Transportetatenes grunnlag for Nasjonal transportplan 2018-29 er nå på høring frem til 1. juli. I et saksfremlegg som ble behandlet i et møte i Sørlandsrådet i dag betegnes plangrunnlaget, kombinert med signalene fra det nyopprettede statlige veiselskapet Nye Veier, som en stor satsing på E18 og E39. Dette gir grunn til optimisme. Det pekes på at Agder må fortsette det gode arbeidet som er gjort over lang tid med å stå samlet om de viktigste prioriteringene. Sørlandsrådet gjorde det klart at det vil ta en aktiv rolle i arbeidet med å følge opp Nasjonal transportplan. Rådet ønsker at det blir utarbeidet forslag til en felles høringsuttalelse som kan være grunnlag for behandlingen i de to fylkestingene i juni.

Det er et stort engasjement rundt i kommunene og regionrådene i de to agderfylkene om Nasjonal transportplan da mange tiltak vil være særdeles viktige å få gjennomført. Sørlandsrådet legger opp til å engasjere bredt og ha fokus på alle transportformene. Rådet vil samtidig ta en aktiv og koordinerende rolle. Det vil være naturlig at arbeidet administrativt følges opp av fylkeskommunene som inkluderer transportetatene og de kommunene der det er aktuelt. De to fylkeskommunene har satt av midler til å følge opp arbeidet.

Det pekes på at økonomiske rammer som gjør det mulig å utvikle et samlet transporttilbud både i byer og distrikt må på plass. I byene må det legges til rette for at en større andel av transporten kan skje med økt kollektivtilbud, gange og sykkeltrafikk. Et bedre vegnett i distriktene vil knytte distriktene tettere til de mer befolkningsrike delene av regionen. Dette vil bidra til å løse overordnede utfordringer som arbeidsledighet, levekår og likestilling. Det er også en utfordring at det er lagt inn så mange prosjekter  som er bundet, at det er svært lite rom for å ta inn nye prosjekter i de laveste rammene. Skal Agder få løst sine prioriterte utfordringer vil en være avhengig av at det vedtas høye økonomiske rammer. Det må derfor jobbes for å få gjennomslag for økonomiske rammer som gjør det mulig å gjennomføre regionens prioriterte tiltak tidlig i planperioden.

Sørlandsrådet tar sikte på å få utarbeidet et forslag til aktivitetsplan for oppfølging av arbeidet frem til juni 2017 når et endelig planforslag som skal behandles av Stortinget i juni 2017. Aktivitetsplanen må kunne tilpasses og detaljeres etter hvert som en ser behovene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. april 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer