Fylkesordfører Terje Damman åpnet i dag en fremtidsrettet bymiljøkonferanse i Kristiansand. -Konferansen retter søkelys på hvordan vi rigger oss for økt vekst i Kristiansandsregionen uten å øke biltrafikken. God planlegging, dimensjonering av kollektivtrafikk og tilrettelegging for myke trafikanter er alle viktige elementer. Vi politikere må ta utfordringen med å også se på mindre populære tiltak, sa fylkesordføreren.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft var hovedinnleder. Inntil for kort tid siden avsluttet hun to år som klima- og miljøminister med sterkt å bidra til å få landet den viktige Parisavtalen. Et viktig punkt i denne globale klimaavtalen er utslippsreduksjoner. For Norge innebærer det at utslippsmengden skal reduseres med 40 prosent innen 2030 i forhold til nivået i 1990. Hun poengterte at for å få dette til er det en nøkkelfaktor å få til en målrettet innsats på lokalplan. Utslippene fra transport må ned. Byene er sentrale når det gjelder klimautslipp fra transportvirksomhet. Derfor er bymiljøavtalene sentrale og viktige. Bilbruken må reduseres. Forholdene må tilrettelegges for mer kollektivtransport, mer sykling og gåing.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. april 2016 | Skriv ut siden