elevene
  av Macdonald, Cheryl, 19.06.15

  En avslutningshilsen til eleven

  Når sommerferien nå har begynt, har alle elever vært gjennom en avslutning. For en del er det siste...

  Les mer

Byggeskikksenteret i Flekkefjord videreføres i fylkeskommunal regi

Fylkestinget besluttet onsdag at Byggeskikksenteret i Flekkefjord skal videreføres på permanent basis fra 1. juli.. Vest-Agder fylkeskommune skal drifte senteret Det ble bevilget 700 000 kroner til å...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.15

Farsund vil bli Sørlandets beste sykkelkommune

Farsund kommune har sendt et forslag til kommunedelplan for sykkel i Farsund på høring. Da den ble behandlet i fylkestinget sist tirsdag ble forslaget betegnet som et godt grunnlag for utbygging av...

av Richardsen, Wanja, 19.06.15

Innfører fraværsgrense i videregående skole

Regjeringen innfører en fraværsgrense på maksimalt ti prosent i videregående skole. - En slik grense sender et klart signal til elevene om at skulk ikke er greit, og at de har plikt til å møte opp til...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.15

Sommerkurs

Bruk sommeren til å forbedre muligheten din til å bestå videregående opplæring.

av Haldorsen, Even, 18.06.15

Besøksstrategi for Agder politisk vedtatt

17. juni vedtok Vest-Agder fylkesting - for første gang - en regional besøksstrategi. Besøk Agder 2030 er en del av Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder (VINN Agder).

av Richardsen, Wanja, 18.06.15

Det skal gjennomføres omfattende folkehelseundersøkelser i agderfylkene

Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 behandlet i dag et forslag til strategi for arbeidet med folkehelse og levekår i agderfylkene. En egen faggruppe har arbeidet frem anbefalinger som...

av Torkelsen, Jan H., 18.06.15

Betydelig nytteverdi av å bygge ny E-39 mellom Kristiansand og Stavanger

Menon Business Economics har gjennomført en utfyllende samfunnsøkonomisk analyse av E39 Søgne-Ålgård. Fylkestinget ble sist tirsdag orientert om at byggingen av veistrekningen kan gi en netto...

av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, 18.06.15

Vil ha bussene over på fornybart drivstoff

Fylkestinget signaliserte i går at kollektivtrafikken i agderfylkene etter hvert må over på fornybart drivstoff. Biogass, biodiesel, elektrisk kraft og ladehybrider må vurderes og pilotprosjekter bør...

av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, 18.06.15

Fylkestinget vil ha Hidra Landfast-saken behandlet snarest mulig

Da fylkestinget i dag behandlet en strategisak som skal ligge til grunn for prioriteringer i Vest-Agder fylkeskommunes arbeid med å utforme budsjettet for neste år og for neste fireårige...

av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, 17.06.15

Tannklinikkene i Åseral, Hægebostad og Audnedal samlokaliseres i Byremo

Vest-Agder fylkeskommune arbeider med å revurdere klinikkstrukturen for Tannhelsetjenesten i Vest-Agder. Dette er et ledd i en tannhelseplan som ble vedtatt i 2013. Svært mange fylkeskommuner er i...

av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, 17.06.15

Lindesnespakke inn i handlingsprogram for fylkesveier

Lindesnesrådet ba i september 2013 om å få igangsatt en mulighetsstudie om bompengefinansiering av aktuelle veiprosjekter i Lindesnesregionen knyttet til ny E39. Fylkestinget sa seg i november samme...

av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, 17.06.15

Fylkeskommunen vektlegger miljøhensyn i plan for ytre ringvei mellom Vige og Volleberg

Fylkestinget avga i dag en høringsuttalelse til et forslag til kommunedelplan for en ny trase for E18/39 mellom Vige på østsiden av Kristiansand og Volleberg i Songdalen kommune. Veiprosjektet...

av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, 16.06.15

Ny rapport med anbefalinger for fremtidens skole

I fremtidens skole må elevene både lære mer i det enkelte fag – og mer om å lære, kommunisere, samarbeide, delta, utforske og skape. Det mener et utvalg som ga rapporten Fremtidens skole til...

av Torkelsen, Jan H., 16.06.15

Sterkt uenig i momskrav

I et brev til samferdselsministeren, ber fylkesordfører Terje Damman om at statsråden bidrar til å finne en rask løsning på et momskrav på 108 millioner kroner, som AKT (Agder kollektivtrafikk) har...

av Macdonald, Cheryl, 15.06.15

Agderseminaret 2015

Torsdag 22. og fredag 23. oktober arrangeres igjen det årlige Agderseminaret, denne gangen med fokus på andre verdenskrig og spørsmålet hvorfor vi fortsatt ikke er ferdig med krigen. På seminaret...

av Torkelsen, Jan H., 15.06.15

Nytt trainee-prosjekt på plass - på Lista fyr

Silje Eriksen Havn takket i dag ja til trainee-stilling på Lista fyr. Det er Farsund 365 som er arbeidsgiver og prosjektleder for prosjektet "Lista – aktive og naturlige opplevelser hele året"....

av Hemsett, Siv, 12.06.15

EYDE-nettverket utnevnt til nasjonalt knutepunkt for grønn industriutvikling

Næringsminister Monica Mæland og kommunalminister Jan Tore Sanner utnevnte fredag Eyde-nettverket til status som NCE-klynge - en verdensledende klynge for bærekraftig prosessindustri. Et...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.15

Rekordmange saker i det siste fylkestingsmøtet før valget

Fylkestinget samles 16. og 17. juni på Hotel Norge til vårens siste møte. Dette møtet er også det siste møtet for de 35 representantene som ble valgt til å sitte i fylkestinget i fireårsperioden som...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.15

Mulighet for samarbeidsprosjekter i Nordsjøprogrammet

Interreg Nordsjøprogrammet åpnet for søknader 27. april, med frist for innsendelse 30. juni 2015. I den nye programperioden gis det støtte til samarbeidsprosjekter innenfor fire innsatsområder: ...

av Torkelsen, Jan H., 12.06.15

Blant landets beste i gjennomføring i videregående skole

En fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at Vest-Agder ligger høyt oppe blant fylkeskommunene når det gjelder andel elever som gjennomfører videregående opplæring. Akershus ligger på topp...

av Torkelsen, Jan H., 11.06.15

Anmoder om å få Hidratunellen opp i fylkestinget

-Jeg vil på det sterkeste anmode om at fylkestinget i Vest-Agder, får seg forelagt en sak om Hidratunellen på fylkestingets samling den 16-17 juni. Jeg er kjent med at samferdselssjef Vidar Ose, den...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.15

Kommunene på Agder bør doble lærlingeinntaket

Kommunene i Agder har for tiden 444 lærlinger og lærekandidater under opplæring. Målet er på sikt tre slike læreplasser per 1000 innbyggere i kommunene. Det vil si at antall læreplasser i kommunene...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.15

Viktig europeisk erklæring for Sørlandet som "grønt batteri"

I går undertegnet statssekretær Kåre Fostervold sammen med blant annet Tyskland, Frankrike og Polen en felles erklæring om regionalt samarbeid for mer velfungerende elektrisitetsmarkeder i Europa i...

av Torkelsen, Jan H., 09.06.15

Rosende fylkeskommunal høringsuttalelse til ny kommuneplan for Marnardal

Marnardal kommune arbeider nå med å sluttføre arbeidet med en kommuneplan for årene fra 2015 til 2027. Planen omfatter både en arealdel og en samfunnsdel. Fylkesutvalget behandlet nylig samfunnsdelen....

av Torkelsen, Jan H., 09.06.15

Betydelig trafikkvekst på E39

Trafikkmengden øker betydelig på E39. På grunnlag av statistikkmateriale fra Lister Bompengeselskap er det registret en vekst i antall passeringer i bomstasjonen på Kvinesheia på hele 6,4 prosent i...

av Torkelsen, Jan H., 09.06.15

Opprettelsen av Ungdommens fylkesting i Vest-Agder har vært en suksess

Fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen mener at opprettelsen av et medvirkningsorgan for unge i Vest-Agder har vært en suksess. Det skriver hun i en vurdering i tilknytning til en evalueringssak av...

av Torkelsen, Jan H., 08.06.15

Viktige nye tema med i kommuneplanen for Åseral

Åseral kommune arbeider nå med å sluttføre arbeidet med en kommuneplan for årene fra 2015 til 2027. Planen omfatter både en arealdel og en samfunnsdel. Fylkesutvalget behandlet i sist møte...

av Torkelsen, Jan H., 08.06.15

Samarbeidsavtaler med kommunene fornyes

Fylkeskommunen har samarbeidsavtaler med samtlige kommuner i fylket. Det pågår nå en prosess hvor avtalene fornyes. For fjoråret og inneværende år er det 11 avtaler som skal fornyes og reforhandles....

av Torkelsen, Jan H., 05.06.15

Mobiliserer for å få flere internasjonale forskningsprosjekter på Sørlandet

I forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 ble det etablert en ordning med regionale forskningsfond. Fondsregion Agder, som består av fylkene Aust-Agder og Vest-Agder, ble den gang opprettet som en...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.15

Vil ha samarbeid med Aust-Agder om planstrategi

Fylkesutvalget besluttet tidligere i denne uken at det skal igangsettes arbeid med en regional planstrategi for perioden 2016–20202. Det anbefales at Vest-Agder fylkeskommune samarbeider med...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.15

Fjellhagens dag 2015

Sundag 28. juni 2015 blir Fjellhagens dag arrangert i Ljosland Fjellhage i Åseral. Fjellhagens dag finn stad siste sundag i juni kvart år. Fylkeskultursjefen i Vest-Agder og Agder naturmuseum og...

av kas, 04.06.15

Kystens dag på Lindesnes fyr søndag 7. juni

Søndag 7. juni ønsker Lindesnes fyrmuseum alle velkommen til Kystens dag på Lindesnes fyr. Opplev et variert, engasjerende og artig program fra klokken 12.00 til 16. Kystens Dag er en møteplass for...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.15

Kan kystskogbruket bli Sørlandets nye "oljeeventyr"?

Utvikling av skognæringen er en del av fylkeskommunens ansvar for regional utvikling. Da fylkesutvalget tirsdag hadde kystskogbruket på dagsorden ble det klart at skogbruket har et betydelig...

av Torkelsen, Jan H., 04.06.15

Hovedretningene for fylkeskommunens budsjettprioriteringer legges nå

Fylkesutvalget behandlet tirsdag en strategisak som legger føringer for fylkeskommunens budsjettarbeid. I saken inviteres de politiske organene til å velge hovedretning for den neste fireårsperioden....

av Torkelsen, Jan H., 04.06.15

Fylkesutvalget ber regjeringen bidra med tiltak mot stigende arbeidsledighet på Sørlandet

I forbindelse med at fylkesutvalget i går drøftet en strategiplan forut for fylkeskommunens budsjettarbeid kommende høst vedtok et flertall i utvalget å avgi en uttalelse til regjering og Storting. I...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.15

Bli med på Vest-Agder-museets kick-off for sesongen!

Vest-Agder-museet starter sesongen på Nordberg fort på Lista søndag 14. juni med et fellesarrangement for samtlige museumsenheter i fylket . Tema for dagen er «okkupasjonstiden i skjemt og alvor».Vi...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.15

Arbeiderpartiet fremmer interpellasjon om Hidra landfastprosjektet i Flekkefjord

-Arbeiderpartiet er opptatt av å realisere Hidra landfast og syns det er viktig at fylkestinget blir orientert om hva fylkesordføreren har tenkt i forbindelse med det vedtaket som ble gjort før nyttår...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.15

Høyt aktivitetsnivå på Arkivet

Vest-Agder fylkeskommune er medstifter, samarbeider med og gir årlig driftsstøtte til Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Stiftelsen er et senter for historieformidling og fredsbygging som driver ulike...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.15

Magma Geopark driver et godt og målrettet arbeid

Vest-Agder fylkeskommune er medeier og gir årlig støtte til Magma Geopark AS som er et selskap som, med vekt på geologi og reiseliv, arbeider med tilrettelegging for næringsutvikling i Dalane og...

av Torkelsen, Jan H., 02.06.15

Positiv passasjervekst for Agder Kollektivtrafikk AS

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble nylig orientert om årsrapporten for Agder Kollektivtrafikk AS for fjoråret. Det konstateres at det var en positiv passasjervekst. I 2014 var det 12 031...

av Torkelsen, Jan H., 01.06.15

Anbefaler finansiell medvirkning til byggetiltak på Arkivet (1)

Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk i sist møte inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge åtte millioner kroner til ombygging og utvikling av bygningsmassen ved Stiftelsen Arkivet i...

av Torkelsen, Jan H., 01.06.15