Trond S. Kristiansen

Fagrådgiver for klima, Trond S. Kristiansen, har vært sentral i utarbeidelse av strategien som leder av klimagruppen. Foto: Jan H. Torkelsen

Sørlandsrådet fikk i et møte i Grimstad på fredag fremlagt et forslag til strategi for videre arbeid knyttet til grønn kraftforedlende industri og datasenteretableringer på Agder. Rådet vil ta et koordinerende ansvar for det videre arbeidet med å legge til rette for, og tiltrekke seg, kraftforedlende industri.

Agder har en unik global posisjon når det gjelder tilgang på fornybar kraft, og en gunstig beliggenhet i forhold til infrastruktur og avstander til kontinentet. Dette bør utnyttes til å trekke til seg kraftforedlende industri. 

Sørlandsrådet vedtok i møtet å ta et koordinerende ansvar for å tilrettelegge for etablering av en grønn datasenterklynge på Agder. Dette skal gjøres gjennom satsing på fiberinfrastruktur, forskning, utvikling og innovasjon, og regional næringsutvikling.

I tillegg ber Sørlandsrådet fylkeskommunene om å ta initiativ til et selskap som kan arbeide med markedsføring, salg og support rettet mot interessenter i markedet.

Regional satsing

Klima er et av fem satsingsområder i Regionplan Agder 2020. Politisk samordningsgruppe (nå Sørlandsrådet) satte tidlig fokus på potensialet knyttet til Agder som et "grønt batteri". I Regionplanen blir følgende sagt om klimasatsingen:  

Det er store markedsmuligheter i skjæringspunktet mellom klimatiltak og nærings- og kompetanseutvikling. En offensiv og fremtidsrettet politikk på dette området kan bidra både til økonomisk vekst og bedre miljø.  

Strategiforslaget som er lagt frem understreker at det er viktig både å bygge på den kompetansen som allerede finnes i landsdelen, gjennom Eyde-nettverket, og trekke til seg nye aktører innenfor et voksende internasjonalt marked.

Strategien som er utarbeidet av DLE Consulting på oppdrag fra Regionplan Agder 2020, kan leses i sin helhet her.

Luleå og Støleheia

Luleå-regionen i Sverige trekkes frem som en viktig læringsarena, gjennom den satsingen på datasentre som har skjedd der med blant annet Facebook. En delegasjon fra Agder-fylkene og Rogaland var på studiereise til Luleå-regionen i november 2015.

I strategidokumentet står det også at det bør bygges videre på, og høstes erfaringer av, det banebrytende arbeidet som skjer på Støleheia i Vennesla.

Sørlandet må bli sett på som en attraktiv lokasjon hvor alle drar i samme retning, og hvor tiden fra planer til iverksetting oppleves så smidig og effektiv som mulig, konkluderer strategien.

 

Tekst: Skattum, Håvard

av Håvard Slattum, publisert 4. april 2016 | Skriv ut siden