Det er satt av 20 millioner kroner i 2016 øremerket til omstilling i leverandørindustrien knyttet til petroleumssektoren. Disse midlene har som hovedmål å medvirke til å realisere flest mulige konkrete tiltak og prosjekter for å møte utfordringene i petroleumsindustrien.

Vi oppfordrer aktører innenfor petroleumsindustrien og andre aktører direkte knyttet til denne næringen om å søke. Søknadar som er mottatt innan onsdag 1. juni vil bli behandlet samlet. Søknader som kommer inn etter denne datoen blir vurdert fortløpende inntil rammen på 20 mill. kr for 2016 er brukt opp.

Midlene kan benyttes som utløsende delfinansiering av konkrete tiltak og prosjekter i de seks fylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Offentlige og private aktører, klynger og bedriftssammenslutninger,  og andre organisasjoner med prosjekter og tiltak knyttet til omstillingsutfordringene for leverandørnæringen til olje- og gassindustrien kan søke.

Enkeltbedrifter kan normalt ikke søke om støtte til bedriftsinterne tiltak. Slike søknader skal gå til Innovasjon Norge (IN).

Privatpersoner kan ikke søke.

Midlane skal brukes målrettet både til å håndtere konsekvensene av økt arbeidsledighet som følge av permitteringer og oppsigelser i petroleumssektoren, og til å styrke og videreutvikle bedrifter innen sektoren.

Prosjekter kan enten være bedrifts- og  bransjerettet eller individrettet, dvs. rettet mot personer som er rammet av omstillingsutfordringene.

Aktuelle tiltak vil være knyttet opp mot følgende innsatsområder:

  1. Støtte til tilretteleggende tiltak for leverandørbedrifter som ønsker å nå ut i nye markeder med sine produkter eller som ønsker å utvikle nye produkter/tjenester for andre sektorer.
  2. Kompetansehevende tiltak for de som ønsker å styrke/løfte kompetansen sin for å kunne gå inn i nye bransjar eller offentlig virksomhet.
  3. Tilrettelegging/fellestiltak for etablering av nye leverandørbedrifter i olje- og gassektoren. For direkte etablererstøtte må søker kontakte IN.
  4. Målrettet innsats i områder og lokalsamfunn med mange arbeidsledige fra leverandørindustrien, lavterskel tilbud.
  5. Fellestiltak for å støtte leverandørbedriftene med kompetanse- og/eller strategiressurser i valg av omstillingsstrategi.

 

Prosjektleder er Arthur K. Arnesen, tlf. 97 09 30 86, Arthur.Kristian.Arnesen@hfk.no ved Hordaland fylkeskommune.

For Vest-Agder fylkeskommune er Steinar Eilertsen kontaktperson, tlf. 920 69 036. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt dersom du har konkrete prosjektideer.

For mer informasjon og søknadsskjema se http://www.hordaland.no/omstillingsorvest

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. mai 2016 | Skriv ut siden