Regionplan Agder 2020 er hovedplanen som alle kommuner og de to fylkeskommunene i Agder har vedtatt å samarbeide om. Da en i 2015 hadde gjennomført de fem første årene av den tiårige planperioden ble det foretatt en evaluering av det arbeidet som var utført innen politisk ledelse knyttet til oppfølging av planen. Konklusjonen var at det ledende politiske organet - Sørlandsrådet - i større grad innrettes som et politisk verksted hvor politikere er med å spille inn aktuelle saker til politisk behandling. Sørlandsrådet drøftet på et møte fredag sin arbeidsform og la opp til flere prinsipper som vil bli lagt til grunn for organiseringen av arbeidet i rådet.

Saker som behandles i Sørlandsrådet skal deles i to kategorier. Den ene av disse omfatter regionale saker som skal løftes til nasjonale myndigheter og som krever regional samordning. Den andre er  regionale saker som skal bidra til å nå målene i Regionplan Agder 2020. I perioden fra 2016 til 2018 vil rådet prioritere saker knyttet til utdanning, kommunikasjon og grønn verdiskaping.

Når utdanning, kommunikasjon og grønn verdiskaping trekkes spesielt frem vil ikke det være begrensende for hva som kan tas opp til diskusjon i Sørlandsrådet. Oppfølgingen av Regionplan Agder 2020 har fokus på helhetlige løsninger og på temaer og  prosjekter hvor det forventes en merverdi dersom det gjøres felles på Agder. Regionplan Agder 2020 trekker frem økt samhandling som det viktigste grepet for å nå de ambisiøse målene planen har. Et velfungerende Sørlandsråd som diskuterer og tar tak i de rette sakene vil kunne ha en sterk påvirkning på regionens videre utvikling. De regionale planene som er vedtatt, vil gi en god ramme for hvordan regionen kan løse prioriterte utfordringer fremover.

I løpet av møtet ble det også tatt ut til orde for å stryke landsdelens kapasitet - eventuelt sekretariatet for Regionplan-Agder 2020-arbeidet -  for bedre å kunne følge med i nasjonale politikken og styrke evnen til å kunne arbeide mer proaktivt politisk. Videre ble det pekt på at det bør klargjøres overordnede mål for regionen som kan utgjøre basis for innspill overfor sentrale myndigheter.  Et annet innspill var å vurdere å trekke inn andre aktører en kun politikere i arbeidet knyttet til regionplanarbeidet.

Sørlandsrådet er det politiske regionale samordningsorganet som er gitt mandatet til å samordne saker knyttet til Regionplan Agder 202 0. Sørlandsrådet har ikke beslutningsmyndighet, men skal bidra til at overordnede regionale mål nås. I tråd med vedtatt plan skal hele landsdelen tas i bruk med vekt på en balansert utvikling og helhetstenkning. Rådets sammensetning, med representasjon fra alle regionene, har en viktig rolle i å skape forankring og eierskap i hele Agder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. april 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer