I forrige uke holdt Landsstyret i KS sitt første møte etter valget på Landstinget i februar. Landsstyret mener at kommuneopplegget gir grunnlag for videreføring av velferdstjenestene i kommunene og fylkeskommunene også i 2017. På tross av dette vil det være nødvendig med effektivisering og kutt i mange kommuner og fylkeskommuner. Landsstyret fremhever at det må mer midler til fylkesvegvedlikehold.

Landsstyret fremhever at inntektsforslaget for fylkeskommunene i 2017 gir lite rom for økt satsing på å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. KS' landsstyre vil peke på at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveger vokser reelt, og det er behov for at Stortinget legger inn ekstra midler ut over hva regjeringen har foreslått. Drift av båt og ferjer i fylkene har gjennom skiftende regjeringer vært underfinansiert. Det haster med å legge inn midler i kommuneopplegget som gjør det mulig for fylkeskommunene å møte kostnadsveksten knyttet til nye anbud i båt og ferjedriften.

Konsekvensen av endret klima og flere naturskader gir økte utfordringer for kommuner og fylkeskommuner. KS' landsstyre ber derfor Stortinget styrke bevilgningene til forebygging, sikring og utbedring knyttet til flom og skred.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. mai 2016 | Skriv ut siden