• Full Size Render
  av Macdonald, Cheryl, 27.04.16

  Ønsker ett Agder

  Et enstemmig fylkesting vil forhandle med Aust-Agder fylkeskommune om ett Agder. Utvalget som skal...

  Les mer
 • web-tv kamera
  av kiar1, 25.04.16

  Web-TV – Se videooverføring av fylkestinget 26-27. april på nett

  -Vi ønsker å gjøre politikken mer tilgjengelig for innbyggerne, og det er et viktig ledd i dagens...

  Les mer
 • Fylkesordfører Terje Damman På Bymiljøkonferanse
  av Torkelsen, Jan H., 21.04.16

  Bymiljø eller kø, kork og kaos?

  Fylkesordfører Terje Damman åpnet i dag en fremtidsrettet bymiljøkonferanse i Kristiansand. ...

  Les mer
 • Webstreaming
  av Torkelsen, Jan H., 20.04.16

  Se fylkestingsmøtet 26. og 27. april på web

  Fylkestingets møte 26. og 27 april vil bli direkte formidlet her på Vest-Agder fylkeskommunes...

  Les mer
 • Gunn Marit Helgesen
  av Torkelsen, Jan H., 20.04.16

  Ber regjeringen om ekstramidler til vedlikehold

  KS-ledelsen var nylig i møte med representanter for regjeringen. En viktig sak som ble tatt opp i...

  Les mer
 • Mobbemotiv
  av Torkelsen, Jan H., 19.04.16

  Nye tiltak mot mobbing

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil lovfeste hva skolene skal gjøre når barn blir mobbet, og...

  Les mer
 • Fagskoleillustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 19.04.16

  Styrker fagskolestudentenes rettigheter

  Før helgen la regjeringen frem et lovforslag med flere nye bestemmelser i fagskoleloven, som vil gi...

  Les mer
 • Media
  av Torkelsen, Jan H., 19.04.16

  Endrede medievaner

  SSB har nå klare tallmateriale om det norske folks medievaner. I løpet av en gjennomsnittlig uke i...

  Les mer
 • Goey For Barn Paa Museum
  av Torkelsen, Jan H., 18.04.16

  Vest-Agder-museet tilbyr et bredt opplevelsestilbud fremover

  Lyst til å finne på noe med barna i sommer? På våre museer er det masse gøy å finne på! Det skal...

  Les mer

30 millioner kr til Kristiansandsregionen

Det er gledelig at vi nå har fått tildelt 30 millioner av den nasjonale potten på 400 millioner. Etter innspill fra kommunene i knutepunktkommunene, statens vegvesen og Agder kollektivtrafikk ble det...

av Macdonald, Cheryl, 18.04.16

Sammenslåing av tannklinikker i indre Agder tema i fylkestinget

De to fylkestingsrepresentantene Gro Boge Aasheim fra Høyre og Sigmund Oksefjell fra Senterpartiet har sammen sendt inn en interpellasjon til neste fylkestingsmøte 26. og 27. april . De vil ha svar på...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.16

Bredt sør-vestlandsk samarbeid om omstilling

Den vanskelige situasjonen i petroleumsnæringen har skapt behov for samordnet regional innsats knyttet til utfordringene for leverandørindustrien til olje- og gassektoren. Kommunal- og...

av Torkelsen, Jan H., 14.04.16

Bidrar til at sørlandsbedrifter blir profilert på ONS 2016

Olje- og gassklyngen NODE søker om fylkeskommunene om et bidrag på 450.000 kroner for å delta på ONS 2016. ONS er den ledende messen for bransjen i Norge. ONS arrangeres annethvert år i Stavanger....

av Torkelsen, Jan H., 14.04.16

Bedrifter kan bli likestillings-sertifisert

Vi utvikler en sertifiseringsordning for virksomheter som arbeider strategisk og systematisk med likestilling og mangfold. Prosjektet strekker seg over to år og har plass til 10-15 pilotvirksomheter....

av Macdonald, Cheryl, 13.04.16

Fylkesutvalget anbefaler at bruløsning til Hidra vurderes

Fylkesutvalget hadde i går til behandling en sak om det videre arbeidet med en forbindelse mellom øya Hidra og fastlandet i Flekkefjord. Fylkesutvalget anbefaler at Vest-Agder fylkeskommune stopper...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.16

Fylkespolitikerne vil ha sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen

Da fylkesutvalget tirsdag behandlet årsrapporten for Jernbaneforum Sør for 2015 gikk utvalget inn for at fylkestinget, ved endelig behandling av rapporten, skal presisere at det i fortsettelsen aktivt...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.16

Fylkesutvalget anbefaler forhandlinger om ett Agder

Fylkesutvalget drøftet i dag den videre prosessen knyttet til regionreformen. Flertallet i utvalget, bestående av representantene fra H, KrF, SP og V, anbefaler at fylkestinget skal gi en...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.16

Forventer flere oppgaver fra staten til regionene

Fylkesordfører-/fylkesrådslederkollegiet forutsetter at statens regionale organisering endres når nye folkevalgte regioner etableres. I uttalelsen om stortingsmeldingen «Nye folkevalgte regioner –...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.16

Klargjør reglene for skolefravær

Kunnskapsdepartementet innfører fra neste skoleår en fraværsgrense på ti prosent i videregående skole. Reglene åpner for unntak, blant annet når det gjelder fravær knyttet til sykdom og politisk...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.16

Vest-Agderskolen best i landet på gjennomføring

- Aller først er det gledelig for alle ungdommene som gjennomfører videregående opplæring. Så vil jeg gjerne rette en stor takk til alle våre ansatte som jobber i de videregående skolene og bidrar til...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.16

Tre kommuner i Vest-Agder får midler til å lage kulturminneplaner

Riksantikvaren gir i år 50 kommuner penger til å lage kulturminneplaner. I Vest-Agder mottar de tre kommunene Lindesnes, Farsund, Sirdal midler. Dermed har over halvparten av landets kommuner fått...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.16

Stolt av medarbeiderne i tannhelsetjenesten

Det sier en glad fylkestannhelsesjef, Terje Andersen, etter at Kommunebarometeret viser at Vest-Agder skårer høyt innen eldreomsorg. "Godt tannstell er én av årsakene til at Sørlandet kommer godt ut...

av Macdonald, Cheryl, 08.04.16

Befaringsgruppe for tippemidler valgt

Hovedutvalg for kultur og utdanning foretar en årlig fordeling av spillemidler til idrettsanlegg basert på innkomne søknader. Søknadsmassen er stor og det er tidkrevende å sette seg inn i detaljer...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.16

Representanter til styringsgruppen for bybruprosjektet i Flekkefjord valgt

Vest-Agder fylkeskommune har valgt å etablere styringsgrupper for større vegprosjekter, for å sikre en tett og kontinuerlig oppfølging av prosjektene. Hovedutvalg for samferdsel, areal og...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.16

Stadig flere gjennomfører videregående opplæring i Vest-Agder

Resultater for gjennomføring for årskullet som begynte i videregående opplæring høsten 2008, viser at 74,1 prosent av elevene i de fylkeskommunale skolene hadde bestått videregående opplæring innen 1....

av Torkelsen, Jan H., 08.04.16

Jernbaneforum Sør vil ha vurdert et eget selskap for finansiering og utbygging av strekninger

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om innholdet i årsrapport for 2015 for Jernbaneforum Sør. Det er et nettverkssamarbeid mellom fylkeskommunene: Vestfold, Telemark,...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.16

Utformingen av nytt bussanlegg i Kristiansand klargjøres i vår

Vest-Agder fylkeskommune har som mål at et nytt bussanlegg på Dalane i Kristiansand skal stå ferdig til oppstart av ny kontraktsperiode for busskjøring som skjer medio 2018. Det planlegges...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.16

Utredning av lokaltogløsninger i Vest-Agder ferdig før sommeren

I løpet av april skal fylkespolitikerne ha foretatt en endelig behandling av en plan for kollektivtrafikken i Vest-Agder frem til 2020. Frem mot fylkestingets sluttbehandling 26. april var planen...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.16

Fylkeskommunens samferdselspolitikere anbefaler brualternativ til Hidra i Flekkefjord

Fylkestinget skal 26. april ta stilling til det videre arbeidet med en forbindelse mellom øya Hidra og fastlandet i Flekkefjord. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i dag drøftet saken gikk...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.16

Ambisiøs målsetting for uthavnene

“Agders uthavner i verdensklasse, felles strategi for Aust- og Vest-Agder fylkeskommune 2016-2020.” Det er tittelen på en sak som nå behandles politisk i de to fylkeskommunene. Samarbeidet mellom de...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.16

Fjorårets driftsresultat godt over landsgjennomsnittet

De politiske organene i fylkeskommunen behandler for tiden Vest-Agder fylkeskommunes driftsregnskap for 2015. Netto driftsresultat ble på 210,9 millioner kroner. Det tilsvarer 7,6 prosent av brutto...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.16

Regjeringen vil ha om lag 10 regioner

Regjeringen legger i dag frem stortingsmelding om nye regioner. – Vi følger nå opp Stortingets vedtak og legger grunnlag for at det regionale nivået kan bli mer funksjonelt og ta et større ansvar for...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.16

Menn i helse på Agder

Nå starter første kull av «Menn i helse» på Agder. 30 menn har hittil kommet gjennom nåløye for å bli tatt opp som helsefagrekrutt i første pulje. Av disse skal inntil 24 menn fortsette for å ta...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.16

Bymiljøkonferansen 2016 med søkelys på miljøvennlig byutvikling

Hovedtema på årets konferanse er miljøvennlig byutvikling. Tidligere har konferansen hatt et særlig fokus på kollektivtrafikk og het Kollektivkonferansen. Bymiljøkonferansen vil favne bredere innen...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.16

Tydelig strategi om veien videre for datasentersatsing

Sørlandsrådet fikk i et møte i Grimstad på fredag fremlagt et forslag til strategi for videre arbeid knyttet til grønn kraftforedlende industri og datasenteretableringer på Agder. Rådet vil ta et...

av Håvard Slattum, 04.04.16

Hittil i år har ingen omkommet på veiene i Vest-Agder

På landsplan er det omkommet 30 personer i trafikken så langt i år. Det er syv flere sammenlignet med samme periode i fjor eller tilsvarende en økning på 30 prosent. Mars i år er den første av de...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.16

Sørlandsrådet vil ta en aktiv rolle i arbeidet med å følge opp Nasjonal transportplan

Transportetatenes grunnlag for Nasjonal transportplan 2018-29 er nå på høring frem til 1. juli. I et saksfremlegg som ble behandlet i et møte i Sørlandsrådet i dag betegnes plangrunnlaget, kombinert...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.16

Utdanning, kommunikasjon og grønn verdiskaping prioriteres i regionsamarbeidet

Regionplan Agder 2020 er hovedplanen som alle kommuner og de to fylkeskommunene i Agder har vedtatt å samarbeide om. Da en i 2015 hadde gjennomført de fem første årene av den tiårige planperioden ble...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.16