Fylkesutvalget drøftet i dag den videre prosessen knyttet til regionreformen. Flertallet i utvalget, bestående av representantene fra H, KrF, SP og V, anbefaler at fylkestinget skal gi en arbeidsgruppe bestående av fylkesordfører, fylkesvaraordfører og opposisjonsleder mandat til å gå inn i forhandlinger med Aust-Agder fylkeskommune om å etablere en ny region Agder. Det legges opp til at fylkestinget fortløpende skal holdes orientert om den videre prosessen, og at fylkestinget i desember skal ta stilling til om en ønsker å etablere en ny region Agder. Mindretallet, fra Ap, Frp og SV, fremmet forslag om også å samtale med Rogaland. Saken sluttbehandles i fylkestinget 26. april. SP fikk heller ikke flertall for et forslag om å gjennomføre en innbyggerundersøkelse.

Regjeringen har invitert landets fylkeskommuner til å innlede prosesser med tanke på sammenslåing til større og mer robuste regioner. Prosessen pågår nå parallelt med kommunereformen, selv om den kom i gang på et senere tidspunkt enn for kommunenes del. Det er en stram tidsplan før eventuelle vedtak skal fattes, og intensjonen er at endelig vedtak om sammenslåing skal fattes i desember 2016.

Den varslede stortingsmeldingen om oppgavefordeling knyttet til regionalt nivå er nylig lagt frem. Regjeringen foreslår en fremtidig inndeling i ti regioner.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. april 2016 | Skriv ut siden