- For å underbygge rollen som aktiv utviklingsaktør, slik Stortinget har forutsatt, er det avgjørende at det nye folkevalgte nivået i regionene får den makt og myndighet som trengs for å styre samfunnsutviklingen i ønsket retning, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen Hun var mandag i høring med Kommunalkomitéen om regionmeldingen som behandles av Stortinget om kort tid. Med seg fra KS hadde hun Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Sør-Trøndelag (til høyre på bildet), og Robert Ryberg, fylkesordfører i Buskerud og leder i ØstlandsSamarbeidet (til venstre på bildet).

KS understreker betydningen av at de nye regionene får tilstrekkelig legitimitet for å ivareta ansvar for viktige innbyggerrettede tjenester. Her etterlyser KS og fylkespolitikerne tydeligere signaler fra Stortinget om hvilke rammevilkår, kompetanse og oppgaver som tenkes overført fra staten til et nytt folkevalgt forvaltningsnivå.

- Vi er også klare på at fylkesmannen, som statens forlengede arm ute i regionene, skal ha ansvar knyttet til tilsyn og kontroll og ikke ansvar for oppgaver som skal baseres på politisk skjønn. Fylkesmannen skal ikke konkurrere med folkevalgte i de nye regionene. Staten må ha tillit til at når beslutningsmyndigheten ligger hos de folkevalgte gir dette de løsningene som er best tilpasset regionens forutsetninger og behov. I tillegg er det avgjørende at «den regionale stat» endres parallelt med regionreformen slik at den statlige organiseringen følger den regionale inndelingen. Dette er avgjørende for god samordning av nasjonale og regionale utviklingsoppgaver, sier Helgesen.

Hun nevner ansvar og virkemidler knyttet til næringsutvikling og samferdsel, herunder kollektivtrafikk, som eksempler på oppgaver som må overføres de nye folkevalgte regionene i sin helhet. Disse områdene krever i særlig grad et helhetlig ansvar med myndighet til å fatte politiske vedtak - som deretter kan iverksettes etter en samlet plan.

Representanten fra ØstlandsSamarbeidet leverte sitt eget høringsnotat til Kommunalkomiteen. Dette er helt i overensstemmelse med synspunktene som ble presentert fra KS’ side. Tidligere har Fylkesordfører-/rådslederkollegiet gitt sine innspill til den videre behandling av regionmeldingen. Også denne viser at det er stor enighet i kommunesektoren om hvilke krav og forutsetninger som må følges opp fra Stortinget dersom det nye folkevalgte regionale nivået skal sikres bærekraftige vilkår.

Kilde: KS

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. mai 2016 | Skriv ut siden